Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Introduktion till Nässjö kommun

Den här introduktionen är framtagen för dig, så att du ska kunna få en god första inblick till din nya arbetsgivare.

Jobba i kommunen

Som anställd i Nässjö kommun är du en av cirka 3000 medarbetare som ständigt arbetar för kommuninvånarnas och kommunens bästa. Det är vi tillsammans som ser till att vi har en bra välfärd och service i kommunen. Vi finns till för att stötta kommuninvånare i alla åldrar och i alla situationer som livet kan ge. Vi undervisar, vårdar, utvecklar och mycket mer. Vi har faktiskt hundratals olika yrken i kommunen. Här finns något för alla!

Två viktiga grundpelare hos oss är kvalité och gemenskap. Det ska genomsyra varje arbetsdag och är prioriterade fokusområden hos arbetsgivaren. Här får du ett meningsfullt arbete, goda utvecklingsmöjligheter och ett inkluderande klimat. Hos oss har du ett av världens viktigaste jobb.

Fyra medarbetare träffas för arbetsmöte på kontor i Nässjö kommun.
Två kvinnor som står i ett kök och fyller på kakao i en vit bunke.
Fem kollegor har samtal vid fikabordet.
En kvinnlig medarbetare undervisar en elev.
Två kvinnliga medarbetare som står vid en av kommunens tjänstebilar.
Två manliga medarbetare på Nässjö kommun planerar en byggnation.

Vi tror att människor som trivs, har roligt, känner lust och engagemang gör ett bra arbete - och att göra ett bra arbete är väsentligt för att kunna ge kommuninvånarna vårt bästa. För att lyckas med detta genomsyras all vår verksamhet av värderingar om människor och organisation.

Värderingar

 • Vår organisation är tydlig och präglas av tydliga och väl kända mål. Varje medarbetare ser sin roll till helheten och känner till verksamhetens mål och uppgift.
 • Våra arbetsplatser kännetecknas av öppen och rak kommunikation och en tillåtande attityd som ger utrymme för egna initiativ.
 • Nässjö kommun präglas av en positiv människosyn och vi bemöter varandra med respekt och lyhördhet. Genom att ta tillvara varje individs unika kvaliteter och olikheter skapar vi kreativa och effektiva verksamheter.
 • Vi lär av varandra och tar tillvara på varandras kompetens.
 • De fackliga organisationerna är en betydelsefull drivkraft för kommunens utvecklingsarbete. Genom samverkan har alla ett gemensamt ansvar för att skapa en arbetsmiljö där förändringar och utveckling ses som möjligheter.
 • En god och hälsofrämjande arbetsmiljö är en förutsättning för bra arbetsresultat och välmotiverade medarbetare.
 • Ett gott ledarskap utvecklas i samspel mellan chef och medarbetare.

Nässjö kommun är en stor kommun sett till ytan med ömsom tätort och dramatisk natur. Runt om i kommunen bor drygt 31 000 kommuninvånare som på olika sätt behöver oss, varje dag - dygnet runt. Så att säga "jag jobbar på Nässjö kommun", kan innebära att du exempelvis befinner dig i centralorten Nässjö, i Forserum, i Malmbäck eller i Bodafors. Vi finns där kommuninvånarna finns.

Nässjö kommun har ett rikt industriellt arv och orten är känd som stor järnvägsknut. Med Nässjös geografiska läge kan du ta dig snabbt och enkelt till större städer, så som Jönköping, Växjö eller Linköping.

Politik och kommun

I Sverige finns det tre demokratiskt valda nivåer.

 • Riksdagsnivå: Riksdag och regering
 • Regional nivå: Landsting och regioner
 • Lokal nivå: Kommuner

De beslut som fattas under respektive nivå kan påverka hela, eller delar av våra verksamheter i Nässjö kommun. Politikernas beslut är sedan chefers och medarbetares uppdrag att förverkliga.

Det högsta politiska organet i en kommun är Kommunfullmäktige, vilken är kommunens riksdag. I kommunfullmäktige beslutar folkvalda politiker om exempelvis övergripande budget, utvecklingsplaner, skatter och taxor.

Under Kommunfullmäktige finns Kommunstyrelsen, vilken är kommunens regering. Där sitter politiker utvalda av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens verksamheter och arbetsmiljö.

