Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Allmänhetens frågestund - 7 mars 2024

Frågor och svar från allmänhetens frågestund den 7 mars 2024.

Fråga om besparingar. Hur kommer det sig att ni drar ner på tjänster/sparar pengar för oss som jobbar med människor. Ska människor stora som små bli lidande?

Finns det inget annat att dra in på? Exempelvis måste vi ha en ny väggmålning varje år, kan vi pausa det något år och spara de pengarna. Eller kan man på något sätt minska alla dessa chefstjänster, kan ni inte sålla lite hos er och inte bara för oss jobbar på golvet?

Fråga 1

Fråga om besparingar. Hur kommer det sig att ni drar ner på tjänster/sparar pengar för oss som jobbar med människor. Ska människor stora som små bli lidande?

Finns det inget annat att dra in på? Exempelvis måste vi ha en ny väggmålning varje år, kan vi pausa det något år och spara de pengarna. Eller kan man på något sätt minska alla dessa chefstjänster, kan ni inte sålla lite hos er och inte bara för oss jobbar på golvet?

Frågan besvaras av: Sara Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Svar:
Tack för dina frågor. Ekonomi och besparingar berör och det märks tydligt att du brinner för de här frågorna. 2024 är ett ekonomiskt tufft år för oss i Nässjö kommun. Prisökningar och höga räntor gör att det mesta blir dyrare samtidigt som kommunens intäkter inte ökar i samma takt. Jag är bekymrad över att regeringen väljer att satsa på helt andra saker än att tillskjuta mer pengar till skolan, äldreomsorgen, funktionshinderomsorgen, sjukvården och annat viktigt. Men nu är det som det är. Vi har de pengar vi har och de ska vi använda så smart som möjligt.

Jag förstår att du känner en stor oro över hur ekonomin påverkar er som jobbar med människor och de som ni jobbar med. Jag vill verkligen inte heller att människor, unga som gamla, ska bli lidande. Därför måste vi alla hjälpas åt att jobba smart. Vi behöver ställa frågor som: Finns det något som vi gör idag som vi inte behöver göra? Kan vi göra på något annat sätt?

Jag uppfattar det som att du ser att det enda vi sparar på är på er som jobbar med människor. Det stämmer inte, även om det känns så för dig och dina jobbarkompisar. Alla verksamheter har fått mindre pengar att använda det här året än vad det finns behov för. Alla behöver hjälpa till att hushålla med de pengar vi har.

Vi är rädda om kommunens medarbetare. Du föreslår att vi till exempel kan pausa väggmålningen något år för att spara på annat än på er som jobbar med människor. Det är en bra idé tycker jag och det är precis vad vi har gjort. Det kommer inte att bli någon ny väggmålning i år, vi har inte avsatt några pengar till det. Vi har också valt att skjuta fram en mängd olika investeringar, till exempel nya lokaler, för att så mycket så möjligt av de pengar vi har ska gå till våra viktiga verksamheter.

Fråga om AI-utvecklingen. AI-utvecklingen går starkt framåt i samhället. Hur tänker kommunen kring det?

  • Användningsområde?
  • Omfattning?
  • Fördelar – nackdelar?

Frågan besvaras av: Sara Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Svar:
Just nu pratar hela samhället om AI och det är inte en enkel fråga. AI erbjuder stora möjligheter, men är också en utmaning för oss. I Nässjö kommun har vi med små steg påbörjat resan med att införa AI i våra verksamheter.

Ibland blandas AI ihop med digitalisering. Vad är egentligen skillnaden? Jo, digitalisering används för att automatisera processer och göra information mer lättillgänglig, medan AI används för att analysera och tolka data för att dra slutsatser eller fatta beslut.

AI ger möjligheter, men kan också utgöra säkerhetsrisker om de är felkonstruerade, missbrukas eller hackas. Dessa aspekter kommer att finnas med i arbetet när vi inför AI i vår verksamhet. Som kommun har vi stöd bland annat av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, som arbetar med att skapa grundläggande förutsättningar för kommuner och regioner att nyttja de möjligheter artificiell intelligens ger.

AI är en teknik som vi kommer använda oss av i vår digitaliseringsresa. För att möta vår välfärdsutmaning kommer vi att arbeta med många typer av digitala tekniker så som till exempel Internet of Thing, AI, e-tjänster och robotar med mera.

Fråga om seniora volontärer i skolan. Vet att kommunen engagerat volontärer/seniorer i skolan regi, för en tid sedan.

