Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Trygghetsmätning inom näringslivet

Nässjö kommun genomför nu en trygghetsmätning bland kommunens företagare. Syftet är att få en bättre bild av hur den som driver ett företag upplever förutsättningarna i relation till brottsutsatthet och otrygghet.

Undersökningen kommer att användas för att få en bättre bild av brottsutsatthet och otrygghet bland företag i kommunen, men också för att skapa bättre förutsättningar att involvera näringslivet i det lokala brottsförebyggande arbetet. Resultatet kommer att utgöra en viktig del i kommunens brottsförebyggande arbete och hjälper oss att planera och samordna lämpliga förebyggande insatser.

Undersökningen pågår under hösten 2023 mellan vecka 40 och 45. Cirka 1 900 företagare i Nässjö kommun kommer under vecka 40 att få ett brev skickat till sig. Brevet innehåller information om undersökningen följt av en länk till ett digitalt enkätformulär.

Enkätformuläret består av ungefär femton frågor och tar cirka 10 till 15 minuter att besvara. Formuläret innehåller bland annat frågor om utsatthet för brott, oron över att utsättas för brott, konsekvenser av oro och brott, vilka brottsförebyggande insatser som görs idag samt hur det brottsförebyggande arbetet kan utvecklas framgent.

Det är frivilligt att delta i undersökningen och respondenten kan avbryta när den vill. Svaren kommer till oss först när hela enkäten är besvarad. Personliga svar på enkäten kommer inte att visas för någon obehörig och resultaten av undersökningen presenteras alltid på gruppnivå så att enskilda svar inte syns.

Vi är väldigt tacksamma om du som får ett brev tar dig tid att delta i undersökningen. Din respons är viktig framgent för kommunens brottsförebyggande arbete.

Vad är syftet med undersökningen?

Företagarnas upplevelser och synpunkter kommer att utgöra en viktig del i kommunens brottsförebyggande arbete. Vi vill lyssna in näringslivets erfarenheter för att vidare planera för brottsförebyggande insatser.

Varför får just jag denna inbjudan/detta brev?

Urvalet riktar sig till alla branschkoder i kommunen med minst 50 000kr i omsättning. Totalt är det cirka 1900 företagare som får frågan om att delta i undersökningen. Enkäten riktar sig till VD/platschef.

Om jag inte är VD/platschef, kan jag då svara på enkäten?

Det är viktigt att den som svarar på enkäten har god kännedom och insyn i verksamheten. Om du har detta går det bra att du svarar på enkäten.

Är QR-koden eller någon av länkarna i brevet eller enkäten riskfyllda?

Nej, ingen av länkarna är riskfyllda. QR-koden och tillhörande länk i brevet går till enkäten. Den andra länken i brevet går till kommunens webbsida som beskriver undersökningen. I enkäten finns en länk som går till kommunens hemsida där du kan läsa mer om personuppgiftshanteringen i undersökningen.

Hur länge pågår undersökningen?

Den pågår under sex veckor mellan vecka 40 och 45. Det innebär att du har sex veckor på dig att svara på enkäten. Den som inte har svarat får två påminnelsebrev under denna period. Sista svarsdag är den 12 november.

Är jag anonym?

Ja, det kommer inte att vara möjligt att i resultatet av undersökningen identifiera att vissa svar kommer från just dig eller ditt företag.

Kan jag fylla i enkäten på andra sätt än med telefon – t.ex. med dator eller surfplatta?

Ja. Du skriver in länken till enkäten (länk till enkäten hittar du i den gröna rutan i brevet) i valfri webbläsare, så kan du svara på enkäten med vilken dator eller surfplatta som helst.

Kan jag fylla i formuläret med en utskriven pappersenkät i stället?

Nej, tyvärr finns inte den möjligheten.

Är det frivilligt att delta?

Ja, det är helt frivilligt att delta men dina svar är viktiga och vi uppskattar om du tar dig tiden.

Hur lång tid tar det att fylla i enkäten?

Det tar cirka 10 till 15 minuter att fylla i enkäten.

Kan jag svara på något annat språk än svenska?

Ja, du kan välja att svara på svenska eller engelska. Du väljer själv språk när du klickat in dig på länken till enkäten.

Jag har svarat på enkäten men får ändå påminnelser om att jag ska svara?

Då har du inte svarat på hela enkäten. När du gjort det får du inga fler påminnelser. Gå till enkäten igen (via QR-koden eller länken) för att göra färdigt hela enkäten.

Ändamål med undersökningen

Undersökningen syftar till att ge kommunen kunskap om näringsidkares/företagares upplevda trygghet samt utsatthet för brott och konsekvenserna av detta för att kommunen i samverkan med polis ska kunna sätta in förebyggande insatser på goda grunder.

Undersökningen följer forskningsetiska principer, till exempel informationskravet och samtyckeskravet samt dataskyddsförordningen vad gäller hantering av personuppgifter. Det är frivilligt för näringsidkaren som får brevet att svara eller ej.

Kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller

I det fall brevet med inbjudan att delta i undersökningen skickas via post till en enskild firma som delar adress med en privatperson utgör adressen en personuppgift som behandlas under undersökningens genomförande. Adresser till juridiska personer utgör i övriga fall ingen personuppgift.

I det fall kommunen väljer att via undersökningen samla in e-postadresser för att tex skicka ut ytterligare information såsom nyhetsbrev eller inbjudan till nätverk efter avslutad undersökning så kan behandling av personuppgift (e-postadresser) ske i undersökningen. Anges e-postadresser av typen förnamn.efternamn@företag.se sker en personuppgiftsbehandling, anges e-postadresser av typen info@företag.se sker ingen personuppgiftsbehandling. Det är frivilligt för den som svarar på undersökningen att skicka in sin e-postadress till kommunen.

Varifrån har vi fått de adresser som undersökningen skickats till?

De företagsadresser som undersökningen skickas till har tagits fram via ett företagsregister över företag registrerade inom kommunen. Undersökningen skickas till alla företag med en viss omsättning per år.

Rättslig grund

Den personuppgiftsansvariges rättsliga grund för denna behandling av personuppgifter är att den personuppgiftsansvariga verksamheten ska kunna utföra uppgifter av allmänt intresse (Dataskyddsförordningen, Artikel 6 1e).

Vem tar del av personuppgifterna?

Personuppgifter hanteras endast under undersökningens genomförande och då på ett informationssäkert sätt och endast av dedikerad personal hos vår leverantör Embrace Safety AB som arbetar med den aktuella undersökningen.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Personuppgifter som behandlas i undersökningen lagras bara under undersökningens genomförande. När undersökningen är slutförd raderas samtliga personuppgifter så att den slutgiltiga datafilen anonymiseras.

Överföring till tredjeland

Dataskyddsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. reglerar särskilt aspekten kring delning av personuppgifter med tredje land, det vill säga länder som inte är en del av den Europeiska unionen. I genomförandet av undersökningen förekommer ingen sådan delning av personuppgifter med tredje land.

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i undersökningen är kommunstyrelsen i Nässjö kommun.

Kommunens dataskyddsombud är Erik Selander som nås via Höglandsförbundet på telefon 0381- 679508 eller via följande e-postadress: dataskyddsombud@hoglandet.se

Om du som registrerad har synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss eller lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten imy@imy.se som är tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.