Dessutom finns det ett antal nämnder. En nämnd ansvarar för den löpande verksamheten inom sitt område. Varje nämnd styr över en förvaltning. Förvaltningarnas uppdrag är att bedriva verksamhet och att förverkliga de beslut som tagits i respektive nämnd.

Kommunens ledare

Kommunens högsta chef är kommundirektören. Hen arbetar strategisk och har mycket kontakt med politikerna. Kommundirektören är dessutom chef för kommunledningskontoret och förvaltningscheferna.

På nivån under kommundirektören finns samtliga förvaltningschefer, en förvaltningschef för varje förvaltning. I varje förvaltning finns sedan olika verksamhetschefer, avdelningschefer eller enhetschefer.

Bild som illustrerar Nässjö kommuns politiska organisation.  Med Kommunfullmäktige överst och därunder Kommunrevisionen och Nämnderna (Tekniska servicenämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Samhällsplaneringsnämnden, Socialnämnden samt Barn- och utbildningsnämnden). Under Kommunfullmäktige lyder även Överförmyndarnämnden (gemensam nämnd för kommunerna Nässjö, Vetlanda, Eksjö, Sävsjö och Aneby), Valberedningen, Valnämnden, Parlamentariska  nämnden samt Kommunstyrelsen.

Klicka för större bild

Bild | Politisk organisation Nässjö kommun
Bild som illustrerar den politiska organisationen.

Kommunala verksamheter kan förenklat beskrivas som den samhällsservice som finns inom kommunens geografiska område.

Inom respektive förvaltning arbetar man exempelvis med:

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola och fritidshem. Förvaltningen har även hand om elevhälsan med specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor, psykologer och skolläkare.

Socialförvaltningen arbetar med sociala frågor och omsorg av våra äldre och funktionsnedsatta. Bland annat beviljar förvaltningen ekonomiskt bistånd, gör adoptionsutredningar och hjälper människor med missbruksproblem.

Tekniska serviceförvaltningen driver kommunens alla kök på skolor och äldreboenden, ansvarar för städning och förvaltning av kommunens lokaler, och arbetar med trafikfrågor, utbyggnad av nya bostads- och industriområden samt försäljning av industri- och bostadstomter.

Kultur- och fritidsförvaltningen ser till att kulturen i kommunen lever, de har hand om idrottsanläggningar, bibliotek och fritidsgårdar. Vidare arbetar man tillsammans med näringslivet och skapar musik- och kulturevenemang.

Samhällsplaneringskontoret arbetar bland annat med översikts- och detaljplaner, hälso- och miljöfrågor, bygglovsansökningar och kart- och mättjänster.

Kommunledningskontoret arbetar med kommunens gemensamma och övergripande frågor, så som stöd till politiken, ekonomi, kommunikation, personalfrågor och e-utveckling. Här ingår också Nässjö lärcenter med ansvar för vägledning och integration samt vuxenutbildning.

Men hur får kommunen pengar till att bedriva dessa verksamheter?

 • Kommunalskatt
 • Kommunalekonomisk utjämning
 • Avgifter (ex. barnomsorg)
 • Stadsbidrag avsedda för särskilda satsningar
Figur i ett cirkeldiagram som visar kommunens intäkter. 458,8 mkr kommer från externa intäkter, Skatteintäkterna är 1 403, 0 mkr. 564,8 mkr kommer från utjämning, generella stadsbidrag och fastighetsavgifter.

Klicka för större bild

Bild | Cirkeldiagram som redovisar hur Nässjö kommuns intäkter är fördelade.

Som medarbetare är det viktigt att du är medveten om att det är kommuninvånarnas pengar som får verksamheterna att rulla. Vi tillsammans ansvarar för att pengarna används på rätt sätt och till rätt saker!

Det är viktigt att man har förtroende för Nässjö kommun. Vi hanterar ärenden och situationer som ofta har stor betydelse. Därför att det viktigt att vi som anställda i kommunen agerar på så sätt att vi kan behålla förtroendet. Det gör vi genom att förhålla oss till vissa lagar och riktlinjer.

Offentlighetsprincipen innebär att exempelvis allmänheten och media har rätt till insyn i kommunernas verksamheter och handlingar. Dock finns det särskilda regler för sådant som omfattas av sekretess vilket begränsar rätten till insyn. Syftet med sekretessen är bland annat att skydda individer som förekommer i handlingar.

