Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer.

Effekterna är redan nu synliga och kommer att bli katastrofala såvida vi inte agerar nu. Genom utbildning, innovation och efterlevnad av våra klimatförpliktelser kan vi göra nödvändiga förändringar för att skydda planeten. Dessa förändringar ger också stora möjligheter att modernisera vår infrastruktur som kommer att skapa nya arbetstillfällen och främja välstånd över hela världen.

Det här gör Nässjö kommun:

 • Åtgärder görs i kommunens och de kommunala bolagens byggnader för att minska energiförbrukningen.
 • Solceller har installerats på kommunens och kommunala bolags byggnader.
 • Vid upphandling av el är kravet att elen till 100 % ska komma från förnyelsebara källor.
 • Fordon i de kommunala verksamheterna ska i första hand drivas av biogas, el eller andra förnyelsebara drivmedel.
 • Nässjö Affärsverk AB har etablerat publika laddstolpar för elfordon.
 • Kommunen samverkar med Länstrafiken för att öka kollektivresandet. Ett gott exempel är omläggningen av linjer och tidtabeller i Nässjö stadstrafik som mer än fördubblat antalet resande.
 • Kommunen agerar aktivt i det regionala infrastrukturarbetet för satsningar som gynnar möjligheterna att resa med tåg.
 • Förutsättningar skapas för att resa hållbart mellan bostad och arbete genom att i samhällsplaneringen ta tillvara potentialen för bostadsbyggande inom gångavstånd från Nässjö resecentrum
 • Nässjö kommun medverkar i regionala projekt för att minska behovet av resor, genom till exempel resfria möten, och i projekt för minska fossilbränsleberoendet i resandet.
 • Åtgärder görs för att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Handlingsplaner har tagits fram för hantering av värmeböljor. Beredskapen för att hantera störningar i vattenförsörjningen har höjts och även prövats i skarpa lägen.

Det här kan du göra själv:

 • Cykla, gå eller använd kollektivtrafiken. Om bilen är enda alternativet för en resa - samåk med andra för att minska antalet bilresor.
 • Köp inte mer mat än du äter upp för att minska matsvinnet.
 • Spara el genom att koppla din elektriska prylar i ett grenuttag som du stänger av när du inte använder dem.
 • Källsortera så att materialet i ditt avfall kan återvinnas. Rätt sorterat matavfall blir klimatsmart biogas.
 • Begränsa konsumtionen av kött, eftersom uppfödning av boskap står för en stor del av växthusgasutsläppen.
 • Skaffa mer kunskap om vad som påverkar klimatet och vad du kan göra för att minska dina klimatavtryck.
 • Sprid dina kunskaper till andra, så att vi tillsammans blir bättre på att leva hållbart.

Kontakt

Expandera Minimera

Utvecklingsavdelningen
0380-51 80 00


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.