  • Hur togs det emot av lärare/elever/föräldrar?
  • Effekt?
  • Fortsättning?

Frågan besvaras av: Carla Habib (S) ordförande barn- och utbildningsnämnden.

Svar:
Arbetet kring seniorer i skolan har enbart tagits emot väl. Grundskolechef och rektorer på aktuell skola (Runnerydsskolan) gjorde ett noga genomtänkt arbete för att alla medarbetare skulle veta precis vad det innebär att ha en senior i sitt klassrum, vad man kan förvänta sig och hur det fungerar rent lagmässigt. Sedan fick de lärare som tyckte det var intressant anmäla intresse och en senior tilldelades dem. Min uppfattning är att både elever och föräldrar bara har sett positivt på detta. Bifogar länken till reportaget på SVT så hör de ju elevernas uppfattning där,
Snabbare hjälp och lugnare miljö med seniorer i klassrummen i Nässjö | SVT Nyheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det är lite tidigt att säga något om effekterna då det bara varit igång en termin. Men det jag hört ur skolans perspektiv är att elever tycker om att få läsa mer enskilt med en vuxen, att man snabbare får hjälp och att läraren får lite mer utrymme för att fokusera på undervisningen den dag i veckan som seniorerna är där. Effekterna är nog störst än så länge hos seniorerna som vid min uppföljning beskrev ökad livskvalitet där de kände stor glädje av att få gå till en meningsfull sysselsättning och där de känner sig behövda och uppfylls av den glädje eleverna visar när de kommer till skolan.

Fortsättning: just nu utbildas tre seniorledare som ska ta över konceptet från grundskolechef och hålla i utbildningar, marknadsföra med mera. Kommunikationsavdelningen håller på att ta fram olika förslag på marknadsföringsmaterial och plattformar att visa detta på.

Grundskolechef besöker olika pensionärsorganisationer för att prata kring upplägget och möjligheten att vara senior i skolan. En ny utbildning planeras i april och tanken är i första skedet att alla grundskolor ska få del av dessa. I ett längre perspektiv ska detta sedan spridas till alla skolformer och senare även socialtjänstens olika verksamheter. Men det är en bit kvar dit och just nu bara en vision. Allt hänger ju på i vilken omfattning vi lyckas attrahera våra seniora Nässjö bor till detta.

Fråga om ändrade arbetsuppgifter för undersköterskor i Sävsjö. I Sävsjö har man ändrat arbetsuppgifterna för undersköterska inom socialtjänsten, så att städning utförs av lokalvårdare i stället. Det har inneburit en bättre arbetsmiljö, mindre sjukfrånvaro, ökad trivsel bland både personal och brukare.

Något att ta efter i Nässjö?

Frågan besvaras av: Linda Hjälm (S) ordförande i socialnämnden.

Svar:
Det finns olika varianter av hur kommuner valt att fördela arbetsuppgifter ute i kommunerna inom de yrkesområden som finns och behövs inom äldreomsorgen. I Nässjö har vi ett par boenden som har fast anställd personal som jobbar med lokalvård. Vi har också en överenskommelse med Nässjö Lärcenter att ta emot så kallade BEA anställningar som jobbar med städ & tvätt. (BEA – avtal för arbetsmarknadspolitiska insatser) Vi tittar på hur vi ska differentiera arbetsuppgifter mellan de titlar vi redan har: vårdbiträde, undersköterska och specialistundersköterska. Hemtjänsten kommer troligen vara först ut med anledning av fast omsorgskontakt som ska implementeras under 2024, då kommer undersköterskan att få en tydligare roll.

Viktigt att våra medarbetare har en anställning med arbetsuppgifter som matchar sin yrkestitel, samt möjlighet att kompetensutveckla sig. Ett exempel är Äldreomsorgslyftet där möjlighet att läsa från vårdbiträde till undersköterska, undersköterska till specialistundersköterska. Nässjö kommun har sedan ett par år också vårdbiträde som titel, och har tillsammans med Arbetsförmedlingen utbildat personer, förhoppningen är att dessa sen vidareutbildar sig till undersköterskor – vilket vi nu börjar se att de gör till exempel via Äldreomsorgslyftet. För våra brukare är det viktigt att kompetensen vi har, används till rätt arbetsuppgifter för en säker och god vård! I dagsläget har vi inte planer på att anställa fler lokalvårdare som Sävsjö gjort, utan som jag beskrivit finns redan idag de som jobbar med lokalvård, och att vi jobbar med att rätt utbildad personal har arbetsuppgifter utefter sin utbildning och kompetens.

