Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Ansvar vid översvämning

Översvämning på grund av kraftig nederbörd förekommer redan idag och skapar konsekvenser för både individen och för samhället i stort. Klimatförändringarna innebär bland annat ökad nederbörd, ökade flöden i vattendragen och stigande havsnivå. Bor du i ett låglänt område nära vatten kan det vara bra att ha en beredskap för att lindra konsekvenserna om vattnet börjar stiga.

Att tänka på inför ett fastighetsköp

Informera dig om riskerna inför ett fastighetsköp. Om fastigheten tidigare drabbats av problem vid översvämningar, ras, skred, eller erosion, eller om ditt hus ligger i ett utsatt läge, är det nödvändigt att du vidtar åtgärder.

Den enskildes ansvar

Den enskilde har ett stort ansvar och skyldighet att själv vidta förebyggande åtgärder för att skydda sin egendom. Läs igenom försäkringsvillkoren för din fastighet så att du vet vad som gäller vid till exempel översvämning. Hör av dig till ditt bolag om något är oklart. Som husägare har du alltid

det yttersta ansvaret för att skydda och vid behov återställa hus och tomt. Försäkringsbolaget kan också ge förslag på förebyggande åtgärder.

Kommunens ansvar

Kommunen kan inte ta över den enskildes ansvar, men bland annat genom rådgivning underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter.

Det är kommunen som bland annat fattar beslut om översiktsplaner, detaljplaner, bygglov och förhandsbesked. Vid planläggning ska hänsyn tas till klimataspekter, översvämning och erosion. Ny bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet och med hänsyn till risken för översvämning och erosion. När detaljplanens genomförandetid har gått ut har kommunen rätt att upphäva, ersätta eller ändra detaljplanen även om berörd fastighetsägare motsätter sig det. Det innebär att den enskildes rättigheter kan ändras när kommunen väger in nya aspekter.

Ju säkrare kunskapsunderlag som finns om nuvarande och framtida vattennivåer, markförhållanden med mera, desto större risk finns det för framtida skadeståndsanspråk om kommunen antar planer eller beslutar om lov eller förhandsbesked i strid med detta underlag.

Räddningstjänstens ansvar

För att räddningstjänsten ska hjälpa den enskilde vid till exempel översvämning krävs det att vissa kriterier är uppfyllda:

 • Behov av snabbt ingripande
 • Det hotade intressets vikt
 • Kostnaderna för insatsen
 • Omständigheterna i övrigt

Det är främst när det finns stor risk för liv eller egendomsskada som kriterierna för räddningstjänst uppfylls. När det endast är ett eller några få hus som riskerar att få vattenskador är det därför inte säkert att räddningstjänsten rycker ut.

På platser där det tidigare förekommit översvämning bör fastighetsägaren vara medveten om vad som kan ske och därmed ha vidtagit åtgärder. Det betyder att du inte kan räkna med att kommunens räddningstjänst gör en insats i dessa fall.

Statens ansvar

Staten tar i första hand ansvar för forskning, samordning och kunskapsförmedling. Länsstyrelsen granskar bland annat frågor om översvämning och erosion när kommunerna tar fram detaljplaner i länet.

Så här skyddar du din fastighet

Det finns flera sätt att skydda din fastighet från översvämning, både i förebyggande syfte och i det akuta skedet. Nedan följer några förslag:

 • Kontrollera din försäkring
 • Skaffa information om tidigare väderhändelser
 • Följ väderleksrapporten
 • Ha koll på vattennivån
 • Kontrollera att stuprör, brunnar och dräneringsrör är rensade och i bra skick
 • Se till att marken lutar bort från huset
 • Planera för barriärer
 • Skaffa pumpar
 • Ha en avstängningsbar golvbrunn, pluggar för ledningar till tvättställ och vattentätt lock över toaletten
 • Flytta undan känsliga föremål
 • Är det stopp i dagvattenbrunnar, kontakta tekniska serviceförvaltningen
 • Inför en storm, ta in eller surra fast lösa föremål

 


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.