Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Information renhållning

Fördjupande information kring avfall och återvinning.

Hushållsavfall

 • Vid ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall ska fastigheten vara obebodd i minst tolv månader. Vid uppehåll i sex till tolv månader kontaktar du Nässjö Affärsverk AB.

Slamtömning

Ansökan om förlängt hämtningsintervall för hämtning av slam från enskild avloppsanläggning gäller endast för fritidsboende. Förlängt hämtningsintervall beviljas ej för:

 • permanentboende
 • sluten avloppstank

Uppehåll slamtömning

Vid ansökan om uppehåll i hämtning av slam ska fastigheten vara obebodd i minst ett år framöver.

 • Det är inte möjligt att få ett retroaktivt beslut, beslutet börjar gälla från och med cirka 14 dagar efter att beslutet har tagits.
 • Kontakta Nässjö affärsverk på 0380-51 70 00, telefontid innan du fyller i e-tjänsten för att få senaste tömningsdatum av slam.
  Nässjö affärsverk tar ut en avgift för att hämta den avfallsbehållare som inte används.

Avgift tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Latrin

I enlighet med socialstyrelsens råd och anvisningar 1974:36 "Enskilt omhändertagande av avfall från vissa klosettyper" ska latrinkompostering ske i behållare som har:

 • Tät botten, så att läckage av lakvatten inte kan ske
 • Lock som inte släpper igenom regnvatten
 • Ventilering
 • Flugskydd

Observera att före uppstart av kompostanläggning ska en anmälan göras till samhällsplaneringskontoret.

Latrinbehållare

För latrinkompostering krävs två behållare om vardera:

 • 0,5 m3 för fritidshus
 • 1 m3 för permanentbostad.

Lagring av latrin ska ske i minst sex månader innan tömning av behållare får ske.

Latrinkompost bör placeras på skuggig plats avskilt från vattentäkter och grannars vistelseplatser.

Avgift tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Kontakt

Expandera Minimera

Samhällsplaneringskontoret
Nässjö kommun
571 80 Nässjö 

samhallsplaneringskontoret@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.