Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Agenda 2030

Nässjö kommun arbetar med Agenda 2030 – den plan världens ledare antagit för att uppnå fyra viktiga saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Förenta nationerna (FN) har en handlingsplan som kallas Globala målen för hållbar utveckling. Det är 17 mål som ska skydda planeten från klimatförändringar och göra världen tryggare, rättvisare och mer jämlik för alla. Målen ska vara uppfyllda till år 2030.

Nässjö kommuns strategi är att införliva de 17 globala målen i den ordinarie verksamheten. Åtta av dem väljer man att fokusera lite extra på:

  • God hälsa och välbefinnande (mål 3)
  • God utbildning för alla (mål 4)
  • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8)
  • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (mål 9)
  • Hållbara städer och samhällen (mål 11)
  • Hållbar konsumtion och produktion (mål 12)
  • Fredliga och inkluderande samhällen (mål 16)
  • Genomförande och globalt partnerskap (mål 17)

Vad gör Nässjö kommun och vad kan jag göra själv?

Nässjö kommun gör många olika insatser på många olika områden för att bidra till att de globala målen uppnås. Kommunen har valt att fokusera lite extra på några av målen i Agenda 2030. Du kan också vara med och bidra, alla insatser behövs.

Mål 1: Ingen fattigdom

Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt.

Mål 2: Ingen hunger

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ...

Mål 3: Hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Mål 4: God utbildning för alla

Utbildningssystem världen över måste möta människors behov under hela livet.

Mål 5: Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

Mål 7: Hållbar energi för alla

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi ...

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Nå anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. För en ekonomisk tillväxt är det...

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar...

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Bevara gröna (grönska) och blå (vatten) områden i staden ger vi förutsättningar för att...

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställa hållbara konsumtions- och...

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Mål 14: Hav och marina resurser

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för hållbar...

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

För ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa...

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla...

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar...


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.