Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Detaljplan för del av Hultet 1:1 med flera, Sörängen

Bilden visar planområdet sett från norra delen. Bilden visar himmel, skog, solnedgång.

Antagande detaljplan

Samhällsplaneringskontoret arbetar med att ta fram en detaljplan för del av Hultet 1:1 m.fl. Planområdet är beläget i det så kallade Sörängsområdet i den östra delen av Nässjö stad.

Detaljplanen upprättas för att skapa planmässiga förutsättningar för att utveckla det så kallade Sörängsområdet. Planen möjliggör inom kvartersmark bland annat handel, kontor, verksamheter, drivmedelsförsäljning, tillfällig vistelse, idrottshall, tekniska anläggningar samt för allmän plats områden för väg, gata och natur. Detaljplanen är inte förenlig med den fördjupade översiktsplanen för Nässjö stad, antagen 16 juni 2016.

Detaljplanen har tidigare varit på granskning. Ett granskningsutlåtande har upprättats och ingår i antagandehandlingarna. Detaljplanen är justerad och kompletterad efter granskningen.

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige den 30 maj 2024. Sista dag att överklaga detaljplanen är tre veckor från den dag då justeringen av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagetts på kommunens hemsida, det vill säga senast 2 juli 2024. Har inga överklaganden kommit in under överklagandetiden vinner detaljplanen laga kraft.

Detaljplanen har den 3 juli 2024 vunnit laga kraft.

Antagandehandlingar
Plankarta del av Hultet 1 1 m.fl.pdf Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning del av Hultet 1 1 m.fl.pdf Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse del av Hultet 1 1 m.fl.pdf Pdf, 832.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Granskningsutlåtande del av Hultet 1:1 m.fl.pdf Pdf, 650.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Antagandebeslut del av Hultet 1 1 m.fl.pdf Pdf, 360.1 kB.

Underlagsmaterial
Undersökning om betydande miljöpåverkan del av Hultet 1 1 m.fl.pdf Pdf, 209.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Handelsanalys Nässjö kommun.pdf Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Trafikutredning del av Hultet 1 1 m.fl.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.
Miljöteknisk markundersökning Hultet 1 1 m.fl.pdf Pdf, 4.6 MB.

Beskrivning av ärendets gång

Se beskrivning av detaljplaneprocessen här,
Så här görs en detaljplan.

Bild som visar planprocessens olika skeden.

Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.