Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Kulturmiljö

Kulturmiljö är den miljö som har påverkats och formats av människor och som därmed också berättar om människors liv och historia. I Nässjö kommun vill vi ta hänsyn till den befintliga kulturmiljön i samhällsplaneringen och vi arbetar med att bevara och utveckla den i relation till nybyggnationer.  

Här hittar du information om våra kulturmiljöer

Kulturmiljön är ett begrepp som vi här kopplar till den fysiska miljön. Landskapet, våra samhällen, bebyggelsen, byggnader, väg- och järnvägsnät. Aktuell information om Nässjös kulturmiljöer finns i det nya kulturmiljöprogrammet. Nässjö stad, kransorter och landsbygd, samt byggnadsminnen och riksintresseområden är separerade i olika delar. Kulturmiljöprogrammet tar även upp fornminnen och samtliga delar finns tillgängliga både på webb och Nässjökartan. 

Genom länkarna till höger hittar du vårt kulturmiljöprogram, råd inför ombyggnation och vidare länkar till Plan- och bygglagen och Kulturmiljölagen.

Fornlämningar och fornfynd

Fornlämningar men även yngre lämningar från mänsklig verksamhet som odlingsrösen, gamla husgrunder och liknande, är del av vår kulturmiljö. I kulturmiljöprogrammet hittar du ett kapitel om våra fornlämningar. Information om olika objekt, dess värde och hur vi hittar dem i landskapet genom koordinater och lokalisering finns på Nässjökartan (länk "Karta" längst upp på denna sida).

Bevarandet av kulturmiljöer

Kulturmiljöprogrammet utgör ett led i Nässjö kommuns arbete med att skydda fornlämningar, bebyggelsemiljöer och enskilda byggnader, som av kulturhistoriska skäl och ur allmän synpunkt är angelägna att bevara. Kommunens uppgift i bevarandet av kulturmiljöerna är att

  • Öka kunskapen om kulturmiljön hos Nässjö kommuns fastighetsägare och invånare, informera om byggnader och bebyggelsemiljöer, vilka har ett särskilt kulturhistoriskt värde och utpeka vilka byggnader inom kommunen som förväntas vårdas och bevaras med hänsyn till detta.

  • Ange de olika stöd- och styrmedel som kan komma att tillämpas t ex vid bygglovrådgivning, liksom vid granskning och prövning av bygglov, för att säkerställa kulturvärden i den byggda miljön.

  • Stimulera kommunens fastighetsägare till ett kontinuerligt och korrekt underhåll av byggnader och markområden. Ambitionen är att inarbeta bestämmelser för säkerställande i detaljplan eller områdesbestämmelser, så snart nya planer upprättas.

Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.