Jäv. Att vara jävig innebär att en medarbetare eller förtroendevald kan tänkas ha ett intresse för ett särskilt ärende som gör att hens opartiskhet kan ifrågasättas. Lagen ska förhindra att någon gynnas eller missgynnas och att kommunens objektivitet ska bibehållas. En jävsituation uppstår om det finns anledning att anta att objektivitet inte är möjligt. Du är skyldig att själv säga till om du kan vara jävig i en situation.

Mutor. Ett mutbrott begås när en medarbetare eller förtroendevald tar emot en olämplig belöning eller muta för sin egen eller för någon annans räkning. En muta kan vara vad som helst, kanske en fördel eller förtur. Blir du erbjuden en otillbörlig gåva, ställ dig frågan "Skulle jag vilja att detta granskades?". Prata med din chef eller annan sakkunnig om det inträffar.

Grafik profil. Kommunen kommunicerar med många målgrupper. Det ska vara tydligt för alla som kommer i kontakt med kommunen att förstå vilka verksamheter som är våra. Därför är det viktigt att kommunens grafiska profil används på ett konsekvent och korrekt sätt för att stärka varumärket och skapa igenkänning.

Medarbetare

I Nässjö kommun är medarbetarna den främsta styrkan och det vill vi uppmärksamma! Vi är beroende av dig som kompetent och driven medarbetare och vill att du ska trivas på jobbet.

Ett axplock av vad du som medarbetare kan ta del av är:

 • Introduktionsprogram för nya medarbetare i flera steg
 • Friskvårdsbidrag
 • Ett kostnadsfritt träningsutbud i kommunens lokaler
 • Trivselaktiviteter för arbetsgruppen
 • Intern och extern kompetensutveckling
 • Intern rörlighet - möjlighet att byta arbetsplats
 • Möjlighet till flextid
 • Betald semester från första anställningsdagen
 • Löneväxling - växla del av lön mot extra pensionsavsättning
 • Föräldraledighetstillägg motsvarande 10 % av ordinarie lön
 • Rätt till partiell föräldraledighet upp till 25 % fram tills att barnet fyllt 12 år
 • Kompensation vid långvarig sjukdom motsvarande 10 % av lönebortfallet
 • Försäkring - ersättning kan utgå vid långvarig sjukdom, arbetsskada och omställning

När du anställs får du ett anställningsbevis som beskriver din befattning, sysselsättningsgrad och lön men det är också en överenskommelse för de villkor och förväntningar som gäller för dig under din anställningstid. Du omfattas också av de villkor som står i kollektivavtalet.

Som arbetsgivare förväntar vi oss att du...

 • utför ditt arbete efter bästa förmåga i enighet med policys, riktlinjer och rutiner
 • känner till verksamhetens mål och ramar
 • är engagerad, delaktig och har kompetens inom ditt yrkesområde
 • bemöter alla människor med respekt och likvärdighet
 • bidrar till ett gott arbetsklimat med en god arbetsgemenskap

Som medarbetare kan du förvänta dig att...

 • arbetsgivaren betalar ut lön, håller dig försäkrad och följer lagar och regler
 • din kompetens tas tillvara
 • du ges möjlighet att utvecklas
 • du får inflytande över ditt arbete och över din arbetsmiljö
 • du får kompetenta och engagerade ledare som stöd i ditt arbete

Personalsystem
Det finns vissa rutiner som omfattar alla medarbetare i Nässjö kommun. Bland annat att redovisa din arbetstid och frånvaro, söka ledigheter, kontrollera din lönespecifikation och lägga in anhöriguppgifter.

Om du blir sjuk
Om du blir sjuk kontaktar du snarast din chef. Förhoppningsvis är du bara sjuk ett par dagar men är du borta längre kan du behöva lämna in ett läkarintyg. Under din sjukskrivning kommer du och din chef hålla regelbunden kontakt.

Flextid
Om du är en av många medarbetare som har tecknat flextidsavtal innebär det att du har större frihet att styra över din arbetstid för att lättare ska kunna kombinera ditt arbete med ditt privatliv. Det är en överenskommelse som ömsesidigt kan sägas upp om förutsättningarna förändras.

