Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Stiftelser, stipendier och priser

Nässjö kommun förvaltar en rad stiftelser och stipendiefonder samt delar årligen ut ett antal olika priser.

Så här söker du bidrag ur en stiftelse

Till de flesta stiftelser som förvaltas av Nässjö kommun behöver du ingen särskild ansökningsblankett, du kan oftast göra din ansökan via e-tjänst på webben.

Vid skriftlig ansökan skriver du ner namn, adress, personnummer och telefonnummer på ett vanligt papper samt en kort redogörelse för varför du anser dig behöva ett bidrag ur stiftelsen. Glöm inte att skriva ur vilken stiftelse du söker bidraget. Skicka med kopior på de intyg du anser styrker din ansökan. Skicka inga originalhandlingar. Din ansökan går oftast in i den kommunala ärendehanteringen och det kan ibland ta lite tid innan du får besked.

Bidrag gavs tidigare till kvalificerade utbildningskurser, av såväl teoretisk som praktisk art eller kvalificerade kurser inom folkrörelserna syftande till att berika livet. Numera är medlen i denna stiftelse uttömda. Inga fler utdelningar kommer att ske.

Beslutande

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om utdelning. Beslut fattas oftast vid nämndens sammanträde i slutet av mars.

Ideellt organiserat socialt arbete är ett viktigt komplement till samhällets övriga resurser. Socialnämnden vill stödja sådant arbete med att ge anslag till sociala organisationer.

Den sökande organisationen ska ha aktiviteter som kompletterar socialnämndens verksamheter inom socialtjänsten och ha god kunskap, erfarenhet och kompetens inom sitt område - vilket kommer den enskilde till del.

Socialnämnden har beslutat att i år endast utlysa medel för ett år. För 2025 finns ett totalt anslag på 1 050 000 kronor.

Syfte

Socialnämndens anslag syftar till att:

 • främja demokrati, utveckling, integration och ett brett socialt engagemang i kommunen
 • främja frivilliginsatser som har ett stort värde såsom förebyggande och uppsökande verksamhet
 • ge angeläget stöd till människor med särskilda behov
 • stimulera till nytänkande och metodutveckling av verksamheter som kompletterar kommunens socialtjänst
 • verka för en gemensam värdegrund om alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen.

Ansökningsperiod

Organisationer som uppfyller kraven för att ansöka kan senast den 30 april 2024 söka anslag för 2025.

Riktlinjer och ansökningsblankett

Nedan återfinns gällande riktlinjer för anslaget där de krav som ställs på sökande organisationer framgår. Läs igenom dessa innan ni ansöker. Använd ansökningsblanketten och följ instruktionerna i den samt bifoga de bilagor som krävs.

Kontakt

Expandera Minimera

Socialförvaltningens nämndssekretariat
0380-51 85 08
socialforvaltningen@nassjo.se

Utdelning från stiftelsen har tidigare skett för att stödja icke etablerade grupper eller personer, vilka utövat musik och teater, konst, litteratur och dylik verksamhet. Numera är medlen i denna stiftelse uttömda. Inga fler utdelningar kommer att ske.

Beslutande

Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om utdelning vid sammanträdet i slutet av mars. Utdelning sker på Valborgsmässoafton.

Föreningspriset ska ge stöd och uppmuntran till person eller förening med stark anknytning till Nässjö kommun som arbetar ideellt med främst barn och ungdom.

Prissumman är 10 000 kronor eller samma som Nässjö kommuns kulturpris. Prissumman utbetalas till den förening där pristagaren gör sin huvudinsats. Ett diplom utdelas till mottagaren. Priset kan också delas ut till en person eller ett lag som utfört en extraordinär idrottsprestation. Även då går prissumman till föreningen.

Ansökan

Ansökan vi e-tjänst,
Föreningsbidrag och stipendier, friweb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ur stiftelsen utdelas ett bidrag till, enligt donationsbestämmelserna, "inom samhället boende fattig person".

Beslutande

Kommunstyrelsen beslutar om utdelning ur stiftelsen. Beslut fattas i november. Pengarna delas ut i december.

Sista ansökningsdag

Ansökan skickas till Kommunstyrelsen, Nässjö kommun, 571 80 Nässjö, senast den 1 oktober.

Varje år delar kultur- och fritidsnämnden ut ett kulturpris på 10 000 kronor till en person som bor eller verkar inom kommunen, eller har annan särskild anknytning till Nässjö kommun.

Priset ska ge stöd och uppmuntran till person eller förening som verkar inom konstnärliga områden, inom hembygdsvården eller folkbildningen. Priset kan vara uppmuntran till en ung person eller belöning för gjorda insatser.

Ansökan

Ansökan vi e-tjänst,
Föreningsbidrag och stipendier, friweb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fondens avkastning delas årligen ut "för att förgylla eller berika tillvaron för inom Nässjö kommun boende pensionärer".

Enligt bestämmelserna är lämpligt ändamål konstnärlig utsmyckning för gemensam trevnad, bidrag till resor och uppehälle för större grupper pensionärer eller inköp av utrustning och materiel för gemensamma aktiviteter.

