Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Lagar och regler för kulturmiljö

I kulturmiljöprogrammet anges vilken gradering mellan 1-4 som en byggnad har. Det är en hjälp och vägledning i arbetet med att bevara kommunens kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse. Klassen baseras på byggnadens kulturhistoriska värde och är kopplade till en aktuell lagtext, vilken är den som ligger till grund för beslut.

En särskilt värdefull byggnad får inte förvanskas enligt plan- och bygglagen (PBL 8:13), och det gäller även om ändringen inte kräver bygglov. Vad som är en förvanskning beror på vilka slags värden byggnaden har. Om viktiga karaktärsdrag eller kulturhistoriska värden går förlorade kan det innebära en förvanskning. För alla byggnader gäller dessutom plan- och bygglagens varsamhetskrav (8:17) som anger att ändringar ska göras varsamt så att byggnadens karaktär och kulturhistoriska värden bevaras. Vissa åtgärder är bygglovspliktiga, även utanför planlagt område och alla åtgärder är anmälningspliktiga. Kontakta en bygglovshandläggare för att kontrollera om förändringen kräver bygglov eller en anmälan. I kulturmiljöprogrammet anges vilken kulturhistorisk klass din byggnad har.

Klass 1 omfattas av Kulturmiljölagen (1988:950), dessa byggnader är kyrkliga kulturminnen eller byggnadsminnen. Klass 2-4 omfattas av Plan- och bygglag (2010:900). När en byggnad står inför en förändring, hänvisas vi till olika lagtexter beroende på byggnadens klassning. Nedan följer klassernas gradering och koppling till respektive lag. 

Klass 1: Byggnadsminne och Kyrkliga kulturminnen
Omfattas av: Kulturmiljölag (1988:950).

3 kap. Byggnadsminnen
1 § En byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett bebyggelseområde med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde får förklaras för byggnadsminne av länsstyrelsen. Bestämmelserna om byggnadsminnen enligt detta kapitel får också tillämpas på parker, trädgårdar eller andra anläggningar.

I fråga om en byggnad av sådant värde som avses i första stycket och som tillhör staten gäller de bestämmelser som regeringen meddelar om statliga byggnadsminnen. Om ett statligt byggnadsminne övergår till en annan ägare än staten, ska det därmed utgöra ett byggnadsminne enligt denna lag.
Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte en byggnad som är fornlämning eller kyrkobyggnad enligt denna lag. Lag (2013:548).

4 kap. Kyrkliga kulturminnen
1 § Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser är skyddade enligt bestämmelserna i detta kapitel.

3 § Kyrkobyggnader som är uppförda och kyrkotomter som har tillkommit före utgången av år 1939 får inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd av länsstyrelsen.

I fråga om en kyrkobyggnad krävs alltid tillstånd för rivning, flyttning eller ombyggnad av byggnaden liksom för ingrepp i eller ändring av dess exteriör och interiör med dess fasta inredning och konstnärliga utsmyckning samt för ändring av dess färgsättning. I fråga om en kyrkotomt krävs alltid tillstånd för utvidgning av tomten samt för uppförande eller väsentlig ändring av byggnader, murar, portaler, andra fasta anordningar och vegetation på tomten eller ändring av medveten gestaltning av vegetationen.

Länsstyrelsen får ställa de villkor för tillståndet som är skäliga med hänsyn till de förhållanden som föranleder ändringen. Villkoren får avse hur ändringen ska utföras och den dokumentation som behövs. Lag (2017:562).

Klass 2: Den näst högsta klassningen
Omfattas av: Särskilt värdefull bebyggelse (PBL 8 kap §13)

Förbud mot förvanskning
Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser.
13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

Klass 3: Medel
Omfattas av: Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17)

Varsamhet
Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser.
17 § Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

Klass 4: Lägre
Omfattas av: Särskilt allmänt bebyggelsevärde (PBL 8 kap §17)

Varsamhet
Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser.
17 § Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.