Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Adress- och lägenhetsregister

Adresser behövs för flyttanmälan, folkbokföring, post m m. Det är kommunen som beslutar om ny adress och levererar den till Lantmäteriet för vidare distribution ut i samhället.

Adresser

Kommunen beslutar om och fastställer nya adresser. Adresser behövs för folkbokföring, post och för att hitta till en viss plats. Varje adress är unik och pekar ut en specifik plats. En adressplats kan till exempel vara placerad vid en entré på en byggnad eller infart till en fastighet. Om man söker på en adress i en GPS så visar den var den unika adressplatsen är belägen.

Adresser kan sättas på såväl byggnader, som på specifika platser eller anläggningar. Det är både behov och lagstiftning som styr vad som ska adressättas. När det gäller bostadshus är kommunen enligt lagen (2006:378) om lägenhetsregister, skyldig att fastställa en adress för varje entré. Som bostad räknas även fritidshus.

En adress är alltid kopplad till den fastighet som huset eller platsen ligger på. En fastighet med flera byggnader kan således ha flera adresser.

När en ny adress fastställs registreras den i det nationella adressregistret som Lantmäteriet ansvarar för. Information om nya adresser skickas också till andra myndigheter, till exempel Skatteverket och räddningstjänsten. Även andra aktörer som hämtar adresser från Lantmäteriet eller folkbokföringen får tillgång till nya adresser, exempelvis banker, försäkringsbolag och organisationer.

När kommunen har registrerat en ny adress skickas en avisering om den nya adressen till Postnord, som kompletterar adressen med postnummer och postort. Nya adresser sätts till exempel när en ny fastighet bildas, vid nybyggnation eller ombyggnation av en befintlig byggnad.

I vissa fall kan en adress behöva ändras. Detta kan vara i samband med ombyggnation, att infarten till fastigheten flyttas eller att vägnätet eller gatunamnet ändras. Om det är en bostadsadress som ändras så blir de personer som är folkbokförda på adressen automatiskt folkbokförda på den nya adressen.

Lägenhetsregister

Lägenhetsregistret infördes 2011 och är ett nationellt register över Sveriges alla bostäder. Registret innehåller grundläggande uppgifter om lägenheter, såsom bostadsarea, antal rum och kökstyp. Även bostäder i villor och radhus ingår i registret, detta gäller oavsett om bostaden används för permanent boende eller fritidsboende. Uppgifter om vem som bor i eller äger lägenheten finns inte med i registret. Det nationella lägenhetsregistret förvaltas av Lantmäteriet och kommunen ansvarar för ajourhållning av registret.

Med ett lägenhetsregister kan Skatteverket genomföra folkbokföring på lägenhet i stället för på fastighet, som det var tidigare. Registret används även av Statistiska centralbyrån för att framställa hushålls- och bostadsstatistik. Statistiken kan bland annat användas till samhällsplanering och forskning.

Lägenhetsnummer

Om det finns fler än en bostad på samma adress ska varje bostad ha ett lägenhetsnummer. Numret bildar tillsammans med adressen en unik identitet för varje bostad och är en del av folkbokföringsadressen. Det är kommunen som beslutar om och fastställer lägenhetsnummer. Ett lägenhetsnummer består av fyra siffror. De två första anger vilken våning bostaden ligger på och de två sista siffrorna anger bostadens placering på våningsplanet.

Fastighetsägarens skyldigheter

Fastighetsägaren ska lämna information till kommunen om förändringar i lägenhetsbeståndet. Gärna i samband med bygganmälan. Det kan gälla nytillskott, sammanslagningar, rivningar eller andra ändringar. I de fall en bostadslägenhet ska ha ett fastställt lägenhetsnummer, ska fastighetsägaren lämna förslag på lägenhetsnummer. Numrering av lägenheter ska göras i enlighet med Lantmäteriets föreskrifter. Informationen ska lämnas senast en månad efter att förändringen skett. Fastighetsägaren är skyldig att meddela sina hyresgäster om deras lägenhetsnummer samt sätta upp anslag på väl synlig plats i byggnaden, till exempel en liten skylt på varje lägenhetsdörr.

Anmälan av nya lägenheter eller ändring av övriga uppgifter i lägenhetsregistret görs via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bestämmelser om hur lägenheter ska numreras innebär i korthet att:

• Lägenhetsnumreringen ska ske på ett enhetligt sätt.
• Lägenhetsnumren ska anges med fyra siffror, varav de två första anger våningsplan och de två sista lägenhetens läge inom våningsplanet.
• Numreringen av våningsplan börjar med 10 på entréplanet
• Våningsplanen ovanför entréplanet numreras med 11, 12 och så vidare, och våningsplanen under entréplanet numreras nedåt med 09, 08 och så vidare.
• Numreringen inom ett våningsplan börjar, när man kommer till våningsplanet nerifrån (uppifrån om lägenheterna ligger under entréplanet), med 01 vid den bostadslägenhet som ligger till vänster om trappan och fortsätter medsols.
• Nummer ska reserveras för lokaler och andra utrymmen som skulle kunna byggas om till bostadslägenheter.
• En tillkommande bostadslägenhet ska ges det första lediga lägenhetsnumret inom våningsplanet om en annan bostadslägenhet med redan fastställt lägenhetsnummer annars måste omnumreras.

Hur får jag veta mer?

Lantmäteriets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns ytterligare information om lägenhetsregistret och lägenhetsnummer.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.