Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Kommunens ekonomi

På ekonomisidorna hittar du information om kommunens ekonomi, bland annat budget, årsredovisningar och skattesats. Du hittar även information om hur du gör ifall du vill ha e-faktura från kommunen eller hur du skickar fakturor till kommunen.

God ekonomisk hushållning

Målet för den kommunala verksamheten är inte att gå med vinst (även om ett positivt resultat behöver finnas på sista raden), utan att hushålla med de ekonomiska resurser som finns till förfogande. En god ekonomisk hushållning skapas genom att verksamheten drivs ändamålsenligt och effektivt och med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten. En god ekonomi är därför ett grundläggande villkor för att kunna nå de sociala och välfärdspolitiska mål som är det primära syftet med kommunens verksamhet.

God ekonomisk hushållning ska ses i två perspektiv, ett finansiellt och ett verksamhetsmässigt perspektiv.

Det verksamhetsmässiga perspektivet innebär att kommunen ska bedriva sin verksamhet långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt, för att på så sätt lägga grunden för god ekonomisk hushållning. Verksamhetsmålen syftar till att staka ut den politiska färdriktningen och att ge stöd för att resurserna används till rätt saker och på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Nässjö kommun har antagit följande fokusmål för att utveckla och styra det lokala samhället:

  • Alla vuxna som bor i Nässjö kommun ska ha en sysselsättning som gör att de kan försörja sig
  • Alla barn och ungdomar i Nässjö kommun ska ha förutsättningar för en god uppväxt.

Fokusmål antas för varje mandatperiod och nuvarande fokusmål gäller till och med år 2023.

För att utveckla och styra tillhandahållandet av välfärds- och servicetjänster till kommuninvånarna har varje nämnd tilldelats ett ansvarsområde och ett grunduppdrag. Grunduppdraget definieras och följs upp varje år.

Det finansiella perspektivet innebär bland annat att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar, vilket innebär att ingen generation ska betala för det som tidigare generationer har konsumerat. De finansiella målen anger en ambitionsnivå för kommunens egna finansiella utveckling och ställning, och tydliggör hur mycket den löpande verksamheten får kosta, investeringsnivåer och finansieringen av dessa samt kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme.

Nässjö kommun har fastställt följande finansiella mål som har betydelse för god ekonomisk hushållning:

  • Årets resultat i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag
  • Självfinansieringsgrad av årets investeringar
  • Soliditet

I samband med kommunfullmäktiges årliga budgetbeslut fastställs nivån på de finansiella målen som ligger till grund för den ambitionsnivå som formuleras för budgetperioden.

Här kan du ta del av kommunens Riktlinje för god ekonomisk hushållning


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.