Fråga om skötsel av gång- och cykelvägar vintertid. Varför sköts inte gång- och cykelvägar lika bra längre? De bör vara plogande senast 06.00 enligt mig.

Frågan besvaras av: Erik Wågman (S) ordförande tekniska servicenämnden.

Svar:
Hej och tack för frågan.

Vinterväghållning är alltid en fråga som engagerar många det har vi sett i både traditionell media såväl som i social media hela vintern. Det enkla komplicerade svaret är att det är en fråga om kostnad. Kommunen har de senaste åren växt vilket också betyder att antal meter väg och GC-väg också har utökats. Även andelen meter GC-väg har ökat mycket mer jämfört med tidigare. Men budgeten för att sköta och underhålla vägarna har inte utökats. Därför måste vi tillsammans med NAV hela tiden försöka göra de bästa prioriteringarna och övervägningarna som vi kan. Tydligt utpekat är just de större GC-vägarna som leder trafiken till målpunkter så som stationen skolor och så vidare.

Så även om jag håller med dig om att det hade kunnat vara en trevlig ambition att alla GC-vägar ska vara plogade klockan 06.00 så har vi inte tillräckligt med budget, maskiner eller folk för att göra detta.

Fråga om rättsprocessen till Bodatippen. Hur kommer Nässjö kommun/Nässjö Affärsverk att hantera den uppkomna situationen.

Frågan besvaras av: Tommy Broholm (S) ordförande i styrelsen Nässjö Affärsverk

Svar:
Tack för frågan.

Nässjö kommun bedriver ett nära samarbete med NAV och upprätthåller kontinuerliga dialoger med Jönköpings kommun för att utreda och följa upp åtgärder gällande PFAS föroreningarna. Genom denna samordnade ansträngning vill vi lösa de utmaningar som PFAS innebär för miljön.

Sedan de höga halterna av PFOS i Nässjö ån noterats av länsstyrelsen 2019, har NAV fokuserat undersökningar och mätningar för att lokalisera källor till PFOS halterna. Bodas lakvatten påverkan på avloppsreningsverket visar att det innehåller PFAS ämnen som påverkar Nässjö ån men kan inte förklara de utgående PFAS halterna från avloppsreningsverket. På avloppsverket har det gjorts analyser för att upptäcka om det är ämnen som kommer till verket eller finns i reningskemikalier som i reningsstegen bryts ned till PFOS. Inga mätningar eller analyser påvisar något sådant.

När det gäller Boda avfallsstation är det två utmaningar att hantera, dels den gamla brandövningsplatsen, dels sluttäckningen av deponin varifrån lakvattnet kommer. När det gäller brandövningsplatsen pågår en dialog med tillsynsmyndigheten

(länsstyrelsen) hur den ska behandlas för att minimera miljöpåverkan. För deponin och lakvattnet pågår ett av NAV övergripande arbete med att ta fram handlingsplan för hantering av lakvattnet ock PFAS utifrån den kravbild som ställs på både avloppsverket och avfallshanteringen.

När det gäller dessa frågor vill vi vara helt transparenta och följa gällande lagstiftning och tillsynsmyndighetens rekommendationer.

Fråga om kommunen kan ha snabbare utbetalning av särskilt driftbidrag till enskilda vägar?

Frågan besvaras av: Erik Wågman (S) ordförande tekniska servicenämnden.

Svar:
Hej och tack för frågan.

Nej själva handläggningen är bedömningen att det inte går att få till snabbare i dagsläget.

Vi håller på att se över hela systemet med bidrag till enskilda vägar då vi har en begränsad budget och har svårt att möta upp mot Trafikverket när de höjer sina bidrag. Vi kan helt enkelt inte betala ut pengar som vi inte har.

Fråga om hur SFI arbetar för att få människor i arbete?

Frågan besvaras av: Sara Lindberg (S) ordförande kommunstyrelsen.

Svar:
Tack för din fråga.

Det korta svaret är att SFI, svenska för invandrare, lär nysvenskar svenska. Detta för att de ska kunna ta ett arbete.

Det något längre svaret lyder:

SFI är en del i den kommunala vuxenutbildningen och ska jobba utifrån kursplaner mm utifrån Skolverkets regler. I samtal på SFI tar de ofta upp hur det fungerar på svensk arbetsmarknad och hur man söker jobb etc.