Beslutande

Kommunledningskontoret beslutar om utdelning. Utdelning sker fortlöpande under året.

Sista ansökningsdag

Ansökningarna behandlas allt eftersom de sänds till kommunen. Skicka din ansökan till Kommunledningskontoret, Nässjö kommun, 571 80 Nässjö.

Utdelas till "behövande, särskilt sjuka, inom samhället".

Beslutande

Kommunstyrelsen beslutar om utdelning ur stiftelsen. Beslut fattas i november. Pengarna delas ut i december.

Sista ansökningsdag

Ansökan skickas till Kommunstyrelsen, Nässjö kommun, 571 80 Nässjö, senast den 1 oktober.

Utdelning kan ges till ungdomar skrivna i Bringetofta församling för utbildning efter grundskolan. Även lärare/skolledare vid Emåskolan, Parkskolan och Brinellgymnasiet kan ansöka om bidrag för fortbildning ur stiftelsen.

Beslutande

Beslut fattas på delegation av barn- och utbildningsförvaltningens kvalitets- och utvecklingschef. Utbetalning sker vanligen i december.

Ansökan via e-tjänst

Ansökan kan endast göras under ansökningstiden. E-tjänsten för ansökan är öppen årligen mellan den 1 augusti och den 15 september.
Mobergska fonden - ansökan om bidrag, Självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fonden har till ändamål att främja utbildning för barn och ungdom i Nässjö kommun och där främst i Bodafors. Bidrag ur stiftelsen delas ut till behövande barn och ungdomar till och med det år man fyller 26 år och som bedriver studier efter grundskolan och som har gjort minst halva sin grundskoletid i Nässjö kommun.

Ansökan vid högskolestudier

 • Den som har en nettoförmögenhet som överstiger tre basbelopp är inte berättigad till stipendium.
 • Stipendiet utgår för ett år i taget. Bedriver man studier på deltid eller del av läsår, reduceras stipendiet.
 • Ansökan ska innehålla personbevis och bevis om bedrivna studier eller antagning till utbildning.

Ansökan vid gymnasiestudier

För att beviljas bidrag ur fonden, måste den som studerar på gymnasial nivå styrka att man är berättigad till behovsprövat extra tillägg. Vad detta innebär kan du läsa om på Centrala studiestödsnämndens (CSN) webbplats,
Extra tillägg på gymnasiet, CSN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I övrigt gäller samma kriterier som vid högskolestudier. (Se ovan.)

Beslutande

Beslut fattas på delegation av barn- och utbildningsförvaltningens kvalitets- och utvecklingschef. Utdelningen sker vanligast i januari varje år.

Ansökan via e-tjänst

Ansökan kan endast göras under ansökningstiden. E-tjänsten för ansökan är öppen årligen mellan den 1 augusti och den 15 oktober.
Nils Lundströms stipendiefond - ansökan om bidrag, Självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fondens medel ska bidra till att ungdomar i Nässjö kommun med intresse för den fotografiska bilden ges möjlighet att resa och arbeta med ett eget fotoprojekt samt redovisning.

Syftet är att uppmuntra unga fotografer till att utveckla sitt fotografiska uttryck, men också ge möjlighet att producera och visa bilder från ett eget projekt.

Sökande av stipendiet ska vara mellan 17 och 25 år och studera eller ha studerat i kommunen. Han eller hon ska i samband med ansökan skicka in fem egna fotografiska bilder tillsammans med en skriftlig redogörelse för det projekt stipendiesumman ska användas till.

Den årliga stipendiesumman är 5 000 kronor. Eventuell skatt betalas av stipendiaten själv.

Beslut om stipendiat fattas av en grupp med representanter från Brinellgymnasiet och kultur- och fritidsförvaltningen. Redovisning av fotoprojektet ska ske senast ett år efter utdelningen av stipendiet. Formen för redovisningen beslutas i samråd med stipendiaten och med hänsyn till projektets karaktär, men målet är att göra bilderna tillgängliga för en publik.

Ansökan

Ansökan vi e-tjänst,
Föreningsbidrag och stipendier, friweb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Priset delas ut till personer, företag, organisationer eller föreningar som genomfört nybyggnads- eller ombyggnadsprojekt, omsorgsfulla renoveringar eller lyckade landskapsprojekt som utgör goda exempel på god arkitektur eller god byggnadsvård.

Nässjö kommuns byggnadspris delas ut årligen och syftar till att belöna god arkitektur samt god anpassning till platsen utifrån ett estetiskt, socialt, ekonomiskt eller ekologiskt hållbart perspektiv.

Regler

Priset delas endast ut till objekt som är färdigställda senast två år före eller under innevarande år. Samhällsplaneringsnämnden utser vinnaren.

Om ingen lämplig mottagare finns reserveras anslaget till kommande år.

Prisutdelning 2024

Priset utgörs av ett diplom och en bronsplatta.

