Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Parkeringsstrategi

Syftet med ny parkeringsstrategi är att samordna all slags parkering gällande cykel och biltrafik. Strategin ger även riktvärden kring antal cykel- och bilparkeringar som bör finnas för att kommunen ska kunna lämna bygglov för bostäder och andra verksamheter.

Parkeringsstrategin är ute på remiss fram till och med 27 februari 2022.

Lämna synpunkter på förslag till parkeringsstrategi

Parkeringsstrategi remisshandling  Pdf, 935 kB. med tillhörande bilaga Regleringsutredning Pdf, 2.6 MB..

Det är fritt att lämna vilka synpunkter du har men vi önskar särskilt synpunkter på:

  1. avsnittet om förutsättningar, utmaningar och behov - stämmer beskrivningen? Om inte, vad saknas?
  2. de fyra målen med parkeringsarbetet med tillhörande framgångsfaktorer
  3. förslag på åtgärder - ska någon åtgärd läggas till eller tas bort för att målen ska kunna uppnås?

Vi vill ha dina synpunkter senast den 27 februari 2022. Ange diarienummer 2019-910!

Skicka synpunkterna till: samhallsplaneringskontoret@nassjo.se, eller posta till: Nässjö kommun, Samhällsplaneringskontoret, 571 80 Nässjö.

Utveckling

Nässjö kommun växer och framför allt har Nässjö stad vuxit mycket under senare år. Utmaningar finns inom såväl den ekonomiska som den sociala och miljömässiga hållbarheten när vi planerar för framtiden. Strategin är bland annat ett led i arbetet mot de mål som anges i Agenda 2030.

Kommunen ser arbetet med parkering som en viktig strategisk fråga för hur vi väljer att transportera oss och hur staden och kommunen utvecklas på ett hållbart sätt. Genom reglering av bilparkering på allmän plats och kvartersmark har kommunen en möjlighet att få fler att välja hälsofrämjande och miljövänliga resor samtidigt som de som behöver ta bilen till arbetet eller butiken får ännu fler lediga platser att välja på.

Hur kommunen arbetar med parkering har även stor påverkan på förutsättningar för bostadsbyggande, inte minst i centrumnära delar.

Förslaget till parkeringsstrategi har riktlinjer för reglering, strategiska målpunkter för parkering, prioritering mellan olika parkeringsbehov, utformning och lokalisering, pendlarparkering och så kallade friköp av parkeringsplatser.

Arbetets gång

Arbetet med att ta fram strategin har genomförts i projektform som delvis finansierats av Energimyndigheten. Det har letts av en projektgrupp bestående av tjänstepersoner från samhällsplaneringskontoret, tekniska serviceförvaltningen, kommunledningskontoret och Nässjö Näringsliv AB. Styrgruppen har bestått av presidierna för samhällsplaneringsnämnden, tekniska servicenämnden och kommunstyrelsen.

Vad händer sen?

Efter remisstiden behandlas de inkomna synpunkterna. Förslag till revideringar tas fram, som sedan beslutas av styrgruppen. Parkeringsstrategin går sedan vidare för antagande i samhällsplaneringsnämnden och tekniska servicenämnden. Strategin ska slutligen antas av kommunfullmäktige.

Kontakt

Kontakt

Expandera Minimera

Samhällsplaneringskontoret
Planarkitekt
072-552 44 95

 


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.