På SFI hänvisar de också till Arbetsförmedlingen eller kommunens egen Arbetsmarknads och integrationsenhet om man upplever att eleven behöver det stödet.

Fråga om hantering av kolonilotter. Hur kan vi stimulera till och underlätta för att kolonilotter utökas och brukas?

Frågan besvaras av: Erik Wågman (S) tekniska servicenämndens ordförande.

Svar:
Hej och tack för frågan.

För närvarande är samtliga kolonilotter uthyrda när jag ställde frågan till förvaltningen. Reglerna kring kolonilotter sågs över för något år sedan för att underlätta hanteringen och göra det tydligt. Samtidigt så tar hanteringen mycket tid från förvaltningen. Vi försöker stötta koloniföreningarna i deras löpande arbete.

Så frågan om nya kolonilotter. För närvarande så fins det inget område i kommunens ägo som har bedömts vara lämpligt. Det fins inte heller något område utpekad i FÖP:en (fördjupade översiktsplanen). Med det sagt så ligger det med i tankarna när vi kollar på olika markanvändningar men väger det också mot andra behov för kommunen. Sedan tror jag att ska det till nya områden så måste formen för dessa utredas och vem som ska sköta vad.

Fråga om vem som bestämmer över rektorns budget i skolor och om det är samma budget för alla rektorer?

Frågan besvaras av: Carla Habib (S) ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Svar:
Kommunfullmäktige tar beslut om nämndernas budgetram. Därefter tar Barn- och utbildningsnämnden beslut om fördelning av de ekonomiska medlen till de olika verksamhetsformerna till exempel förskola, grundskola och gymnasium efter förslag från förvaltningschef. Grundskolans resursfördelningssystem bygger på en fördelning utifrån elevantal, ålder samt ett socioekonomiskt index för aktuell elevgrupp som erhålls från SCB. Syftet med tilldelningen är att ge alla skolor förutsättningar att ge elever en likvärdig utbildning. Utöver de kommunala medlen erhåller även grundskolan statsbidrag varav det största kallas för Kunskapsbidraget vilket fördelas på liknande sätt som de kommunala medlen.

Fråga om när ska ni ha en översikt om säkerhet runt skolor för barn när det gäller av och påsläpp vid skolor?

Frågan besvaras av: Carla Habib (S) ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Svar:
Frågor om trafiksäkerhet runt skolorna prövas löpande och vid behov. Det finns en kommunal trafiksäkerhetsgrupp under ledning av samhällsbyggnadskontoret där representanter från BU sitter med. Har man som vårdnadshavare eller anställd synpunkter så kan de lämnas via rektor eller direkt till trafikingenjör på samhällsbyggnadskontoret.

Fråga om kommunen har möjlighet att röja vid Adela Uddes parkområde eller om vi som vistas på stranden och njuter av utsikten kan få tillstånd att röja själva?

Frågan besvaras av: Erik Wågman (s) ordförande tekniska servicenämnden.

Svar:
Hej och tack för frågan.

Under 2022 så röjde vi och gallrade runt hela sjön och Adela udde. Finns det tankar om ytterligare förbättringar så kan vi titta på detta gemensamt. Vi har i områden som detta en rad frågor att ta hänsyn till upplevd trivsel, trygghet, framkomlighet, artrikedom, strandskydd för att nämna några.

Fråga om Nässjö`s Acces skatepark.

Nässjö's Access skatepark har funnits i 5 år och har redan sprickor i betongen och den gula färgen har släppt på stort sett alla kanter. Kommer detta att fixas eller har kommunen inte råd? Det skulle vara synd att se ett så väl lyckat projekt förfalla.

Frågan besvaras av: Sylve Jergefeldt (S) ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Svar:
Viss sprickbildning är vanligt i denna typ av konstruktion och kommer på grund av rörelse i betongen, det är inget som påverkar hållfastheten eller ska påverka den som åker i parken. Vid renhållning av parken gås den igenom kontinuerligt för att upptäcka eventuella skador, men skulle man som besökare upptäcka större sprickor eller känner en oro för de sprickor som kan uppkomma rekommenderar vi att man gör en felanmälan via nassjo.se/felanmalan.

Slitaget på färgen kommer efter det frekventa åkandet i parken, så det är ett angenämt bekymmer. Det ligger inte i plan för 2024 att måla på den gula färgen men kommer att ske i närtid därefter.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.