Mer information
Mer information om personalrutiner hittar du på vårt intranät SNIKKE och i personalhandboken. Du kan exempelvis ta del av instruktionsfilmer till personalsystemet, vår personalpolicy och kollektivavtal.

Att vara ledare hos oss är mer än att bara vara chef. En ledare är något du blir du genom ditt sätt att vara och ditt sätt att påverka andra. Att driva verksamheten är inget enmansarbete utan du behöver ha medarbetarna med dig. Därför är det viktigt att du kan engagera medarbetarna till att vilja göra sitt bästa och att sträva åt samma håll.

En ledare hos oss...

 • är en förebild
 • skapar förutsättningar för delaktighet, inflytande, vi-känsla och öppenhet på arbetsplatsen
 • kommunicerar du verksamhetens mål, åtaganden och resultat och sätter in den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • har ett arbetssätt som präglas av kreativitet, mod och uthållighet
 • bibehåller ett bra samarbete med de fackliga organisationerna

Möjligheter att utvecklas

I Nässjö kommun är vi engagerade och tycker att det är roligt att gå till jobbet. Kanske är det för att vi sällan säger nej utan ger frihet till den som har kunskap och ambition. Här ska du ska få vingar att flyga och skäl att stanna - i samma yrkesroll eller inom någon annan av kommunens alla grenar.

Kompetensutveckling syftar till att öka förmågan för den enskilde, gruppen och enheten för att uppnå verksamhetens mål. Du och din chef kan ha en löpande dialog kring din kompetensutveckling, men under ditt årliga medarbetarsamtal sätts det bland annat upp en individuell kompetensutvecklingsplan.

Detta är några av de aktiviteter som finns för att främjar din utveckling:

 • Arbetsplatsträffar med specifika teman och kollegialt lärande
 • Storföreläsningar
 • Hälsoinspiratör - att bli eller ta del av hälsoinspiratörens kompetens
 • Fritidsstudiestöd
 • Intern rörlighet
 • Interna kompetensutvecklingssatsningar
 • Ledarutveckling över gränserna - kommunens framtida ledare
 • Kurser via Region Jönköping

Vi lägger mycket krut på kompetensutveckling till våra ledare eftersom vi ställer höga krav på ledarnas kompetens. Du som ledare ska ges de bästa förutsättningarna för att vara en bra ledare - för medarbetarnas skull, verksamhetens skull och kommuninvånarnas skull.

Du kommer erbjudas stöd och kompetensutveckling genom bland annat...

 • Mentorskap
 • Startnyckel – Grundutbildning inom våra personalsystem, policys och riktlinjer
 • Chefskörkort – Höglandsgemensam utbildning inom ledarskap i offentlig verksamhet
 • HR- avdelning och utsedd HR-konsult för din förvaltning
 • Nyhetsbrevet HR-nytt
 • Detaljrik och välutformad Chefshandbok
 • Verksamhets- och chefsträffar
 • Jobba smart – drop-in på HR avdelningen
 • Grund – samt påbyggnadsutbildning i arbetsmiljö
 • Externa utbildningar, fritidsstudiestöd och specifika högskolekurser

På arbetsplatsen

Många är bekanta med ordet arbetsmiljö och vet om att man har rätt till god arbetsmiljö. Men vad innebär god arbetsmiljö egentligen?

Hälso- och arbetsmiljöarbete
Att ha en god arbetsmiljö innebär att såväl fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöer främjar ett långsiktigt och hållbart arbetsliv - där du inte drabbas av olycka eller ohälsa på grund av arbetet eller arbetsplatsen. Arbetsmiljöarbetet är viktigt för Nässjö kommun – och det är något vi jobbar med hela tiden. Vårt hälso- och arbetsmiljöarbete ska främja trivsel och samarbete samt öka medarbetarnas delaktighet, utveckling och inflytande i arbetet.

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön men det är tillsammans med arbetsgivaren och dina arbetskamrater som den den goda arbetsmiljön skapas, där man blir sedd, respekterad och får skratta tillsammans.

Som medarbetare...

 • har du ett personligt ansvar för din hälsa och säkerhet i det dagliga arbetet
 • är du delaktig och aktivt medverkande i hälso- och arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats
 • är du är en del av dina arbetskamraters arbetsmiljö och trivsel.

