Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Förhandsbesked

Om du planerar att utföra en åtgärd som kräver bygglov kan du ansöka om förhandsbesked. Ett förhandsbesked anger om din planerade åtgärd kan tillåtas på en viss plats eller inte.

Att ansöka om förhandsbesked är generellt mer aktuellt utanför detaljplanelagt område, till exempel om du har tänkt stycka av en fastighet för att bygga ett enbostadshus.

Om du får ett positivt förhandsbesked behöver en bygglovansökan göras inom två år.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

När du ansöker om ett förhandsbesked behöver du skicka in:

  • Ansökan
  • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500 som tydligt visar din sökta åtgärd.
  • Eventuellt en översiktskarta

Fler ritningar eller mer information kan behövas beroende på åtgärd.

E-tjänster

Anmälningar, ansökningar och beställningar via e-tjänst för dig som bygger nytt, bygger om eller ska riva.
E-tjänster - bygga, bo och miljö

Bra att känna till om att bygga på jordbruksmark

För att få bygga på jordbruksmark krävs det att byggnationen är av väsentligt samhällsintresse. Det har på senare tid kommit ett flertal domar från mark‐ och miljödomstolarna och Mark‐ och miljööverdomstolen beträffande byggnation på jordbruksmark.

Av dessa framgår bland annat att enstaka bostadshus aldrig kan ses som ett väsentligt samhällsintresse, att med brukningsvärd jordbruksmark inte enbart avser åkermark utan också betesmark samt att även mark på fastigheter som inte är taxerade som jordbruksfastigheter omfattas.

Marken kan bli en viktig resurs i framtiden

Det är framför allt för framtida behov som den svenska jordbruksmarken kan behövas, vilket innebär att vi måste ha ett långsiktigt perspektiv på vår markanvändning. Även om marken inte brukas idag av olika anledningar så kommer den vara en viktig resurs för framtiden. Många marker i Sverige är inte passande för mekaniskt brukande, men passar desto bättre som betesmarker. Därmed kan den jämförelsevis hållbara djurhållningen, som skapar många värden, fortleva i Sverige.

Sverige har en mycket låg självförsörjningsgrad på livsmedel, ungefär hälften av det vi äter importeras. Om handeln med andra länder skärs ner eller upphör måste det finnas arealer att bruka inrikes.

Undvika att bygga för att inte påverka

Exploatering av mark genom bebyggelse är irreversibel och kan ha stor påverkan på omgivningen. Därför är det viktigt att exploateringen av jordbruksmark i första hand undviks och att alternativa lokaliseringar prövas. Går den inte att undvika bör det planeras så att konsekvenserna minimeras och så att resterande mark kan fortsätta brukas.

Kommunen är restriktiv till byggnation av enstaka småhus på jordbruksmark och nya byggnader ska i första hand lokaliseras i anslutning till befintlig bebyggelse. Mark som föreslås tas i anspråk ska bedömas utifrån dess möjliga brukningsvärde. Vid varje enskilt fall görs en sammanvägd bedömning.

Avvägningen mellan bebyggelse på landsbygden och att bevara jordbruksmark är inte enkel. Men vårt gemensamma mål måste vara att arbeta för en levande landsbygd utan att äventyra framtida livsmedelsförsörjning.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.