Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Vanliga frågor om bygglov och anmälan

Här får du exempelvis svar på vad en kontrollplan är, hur länge ett bygglov gäller och vilka ritningar som behöver följa med en anmälan.

Vad kostar mitt bygglov/anmälan?

Ett bygglov eller startbesked varierar beroende på vad du ska bygga. Avgiften för din åtgärd tas ut enligt plan- och bygglovstaxan.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Vid vissa bygg- eller rivningsåtgärder kan du behöva en kontrollansvarig. En kontrollansvarig behövs alltid vid exempelvis nybyggnation av enbostadshus, större tillbyggnader eller större rivningsåtgärder. Kontakta din kommun för att se om ditt ärende behöver en kontrollansvarig.

Den kontrollansvarige ska vara certifierad enligt Plan- och bygglagen. Du kan hitta certifierade kontrollansvariga via Boverkets webbplats.

Vilka ritningar behöver jag lämna in?

För att kunna handlägga ett bygglovsärende eller en anmälan behöver följande ritningar lämnas in:

 • Ansöknings- eller anmälningsblankett
 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500
 • Fasadritningar i skala 1:100 som visar husets alla fasader som berörs av åtgärden
 • Planritning i skala 1:100

Beroende på vilken åtgärd du ansökt om att få göra kan det behövas fler ritningar eller mer information för att handlägga ärendet.

Gemensamt för alla ritningar som lämnas in är att de:

 • Ska vara skalenliga och måttsatta
 • Ska innehålla skalstock och ritningshuvud
 • Är ritad med linjal eller datorbaserat verktyg
 • Är ritade på vitt papper
 • Fotograferade ritningar accepteras inte

Hur lång tid tar det innan jag får ett beslut?

Handläggningstiden för ett bygglovsärende får max uppgå till 10 veckor. För att ett ärende ska börja handläggas behöver nödvändiga handlingar skickas med i din ansökan eller anmälan.

Vad är ett attefallshus?

Ett attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller komplementbostadshus. Ett attefallshus får ha en byggnadsyta på max 25 kvm och ha en tacknockshöjd på max 4 meter. Byggnaden får bara uppföras på en tomt där det redan finns ett en- eller tvåbostadshus. Byggnaden måste vara fristående från andra byggnader. Attefallshuset får inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter utan grannes medgivande.

Om du vill bygga ett attefallshus inom detaljplanelagt område eller sammanhållen bebyggelse behöver du göra en anmälan till kommunen.

Utanför detaljplanelagt område behöver du oftast inte göra anmälan för att uppföra ett attefallshus. Om du planerar att bygga ett komplementbostadshus utanför detaljplanelagt område behöver du däremot alltid göra en anmälan.

Hur länge gäller mitt bygglov?

När du har fått ett bygglovsbeslut behöver du påbörja din ansökta åtgärd inom två år och avsluta den inom fem år.

Vad är en kontrollplan?

I de flesta lov- och anmälningsärenden ska det finnas en kontrollplan. Kontrollplanen ska innehålla kontrollpunkter som behövs för att säkerställa att samhällets krav för den sökta åtgärden uppfylls. En kontrollplan ska vara anpassad efter det specifika projektet. Det är byggherren som ansvarar för att en kontrollplan upprättas. I de fall en kontrollansvarig behövs ska denne upprätta kontrollplanen.

Kontrollplanen fastställs i samband med startbeskedet.

Behöver jag göra en anmälan när jag ska installera en ny eldstad?

Om du ska installera en ny eldstad eller väsentligt ändra på en befintlig eldstad behöver du skicka in en anmälan till samhällsplaneringskontoret. Som eldstad räknas till exempel braskamin, öppen spis, kakelugn, skorsten eller rökkanal.

Handlingar som ska skickas med i anmälan om eldstad:

 • Planritning i skala 1:100 där eldstadens placering markeras
 • Enkel situationsplan i skala 1:400 eller 1:500 (kan göras via Nässjökartan)
 • Fasadritningar i skala 1:100 där eventuell ny skorsten eller rökkanal ritas in
 • Produktbeskrivning för eldstad och rökkanal
 • Kontrollplan (exempel på kontrollplan)

Kontrollplan eldstad och rökkanal Pdf, 71.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Hur nära tomtgräns får jag bygga?

I vissa detaljplaner är det reglerat hur nära tomtgränsen man får bygga. Om det inte är reglerat i detaljplanen får man normalt inte bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan grannens medgivande.

Behöver jag bygglov för att sätta upp ett staket, plank eller mur?

Om du ska sätta upp ett plank eller en mur behöver du vanligtvis söka bygglov. Nässjö kommun har tagit fram riktlinjer för vad som bedöms vara bygglovpliktigt. Riktlinjerna kan användas som vägledning men är inte juridiskt bindande. Kontakta samhällsplaneringsnämnden om du känner dig osäker.

E-tjänster

Anmälningar, ansökningar och beställningar via e-tjänst för dig som bygger nytt, bygger om eller ska riva.
E-tjänster - bygga, bo och miljö


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.