Som ledare har du...

 • en nyckelroll när det gäller att forma de normer och det arbetsklimat som ska gälla på arbetsplatsen
 • ansvar för att undanröja risker och brister i arbetsförhållandena samt vidta åtgärder.
 • ansvar för att medarbetarna har den kompetens och de resurser som behövs för att kunna medverka i hälso- och arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Vårt arbetsmiljöarbetet utgår ifrån ett hälsofrämjande och förebyggande tänk. Ett hälsofrämjande synsätt lyfter fram det friska på arbetsplatsen och gör att eventuella brister i arbetsförhållandena kan upptäckas innan de hinner göra någon skada.

Skyddsombud och riktlinjer
I det förebyggande arbetet har vi flera viktiga verktyg och resurser, däribland våra skyddsombud som har hög kompetens inom arbetsmiljöområdet. Vi har också policys, riktlinjer och rutiner som är speciellt framtagna för arbetsmiljön och vissa riskfyllda arbetsmoment och situationer. Som medarbetare är du skyldig att följa dessa, för din och dina kollegers säkerhet och hälsa.

Förebyggande arbetsmiljöarbete
Därtill innehåller det förebyggande arbetsmiljöarbetet bland annat:

 • APT-kit, kompetensutveckling med olika arbetsmiljöteman till arbetsplatsträffarna
 • tillbuds- och olycksfallssystemet. Anmäl innan något allvarligt händer!
 • årlig medarbetarenkät – undersökning av den sociala och organisatoriska arbetsmiljön samt likabehandling
 • hälsoinspiratörer – engagerar andra till ett mer hälsosamt liv och en balanserad livsstil
 • företagshälsovård
 • samverkan – för en kontinuerlig dialog

Nässjö kommun präglas av en öppen attityd gentemot människor oavsett bakgrund, värderingar och livserfarenhet. Vi ser fördelar med andras erfarenheter och styrkor i varandras olikheter. Genom mångfald och jämställdhet kan vi bättre förstå och infria kommuninvånarnas olika behov.

På våra arbetsplatser får diskriminering inte förekomma. Kränkande beteende eller bemötande kan aldrig accepteras oavsett vem det gäller eller vilka som drabbas. Du som medarbetare har ett ansvar att uppträda mot dina medarbetare så att inte någon upplever sig kränkt.

Märker du att någon blir diskriminerad, trakasserad eller på något annat sätt blir behandlad annorlunda av ovidkommande skäl, meddelar du genast din chef eller någon annan arbetsgivarrepresentant. Upplever du dig själv vara utsatt för kränkande särbehandling ska du informera din närmaste chef eller annan arbetsgivarrepresentant. Du kan även vända dig till din fackliga företrädare.

Delaktighet

En förutsättning för att Nässjö kommun ska nå sina mål är att varje medarbetares engagemang och delaktighet tas till vara i verksamheten.

Delaktighet och engagemang
Delaktiga och engagerade medarbetare bidrar till innovation, ökad kunskap och välgrundade beslut. Som medarbetare ska du ges förutsättningar att vara delaktig och engagerad men du har också ett eget ansvar att nyttja din möjlighet till inflytande och söka efter den information du behöver.

Delaktighet bygger på tillgång till relevant information. Därför har vi samverkan där man diskuterar verksamhet och arbetsmiljö - för att du ska kunna påverka ditt arbete och din arbetsplats.

Olika forum för samverkan
Det finns bland annat:

 • APT. Där pratar du, dina närmaste kollegor och er chef om sådant som rör just ert arbete och arbetsmiljö
 • Medarbetarsamtal. En gång om året har du och din chef ett medarbetarsamtal där ni pratar om din utveckling och arbetsprestation
 • Verksamhetsmöte. Större forum där du och kollegor inom samma verksamhet och chefer pratar om sådant som rör hela ert verksamhetområde.

