Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Skolval

Här hittar du information kring urvalsprinciper vad gäller skolplacering inom Nässjö kommuns grundskolor.

Riktlinjer för skolval

Skollagen säger att ett barn har rätt till en skolplacering enligt vårdnadshavares önskemål om det aktuella önskemålet inte innebär att ett annat barns rätt till en skola nära hemmet åsidosätts. För att säkerställa en likvärdig process, avseende vilka prioriteringar som ska gälla när fler elever önskar plats på en skola än vad skolan har möjlighet att ta emot, krävs kommunövergripande riktlinjer.

Förvaltningen har en riktlinje för skolval i Nässjö kommun, som är i överenstämmelse med nu gällande lagstiftning. Det medför att alla elever i Nässjö kommunen gör ett personligt skolval inför start i förskoleklass samt inför årskurs 7.

Skolvalet 2024 är avslutat

Beslutet om placering kommer att skickas med epost under mars månad. Du kommer även att få information från den skola där ditt barn placeras.

Logga in för att se beslut om ditt barns placering.
Mina skolval Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Urvalsprinciper inför skolval av förskoleklass och åk 7

Undantag kan göras från ordinarie antagningsregler för barn som har särskilda skäl att gå i en viss skola. Antagning på särskilda skäl prövas av grundskolechef i varje enskilt fall.

Vårdnadshavare har möjlighet att lämna önskemål om placering vid skolor som har tillgängliga platser i samband med ordinarie ansökningsperiod eller i särskilda fall under läsåret. Om antalet sökande till en
skola är mindre än antalet tillgängliga skolplatser så bereds alla barn plats på skolan utifrån vårdnadshavarnas önskemål.

Syskonförtur gäller för elev som ska börja i förskoleklass om eleven har syskon på samma skola i årskurs 1 - 3 kommande läsår. Syskonförtur gäller även för elever som är folkbokförda på samma adress och ingår i samma familj men inte är biologiska syskon.

Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavarens önskemål när en elev placeras på en viss skola. När antalet elever överstiger antalet platser som skolan kan erbjuda, måste kommunen använda sig av ett urval utifrån relativ närhet.

Det innebär att om vårdnadshavare till barn A och vårdnadshavare till barn B valt samma skola och bara ett av barnen kan erbjudas plats, så har det barn företräde som har längst skolväg till övriga skolor. Med skolväg avses avstånd mellan hem och skola på gång- eller cykelvägar, inte fågelvägen.

Avståndsberäkning gällande skolväg
Avståndet räknas kortaste vägen mellan barnets folkbokföringsadress och den sökta skolan. Det avståndet jämförs med kortaste avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och den alternativa skolan.

Lottning tillämpas som sista urvalsprincip om elever har samma relativa närhet till sökt skola.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.