Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Bygglovsprocessen

Om du ska göra en åtgärd som kräver bygglov enligt PBL (Plan- och bygglagen) skickar du in en ansökan till kommunen. Ansökan ska innehålla nödvändiga uppgifter, ritningar och övriga handlingar som behövs för att ärendet ska kunna handläggas.

Granskning av ansökan

En bygglovshandläggare går igenom din bygglovansökan. Om något saknas skickas en komplettering till dig.

När alla handlingar som krävs kommit in börjar ärendet handläggas. En handläggningstid får vara max tio veckor, räknat från den dagen ärendet är komplett.

Om ditt planerade bygge innebär en avvikelse från gällande detaljplan eller att en granne påverkas skickas handlingar ut på remiss. Då har berörda parter möjlighet att lämna synpunkter. Du får möjlighet att bemöta eventuella synpunkter.

Beslut

Bygglovshandläggaren fattar beslut om din ansökan. Beslutet kan innebära att ansökan avslås, avvisas eller beviljas. Om ansökan beviljas kallas du eller byggherren till ett tekniskt samråd. För mindre ärenden krävs inte tekniskt samråd. I beslutet anges även vilka handlingar som du eventuellt behöver komplettera med innan ett startbesked kan ges.

När ett bygglov har beviljats publiceras ärendet i Post och Inrikes tidningar. Ett meddelande om beslut skickas ut till grannar. Beslutet har vunnit laga kraft fyra veckor efter att ärendet publicerats i Post och Inrikes tidningar.

Tekniskt samråd

Ett tekniskt samråd hålls för att gå igenom projektet, hur arbetet ska planeras och organiseras. Vid mötet deltar byggherren, kontrollansvarig och byggnadsinspektör. I vissa fall kan det vara bra om exempelvis entreprenörer eller brandsakkunnig deltar.

Under mötet går man igenom vilka krav som ställs på din byggnation utifrån Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler. Man diskuterar också utstakning och behovet av färdigställandeskydd, går igenom förslaget till kontrollplan och bestämmer tid för arbetsplatsbesök.

Byggnadsinspektören upprättar ett samrådsprotokoll som sedan skickas till byggherren och kontrollansvarig. I samband med ett tekniskt samråd kan byggnadsinspektören begära in ytterligare tekniska handlingar som krävs för att ge ett startbesked.

Startbesked

Innan du får börja bygga behöver du ett startbesked. För att få ett startbesked behöver du som byggherre redovisa att bygget följer kraven i Plan- och bygglagen, lämna in förslag till kontrollplan, nödvändiga tekniska handlingar och färdigställandeskydd.

När du har fått ett startbesked kan du börja bygga. Om du påbörjar arbetet utan ett startbesked kan en byggsanktionsavgift tas ut.

Arbetsplatsbesök

I samband med det tekniska samrådet beslutar man om när lämpliga arbetsplatsbesök ska göras. På arbetsplatsbesöken kontrollerar inspektören att byggnationen följer kontrollplanen och bygglovet. Exempel på arbetsplatsbesök kan vara i samband med utstakning för att se höjdläget, innan gjutning och efter stomresning.

Slutsamråd

Ett slutsamråd hålls på byggarbetsplatsen i samband med att bygget är klart. Vi går igenom att projektet har följt kontrollplanen.

Slutbesked

När du har fått ett slutbesked får byggnationen tas i bruk och användas. För att du ska få ett slutbesked behöver kontrollplanen vara ifylld och verifierad samt eventuella handlingar som beslutats i kontrollplanen ska ha lämnats in.

E-tjänster

Anmälningar, ansökningar och beställningar via e-tjänst för dig som bygger nytt, bygger om eller ska riva.
E-tjänster - bygga, bo och miljö


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.