Pristagare utses i november och prisutdelningen sker i samband vid kommunfullmäktiges sammanträde i december.

Nominera din kandidat senast 1 oktober

Nomineringen kan göras både av sökanden själv eller någon annan senast 1 oktober 2024.

Nominera din kandidat via e-tjänst: Nominera pristagare till Nässjö kommuns miljö- och byggnadspris, SjälvserviceLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även skicka in din nominering via brev till: Samhällsplaneringskontoret, 571 80 Nässjö. I nomineringen ska fastighet (alt. adress) anges samt motivering och kontaktuppgifter till personen som lämnat nomineringen.

Tidigare pristagare

Pristagare av byggnadspriset under de senaste tio åren:

 • 2023 Ribbingsnäs 2:7, Wareborns gårdsförvaltning
 • 2022 Ebbebo 1, Ulla Schill Jansson, Lennart Jansson
 • 2021 Viken 1, Fastighets Linden AB
 • 2020 Naskarp 1:40 Flisby bygdegård, Flisby bygdegårdsförening
 • 2019 Inget pris delades ut (för få nomineringar)
 • 2018 Inget pris delades ut (för få nomineringar)
 • 2017 Mölarp 1:1, Hanna Björklund, Butik Botanik
 • 2016 Skärsboda 1:7, Kent och Kicki Hagman
 • 2015 Lampan 10, JSC It-partner AB
 • 2014 Ripan 3, Johnny Norén, Spark Trade AB

Folkhälsopriset ska ge stöd och uppmuntran till individ, grupper, föreningar eller organisation i Nässjö kommun som har gjort insatser för att förbättra folkhälsan i kommunen.

Priset är 3 000 kronor och ett diplom och det är Hälsorådet som beslutar om pristagare.

Priset delas ut i samband med något arrangemang som sker i hälsorådets regi, som till exempel under Hälsoveckan.

Ansökan

Ansökan skickas till: Nässjö kommun, 571 80 Nässjö.

Priset delas ut till personer, företag, föreningar organisationer eller skolor som har gjort en aktiv insats för att värna om miljön eller bidra till en hållbar utveckling. Insatsen kan vara en permanent ändring likväl som en enskild aktivitet.

Nässjö kommuns miljöpris delas årligen ut som stöd eller uppmuntran efter insatser som bidrar till resurshushållning, kretsloppstänkande eller en ekologisk hållbar utveckling.

Regler

Priset delas endast ut för genomförda insatser, det kan vara en permanent ändring likväl som en enskild aktivitet, alltså inte för något som planeras att genomföras. Samhällsplaneringsnämnden utser vinnaren.

Om ingen lämplig mottagare finns reserveras anslaget till kommande år.

Prisutdelning 2024

Priset utgörs av ett diplom samt ett penningbelopp om 10 000 kronor.

Pristagare utses i november och prisutdelningen sker i samband vid kommunfullmäktiges sammanträde i december.

Nominera din kandidat senast 1 oktober

Nomineringen kan göras både av sökanden själv eller någon annan senast 1 oktober 2024.

Nominera din kandidat via e-tjänst: Nominera pristagare till Nässjö kommuns miljö- och byggnadspris, SjälvserviceLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även skicka in din nominering via brev till: Samhällsplaneringskontoret, 571 80 Nässjö. I nomineringen ska motivering samt kontaktuppgifter till personen som lämnat nomineringen anges.

Tidigare pristagare

Pristagare av miljöpriset under de senaste tio åren:

 • 2023 Inget pris delades ut (för få nomineringar)
 • 2022 HSB brf Orion
 • 2021 Sävjo plastic AB samt Mannen med hatten (Enar Zakrisson)
 • 2020 Boda avfallsanläggning
 • 2019 Inget pris delades ut (för få nomineringar)
 • 2018 Jenny Carlsson, naturpedagog, Naturskolan
 • 2017 Jan Lundberg, Topperyd
 • 2016 Gårdsmejeri i Isåsa
 • 2015 Förskolan Hultgården
 • 2014 Naturligtvis Salomonsson, Maria Salomonsson, ekofrisör

Bidrag ur stiftelse kan lämnas till behövande bosatta inom Nässjö kommun.

Beslutande

Kommunstyrelsen beslutar om utdelning ur stiftelsen. Beslut fattas i november. Pengarna delas ut i december.

Sista ansökningsdag

Ansökan skickas till Kommunstyrelsen, Nässjö kommun, 571 80 Nässjö, senast den 1 oktober.

Stipendiet delas ut till elev, eller grupper av elever, i Nässjö kommuns skolor som under läsåret utmärkt sig eller särskilt arbetat inom några specifika områden.

Områdena är:

 • åtgärder mot mobbing
 • för kamratstöd
 • mot droger
 • mot rasism och främlingsfientlighet eller för ökad internationalisering.

Sista ansökningsdag

Motiverade förslag på stipendiater ska inlämnas till rektor på respektive skola senast den 1 februari. Förslagen behandlas på föräldraråd/skolkonferens. Stipendierna delas ut i samband med skolavslutningarna.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.