Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

För byggherrar

För att säkerställa att byggprojektet uppfyller byggreglernas tekniska krav, krävs en riskbedömning och kontrollplan som identifierar och hanterar risker. En certifierad kontrollansvarig ska anlitas av byggherren för att stötta genom projektet och säkerställa att alla krav enligt Plan- och bygglagen följs.

Informationen är framtagen av Byggsamverkan Jönköpings Län som är ett samarbete mellan länets byggavdelningar. Målet är att samverka för gemensamma arbetssätt, tankar och underlag för att underlätta för byggherrar och andra intressenter.

Byggherrens ansvar

Byggherre är den som för egen räkning låter utföra ett byggprojekt. Byggherren har det övergripande ansvaret för att lovet/startbeskedet följs och att tekniska egenskapskrav enligt Plan- och bygglagen uppfylls.

En riskbedömning och kontrollplan krävs alltid vid lov eller anmälan och ska anpassas efter vad som ska göras. En kontrollansvarig behövs i de flesta byggprojekt, utom vid vissa mindre åtgärder. En kontrollansvarig bör finnas föreslaget vid bygglovsansökan.

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig väljs av byggherren/sökanden. En kontrollansvarig stöder byggherren så att byggprojektet uppfyller byggreglernas tekniska krav. Den kontrollansvarige ska vara certifierad och ha en självständig ställning gentemot byggherren. Krävs en kontrollansvarig, behöver den registreras till ärendet innan beslut kan fattas om lov eller startbesked.

Innan du tar fram förslag till kontrollplan behöver du göra en riskbedömning. Alla ärenden stora som små ska tillsammans med kontrollplanen visa upp en dokumenterad riskbedömning. De identifierade riskerna och riskåtgärderna i riskbedömningen som bedöms vara kritiska moment noteras sedan som kontrollpunkter i kontrollplanen.

Så gör du din riskbedömning

Det krävs att projektörer och entreprenörer är utsedda innan arbetet med en riskanalys kan påbörjas. Bäst är om samtliga parter som är involverade i ditt projekt hjälps åt att ta fram risker och riskåtgärder. Hur komplex din åtgärd är påverkar omfattningen av handlingarna för projektet.

Kom ihåg att lämna in en organisationslista med aktörer som varit involverade i riskbedömningen.

En riskbedömning ska aldrig innehålla punkter om arbetsmiljö utan endast byggtekniska frågor.

Kontrollplanen ska säkerställa att identifierade risker kontrolleras och uppfyller nödvändiga lagkrav. Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda byggprojektet. Det innebär att den ska var objektspecifik och ha den detaljeringsgrad som behövs för att säkerställa att tekniska krav uppfylls. Den ska också säkerställa att både förbudet mot förvanskning och att kraven på varsamhet, enligt PBL, efterlevs.

Så gör du din kontrollplan

Det är byggherren/sökande som är ansvarig för att det finns en kontrollplan. I de fall det krävs en kontrollansvarig ska den personen hjälpa byggherren att ta fram ett förslag till kontrollplan. Utöver byggherre, fastighetsbeteckning, organisationslista och åtgärd ska kontrollplanen innehålla kontrollpunkter för de kritiska momenten inom projektets produktionsskede. Utgå från projektets riskbedömning.

I kontrollplanen ska du svara på frågorna: vad, vem, hur och när.

  • Vilket kritiskt moment ska kontrolleras?
  • Hur kommer kontrollen att utföras? entreprenörens egenkontroller inte ska vara underlag för kontroller i kontrollplanen?
  • Vilket dokument kommer kontrollen jämföras mot? Hänvisas det till entreprenörens egenkontroller måste ju dessa bifogas till kontrollplanen för att göra bedömning om deras egenkontroller uppfyller kravet i kontrollplanen.
  • På vilket sätt redovisas resultatet?
  • Vem som ska utföra kontrollerna?
  • När ska kontrollerna utföras?

Guide för riskbedömning och kontrollplan Pdf, 158.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Boverket har tagit fram en checklista som hjälper dig att skapa din egen kontrollplan. Utgå från checklistan och gör din kontrollplan som ett separat dokument.

Stödmaterial och checklista för kontrollplan, Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter att projektet är färdigt lämnar du som sökande den ifyllda kontrollplanen tillsammans med eventuell dokumentation och intyg till kommunen. Därefter kan du få ett slutbesked.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.