Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Värdegrundsarbete och inflytande

För oss på Brinellgymnasiet är det väldigt viktigt att alla våra elever och vår personal trivs och har en bra arbetsmiljö. Därför lägger vi stor vikt vid vårt så kallade trivselarbete. Det vill säga allt vi jobbar hela tiden för att behålla och utveckla vår värdegrund - respekt, ansvar, kunskap och trivsel.

Brinellgymnasiet är en arbetsplats för studerande, elever och personal och alla ska kunna trivas, känna sig trygga och säkra. På skolan finns en total nolltolerans när det gäller kränkningar och diskriminering

Läs hela planen mot diskriminering och kränkande behandling. Word, 98.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Vi hoppas att tiden på Brinellgymnasiet ska bli rolig, lärorik och meningsfull. Lusten att lära är starkt kopplad till känslan av hälsa och välbefinnande. Detta gynnas av faktorer som trygghet och trivsel, upplevelse av sammanhang, delaktighet, inflytande och självkänsla.

Brinellgymnasiet ska erbjuda en trygg arbetsmiljö, där alla trivs och får möjlighet att utvecklas. Skolan arbetar hälsofrämjande och förebyggande för att tidigt uppmärksamma personer som riskerar sin hälsa och utveckling med alkohol och droger samt vidtar åtgärder mot missbruk.

Brinellgymnasiet ska vara en drogfri arbetsplats. Alkohol och andra droger får inte brukas, innehas, säljas eller förvaras på skolan. Det gäller även skolverksamhet som sker utanför skolområdet, som till exempel studieresor.

Drogtestprogrammet godkändes och infördes under våren 2010. Metoden bygger på frivillighet. Det viktigaste i det preventiva arbetet är det individuella samtalet med eleven kring droger.

Hur går testerna till?
Elever kan bli utvalda att vara med i skolans drogtestprogram. I samband med drogtestet hålls ett individuellt samtal med eleven kring elevens syn på droger. De erbjuds även att få lämna ett urinprov. Detta är frivilligt och eleven väljer själv om hen vill delta eller inte. Om minderårig elev väljer att avstå underrättas i sådana fall vårdnadshavare för kännedom.

Vi uppmuntrar er att ta del av vår plan för vårt drogpreventiva arbete på Brinellgymnasiet. Se drogplanen här. Word, 57.8 kB, öppnas i nytt fönster.

För övriga frågor kontakta gärna vår elevhälsa.

För mer information och kontakt,

För att skolarbetet skall fungera måste man som personal och elev känna sig trygg på skolan. Detta är något vi på Brinellgymnasiet tar på största allvar och arbetar med.

På Brinellgymnasiet skall alla kunna känna sig trygga och säkra. Vi har självklart arbetat fram handlingsplaner mot hot, våld, trakasserier och mobbing. Vi arbetar också aktivt med elevinflytande och relationsskapande.

Vi tror att delaktighet har en stor del i att känna sig trygg. Därför arbetar vi mycket med elevinflytande på Brinellgymnasiet. Som elev hos oss har du möjlighet att engagera dig som klassrepresentant, elevskyddsombud, gymnasierådsrepresentant och/eller studentkommitten.

Om du inte vill engagera dig så formellt finns alltid möjlighet att framföra dina önskemål eller åsikter om hur skolan arbetar eller ska arbeta till skolhälsovården, personalen som arbetar i Brinellhörnan, skolpastorn, lärare eller någon av vår övriga personal.

Vi lyssnar alltid på elevernas önskemål och tar dem under övervägande för att se vad vi kan göra för att förbättra upplevelsen av elevernas skolgång hos oss.

Brinellgymnasiets ordningsregler revideras varje år. Tillsammans med eleverna i Gymnasierådet tittar man på ordningsreglerna och ser över vad man vill uppnå med dem och om något behöver ändras. Naturligtvis pratar varje klass och grupp om regler och förhållningssätt i den egna gruppen. Elever träffar och får möjlighet att säga vad de tänker till den politiska ledningen i resultatdialoger och ungdomsdialoger.