Samverkansmöten
Utöver ovanstående forum träffas även arbetstagarorganisationerna tillsammans med arbetsgivarrepresentanter på samverkansmöten. Vårt samverkansavtal med arbetstagarorganisationerna främjar inflytande, insyn och delaktighet. Samverkansmöten sker regelbundet och handlar om verksamhet, arbetsmiljö och ekonomi på olika nivåer. Det finns:

 • Lokal samverkan där man pratar om verksamhetsövergripande frågor
 • Förvaltningssamverkan där man tar upp sådant som rör en hel förvaltning
 • Central samverkan där man pratar om kommunövergripande frågor

Pröva dina kunskaper

Efter introduktionen kan du pröva dina kunskaper i detta själskattningstest. Testet består av nio frågor.
Rätt svar presenteras under varje fråga.

Vad är Nässjö kommun känt för?
1. Röda stugor, kust och båtliv
2. Stadspuls, höghus och tunnelbana
3. Industri, järnväg och natur

3. Industri, järnväg och natur

Vad heter det organ i kommunen som är att likna vid Sveriges regering?
1. Kommunstyrelsen.
2. Kommunfullmäktige.
3. Barn- och utbildningsförvaltningen.

1. Kommunstyrelsen.

Hur många förvaltningar finns det i kommunen?
1. Sex stycken.
2. Tre stycken.
3. Åtta stycken.

1. Sex stycken.

Den kommunövergripande introduktionen handlar om…
1. vilka rutiner som finns i ditt arbetslag.
2. vilka policyer vi har.
3. politiken, förvaltningar och vad det innebär att vara medarbetare i kommunen.

3. politiken, förvaltningar och vad det innebär att vara medarbetare i kommunen.

Vad kan du förvänta dig som medarbetare?
1. Att ditt hårda arbete inte kommer göra skillnad.
2. Att du får klara dig själv utan chef, kollegor eller uppsatta rutiner.
3. Att du får inflytande över ditt arbete och din arbetsmiljö.

3. Att du får inflytande över ditt arbete och din arbetsmiljö.

Hos Nässjö kommun får du många möjligheter till kontinuerlig utveckling.
1. Nej, du förväntas kunna tillräcklig och behöver inte utvecklas.
2. Ja, du får möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling både på arbetsplatsen, inom kommunen och via externa tillfällen.
3. Ja, det finns ett tillfälle per år att utveckla sig på.

2. Ja, du får möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling både på arbetsplatsen, inom kommunen och via externa tillfällen.

Vems ansvar är arbetsmiljön?
1. Huvudansvaret är arbetsgivaren men det är ett gemensamt arbete mellan arbetsgivare och medarbetare.
2. Det är ditt eget ansvar att inte bli skadad, sjuk eller på annat vis ha en dålig arbetsmiljö.
3. Det är din närmaste chef som ensam ansvarar för arbetsmiljön.

1. Huvudansvaret är arbetsgivaren men det är ett gemensamt arbete mellan arbetsgivare och medarbetare.

Hur arbetar Nässjö kommun förebyggande med arbetsmiljö och diskriminering?
1. Genom att tillgängliggöra och hålla fastslagna riktlinjer och rutiner kända bland medarbetarna, APT och företagshälsovård.
2. Nässjö kommun agerar först när det gått så långt att situationen inte löser sig av sig själv.
3. Genom att berätta för nya chefer och medarbetare vad som inte är tillåtet och inte, och hoppas på att det blir ihågkommet.

1. Genom att tillgängliggöra och hålla fastslagna riktlinjer och rutiner kända bland medarbetarna, APT och företagshälsovård.

Nässjö kommun vill att varje medarbetare ska känna sig engagerad i verksamheten och ges möjlighet till delaktighet.
1. Ja, bland annat genom att ett gott samarbete med arbetstagarorganisationerna, att uppmuntra medarbetare att ta del av information samt att delge sina idéer och åsikter.
2. Ja, genom att prata med sin chef.
3. Nej, Nässjö kommun vill helst inte ha engagerade medarbetare.

1. Ja, bland annat genom att ett gott samarbete med arbetstagarorganisationerna, att uppmuntra medarbetare att ta del av information samt att delge sina idéer och åsikter.

Bra jobbat!

Nu har du genomfört Nässjö kommuns kommunövergripande introduktion. Vi hoppas att du har fått större kunskap om du nya arbetsgivare, och känner dig lite mer förberedd inför din första tid som nyanställd.

Du har en viktig roll i våra medborgares vardag och gör skillnad varje dag.

Varmt välkommen som medarbetare till Nässjö kommun.

Kontakt

Expandera Minimera

Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.