Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Förhandsbeskedet

Här kan du se vilka handlingar du behöver bifoga med din ansökan och hur ritningarna ska se ut.

Om förhandsbeskedet

Ett förhandsbesked är ett medgivande till en nybyggnad på en tomt som inte är avstyckad och som ligger utanför detaljplanelagt område.

Om du vill bygga nytt inom ett område som saknar detaljplan, exempelvis inför en ansökan hos lantmäterimyndigheten om avstyckning av ytterligare en tomt, bör du söka förhandsbesked innan du lämnar in en bygglovansökan. Syftet är att du ska kunna få ett bindande besked innan du börjar projektera byggnaden och lägger kostnader på exempelvis ritningar.

Ansökan

Du ansöker om förhandsbesked via e-tjänst.
E-tjänster - bygga nytt, bygga om eller riva

Fackmässiga ritningar

Ritningarna som bifogas med ansökan ska vara:

  • Skalenliga och måttsatta
  • Ritade med datorbaserat verktyg (CAD) eller noggrant med linjal.
  • Ritade på vitt olinjerat och orutat papper.
  • Svartvita.
  • Ritningarna ska innehålla skallinjal och ritningshuvud.

Situationsplan skala 1:400 eller 1:500

En situationsplan innehåller detaljerad information om tomten/fastigheten och visar var tomten är placerad i förhållande till tomtgränser och övriga byggnader. Det är viktigt att placeringen och måttsättningen är korrekt.

Situationsplanen redovisas i skala 1:400 eller 1:500 och ska innehålla ritning som beskriver markförändringen, relevanta nya plushöjder, befintliga plushöjder finns på den enkla nybyggnadskartan samt marksektionsmarkeringar.

Kartan för situationsplanen kan du hämta i kommunens kartjänst Nässjökartan. Genom att söka på din fastighetsbeteckning får du kartan över tomten/fastigheten som du kan skriva ut i pdf-format.
Nässjökartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nybyggnadskarta

Ärendet kan behöva kompletteras med en nybyggnadskarta. Handläggaren som prövar ditt ärende tar kontakt med dig och ber dig komplettera med detta. Här kan du läsa mer om vad en nybyggnadskarta är,
Nybyggnadskarta

Marksektionsritning

Marksektioner visar nuvarande och blivande marknivåer tvärs över tomten. Rita så många marksektioner som behövs för att beskriva den markförändring du vill göra, dock minst två.

Marksektionerna redovisas lämplig skala, förslagsvis 1:100 eller 1:200, och ska innehålla nuvarande marknivå från tomtgräns (TG) till tomtgräns (ritas med streckad linje), blivande marknivå från tomtgräns till tomtgräns(ritas med heldragen linje), relevanta plushöjder, skallinjal samt ritningshuvud.

Handläggning av ärendet

Vi ska handlägga ditt ärende inom 10 veckor. För att vi ska kunna bedöma din ansökan är det viktigt att den är komplett med fackmässiga ritningar. Studera därför exempelritningarna noga för att se vad som ska ingå. Om din ansökan inte är fullständig, kan vi begära komplettering vilket gör att handläggningstiden blir längre.

Bra att känna till om att bygga på jordbruksmark

För att få bygga på jordbruksmark krävs det att byggnationen är av väsentligt samhällsintresse. Det har på senare tid kommit ett flertal domar från mark‐ och miljödomstolarna och Mark‐ och miljööverdomstolen beträffande byggnation på jordbruksmark.

Av dessa framgår bland annat att enstaka bostadshus aldrig kan ses som ett väsentligt samhällsintresse, att med brukningsvärd jordbruksmark inte enbart avser åkermark utan också betesmark samt att även mark på fastigheter som inte är taxerade som jordbruksfastigheter omfattas.

Marken kan bli en viktig resurs i framtiden

Det är framför allt för framtida behov som den svenska jordbruksmarken kan behövas, vilket innebär att vi måste ha ett långsiktigt perspektiv på vår markanvändning. Även om marken inte brukas idag av olika anledningar så kommer den vara en viktig resurs för framtiden. Många marker i Sverige är inte passande för mekaniskt brukande, men passar desto bättre som betesmarker. Därmed kan den jämförelsevis hållbara djurhållningen, som skapar många värden, fortleva i Sverige.

Sverige har en mycket låg självförsörjningsgrad på livsmedel, ungefär hälften av det vi äter importeras. Om handeln med andra länder skärs ner eller upphör måste det finnas arealer att bruka inrikes.

Undvika att bygga för att inte påverka

Exploatering av mark genom bebyggelse är irreversibel och kan ha stor påverkan på omgivningen. Därför är det viktigt att exploateringen av jordbruksmark i första hand undviks och att alternativa lokaliseringar prövas. Går den inte att undvika bör det planeras så att konsekvenserna minimeras och så att resterande mark kan fortsätta brukas.

Kommunen är restriktiv till byggnation av enstaka småhus på jordbruksmark och nya byggnader ska i första hand lokaliseras i anslutning till befintlig bebyggelse. Mark som föreslås tas i anspråk ska bedömas utifrån dess möjliga brukningsvärde. Vid varje enskilt fall görs en sammanvägd bedömning.

Avvägningen mellan bebyggelse på landsbygden och att bevara jordbruksmark är inte enkel. Men vårt gemensamma mål måste vara att arbeta för en levande landsbygd utan att äventyra framtida livsmedelsförsörjning.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.