Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Enskilt avlopp

Har du eget avlopp är du själv ansvarig för att din avloppsanläggning fungerar och uppfyller gällande krav.

Ska du installera ett nytt enskilt avlopp eller byta ut ett befintligt måste du först ansöka om tillstånd från kommunen.

Har du frågor om enskilda avlopp kan du kontakta samhällsplaneringskontoret. Mer information fins även på: Avloppguiden, webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 1. Du vill installera eller ändra enskilt avlopp
  Om du vill installera en ny eller ändra en befintlig enskild avloppsanläggning behöver du ansöka om tillstånd från kommunen.

 2. Du undersöker vilken typ av anläggning du vill ha
  Det finns många olika typer av avloppsanläggningar som skiljer sig åt bland annat i hur mycket plats de tar och hur bra de renar avloppsvattnet.

 3. Kommunen kan ge information och råd
  Samhällsplaneringskontoret kan hjälpa dig med information om vad som krävs på just din fastighet.

 4. Du anlitar en entreprenör som gör eventuella markundersökningar
  Ofta krävs att du gräver en provgrop för att se om det finns berg och/eller grundvatten. Provgropen bör vara minst två meter djup. Beroende på typ av avloppsanläggning kan det även krävas markundersökningar, till exempel siktanalys eller perkolationsprov. Din gräventreprenör kan hjälpa dig med det som behövs.

 5. Du ansöker om tillstånd
  För att få tillstånd att anlägga/ändra ditt avlopp behöver du ansöka om det hos kommunen. Du skickar in ansökningsblankett och situationsplan till samhällsplaneringskontoret. Situationsplanen är en karta över din fastighet. På den ska du rita in avloppsanläggningens olika delar och om det finns dricksvattentäkter i närheten. Alla blanketter du behöver finns i blankettlagret. Glöm inte att ange vilken entreprenör som ska installera avloppet.

 6. Samhällsplaneringskontoret granskar din ansökan och gör platsbesök
  Vi går igenom din ansökan och saknas det något begär vi kompletteringar från dig. Oftast gör vi också ett besök på plats, gärna tillsammans med dig och din entreprenör. Vi inhämtar också yttranden från andra myndigheter om det krävs. Till exempel så rådfrågar vi länsstyrelsen om fornminnen finns i närheten. Finns det grannar som har vattentäkt i närheten skickar vi även begäran om grannyttrande från dina grannar. De får då en kopia på din ansökan och har två veckor på sig att komma med synpunkter. Du kan också själv kontakta dina grannar och begära grannyttrande. Hör av dig till samhällsplaneringskontoret för att få veta vilka grannar som berörs.

 7. Du skickar in eventuella kompletteringar

 8. Samhällsplaneringsnämnden beslutar om tillstånd och debiterar handläggningsavgiften
  Vi gör en slutlig bedömning av din ansökan och beslutar om du får tillstånd eller inte. Vi skickar alltid ut skriftligt tillstånd till dig, antingen med vanlig post eller till din digitala brevlåda. Vi tar ut en avgift för behandlingen av din ansökan. Fakturan skickas separat. Läs igenom tillståndet och villkoren noga. Det är du som är ansvarig för avloppet även om du anlitar en entreprenör. Anser du att tillståndet är felaktigt har du möjlighet att överklaga inom tre veckor från att du tagit del av det.

 9. Nu kan din entreprenör anlägga avloppet och skicka in en entreprenörsrapport
  Avloppet ska påbörjas inom två år och slutföras inom fem år från det att du fått tillståndet. Den entreprenör som du angett i din ansökan får alltid en kopia på tillståndet. Under arbetets gång ska olika moment fotodokumenteras och en entreprenörsrapport ska fyllas i. Oftast gör entreprenören detta men det är du som är ansvarig för att se till att det görs. När arbetet är klart ska foton och entreprenörsrapport skickas in till oss inom två veckor. Entreprenörsrapport finns i blankettlagret här på vår hemsida och det finns även länkar direkt från den här sidan.

 10. Godkännande av avloppet
  När entreprenörsrapporten är inskickad till samhällsplaneringskontoret så granskas den och kompletteringar begärs in om det behövs. När den är granskad skickas ett brev till dig som sökande om att avloppsanläggningen är godkänd eller, i en del fall, varför den inte är det.

  Om avloppsanläggningen blir godkänd skickas en kopia av rapporten till Nässjö Affärsverk AB så att de kan ordna med tömning av slamavskiljaren. Först nu är ditt avlopp godkänt och klart.

 11. Personal från samhällsplaneringskontoret mäter in avloppet med GPS
  Vi kommer också ut och mäter in avloppets olika delar med GPS så att vi kan se den på våra kartor. Det är viktig information för oss i andra ärenden, till exempel jord- och bergvärmeanläggningar.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.