På Brinellgymnasiet är vi noga med att våra elever ska ha inflytande över sin skoldag och skolmiljö. I varje klass utses elevrepresentanter och elevskyddsombud.

Elevrepresentanterna kallas några gånger per termin till ett möte med sin rektor. Här får de tillfälle att tillsammans med rektor diskutera aktuella ämnen och ta upp saker de önskar att rektorn skall veta om. Några från varje "Rektor möter elever" är också delaktiga i det som kallas gymnasieråd.

Gymnasierådet sammankallas ett par gånger per termin. Här möter eleverna skolchefen och diskuterar aktuella ämnen och frågor. Många frågor som tas upp på gymnasierådet tar eleverna sedan upp på klassråd och "Rektor möter elever". De tar sedan med sig detta tillbaka till gymnasierådet för att alla elevers röster ska kunna höras.

Lagar, föreskrifter och ordningsregler som gäller i samhället gäller också på Brinellgymnasiet och därmed också påföljder enligt gällande lagar och förordningar. Alla Brinellgymnasiet regler och uppförandekoder utgår alltid från skolans gemensamma förhållningssätt:
- Respekt
- Ansvar
- Kunskap
- Trivsel

För mer information och kontakt,

Studentkommittén består av elever som går i tredje årskursen på Brinellgymnasiet. De arbetar, tillsammans med personal på skolan, för att få en så bra student som möjligt för våra studenter.

Tillsammans med en personalgrupp från Brinellgymnasiet arbetar studentkommittén, som består av elever, med studentbalen och vissa delar av studenten. Studentkommittens huvudsakliga uppgift är att ta med sig elevernas önskemål och funderingar angående årets student och bal. På så vis är vi övertygade om att vi får en studentexamen som är rolig, trygg och inkluderande.

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar och du är missnöjd med en skola eller utbildning ska du i första hand vända dig till klassföreståndaren eller personalen på förskolan, skolan eller fritidshemmet. Om ni inte lyckas att lösa problemet kan du i följande ordning vända dig till:

För mer information och kontakt,

För oss på Brinellgymnasiet är det väldigt viktigt att alla våra elever och vår personal trivs och har en bra arbetsmiljö. Därför lägger vi stor vikt vid vårt så kallade trivselarbete. Det vill säga allt vi jobbar hela tiden för att behålla och utveckla vår värdegrund - respekt, ansvar, kunskap och trivsel.

För att uppnå ett bra arbetsklimat tror vi att alla, elever och personal, har ett gemensamt ansvar. Det är viktigt att vi visar varandra respekt för våra likheter och för våra olikheter, att vi tar ansvar för oss själva, varandra och vårt arbete och utveckling. Kunskap är lätt att bära och för oss handlar det inte bara om kunskap i våra olika gymnasieämnen, även om de såklart är centrala, utan också social och emotionell kunskap. Trivsel för oss handlar inte minst om att alla ska känna sig trygga i att vara sig själva och uttrycka sin egen personlighet. Vårt mål är att alla, personal och elever, ska känna att skolan är en trygg plats där alla känner sig hemma.

För att uppnå detta arbetar vi med många olika projekt. Vi utgår från att alla vill varandra väl, är engagerade och visar varandra hänsyn. Självklart har vi handlingsplaner mot mobbning, trakasserier, hot och våld som vi arbetar kontinuerligt med för att de alltid ska vara aktuella. Vi håller också utrymningsövningar och pratar om vad vi ska göra om det händer något allvarligt, vilket också är en del i att känna sig trygg.

Vi lägger mycket tid på att skapa ett arbetsklimat där alla har möjlighet att visa sina styrkor och få hjälp med sina svagheter. I detta arbete har vi bland annat specialpedagoger, speciallärare, skolhälsovård, skolpastor och våra elevassistenter.

Kontakt

Expandera Minimera

Gymnasiechef
Richard Weibull
0380-51 88 50
richard.weibull@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.