Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Insatser enligt LSS

Här finns information om LSS, vem som kan ha rätt till insatser enligt LSS, samt vilka typer av insatser som finns.

Blankett för ansökan

Begäran om insatser enligt LSS, blankett Pdf, 1018.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad är LSS?

LSS är en förkortning för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagen finns för att ge personer med omfattande funktionsnedsättning det stöd som behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Det övergripande målet med lagen är att den enskilde genom olika stödinsatser får möjlighet att leva som andra. Lagen består av tio olika insatser. Genom insatserna ska du som har en funktionsnedsättning tillförsäkras ”goda levnadsvillkor”.

När du begär om insats enligt LSS sker prövningen i två steg. Först fastställs om du tillhör någon av personkretsarna som lagen avser. Därefter prövas om du anses ha rätt till den insats som du begär om.

De tre personkretsarna

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd avyttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktions-hinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om dessa är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Förutsättningar för att ha rätt till insats enligt LSS

Du har rätt till insats enligt LSS om du tillhör en personkrets, har ett utrett behov av någon av de insatser som LSS ger rätt till samt att behovet inte tillgodoses på annat sätt.

Följande insatser kan begäras enligt LSS

Rådgivning och personligt stöd

Region Jönköpings län ansvarar för insatsen och det är hos dem du begär om råd och stöd. Av regionen kan du få stöd och rådgivning av till exempel en kurator, psykolog, dietist eller arbetsterapeut. Region Jönköping når du genom telefon 010-241 00 00.

Personlig assistans

Personlig assistans är personligt utformat stöd som kan ges till dig som på grund av omfattande och varaktig funktionsnedsättning behöver hjälp med dina grundläggande behov, som till exempel personlig hygien, äta måltider och klä på dig.

Ledsagarservice

Ledsagarservice är en insats för att underlätta för personer med omfattande funktionsnedsättning att ha kontakter med andra och att delta i samhällslivet. Insatsen ska göra det möjligt att till exempel besöka vänner, delta i fritids- och kulturaktiviteter eller bara komma ut på en promenad. Servicen ges utanför hemmet.

Kontaktperson

En kontaktperson är en medmänniska som du träffar regelbundet och som du kan göra aktiviteter tillsammans med och som kan ge dig råd i vardagssituationer. Kontaktpersonen kan även hjälpa dig att komma i kontakt med andra människor. Du och din kontaktperson kan umgås i och utanför ditt hem.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet syftar till att avlasta anhöriga på fritiden. Avlösning innebär att en person kommer hem och hjälper dig, dina anhöriga får då möjlighet till avkoppling eller att göra egna aktiviteter. Avlösarservice kan vara både regelbunden och för situationer som inte kan förutses.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse innebär att du som har funktionsnedsättning tillfälligt bor utanför ditt eget hem under en kortare eller längre period. Syftet kan vara att du själv behöver byta miljö och träffa andra, men också att ge anhöriga avkoppling och avlastning. Korttidsvistelse anordnas i korttidshem, hos en stödfamilj eller som lägervistelse. Insatsen kan vara både regelbunden och för situationer som inte kan förutses.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet

Ungdomar över 12 år kan vara på fritidsverksamhet före och efter skolan om föräldrarna arbetar eller studerar. Du kan även vistas där under skollov och studiedagar. Korttidstillsyn kan ges fram till och med avslutade gymnasiestudier.

Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar

Barn och ungdomar som på grund av en omfattande funktionsnedsättning inte kan bo hos sina föräldrar, kan ha rätt att bo hos en annan familj, så kallat familjehem, eller i en bostad med särskild service.

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna

Du som med anledning av en funktionsnedsättning inte kan bo i en egen bostad, trots stöd i hemmet, kan ha rätt att bo i en bostad med särskild service. Insatsen innebär ett boende med fast perso­nalstöd och kan vara i form av gruppbostad eller servicebostad.

  • Servicebostad är en boendeform mellan ett självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad. Du har tillgång till en personalgrupp som finns i samma fastighet och som ger dig stöd i den omfattning du behöver. I Nässjö kommun består en servicebo­stad av tolv lägenheter.
  • Gruppbostad är till för dig som har så stora behov av tillsyn och omvårdnad att det är nödvändigt med kontinuerlig närvaro av personal. En gruppbostad består av ett litet antal lägenheter som är samlade kring gemensamma utrymmen. I Nässjö kommun består en gruppbostad av fyra till sex lägenheter.
  • Därutöver finns också annan särskilt anpassad bostad som är en funktionshinderanpassad bostad som beviljas av kommunen. I en sådan bostad ingår inte hjälp från personal.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en sysselsättning som du kan få om du är i yrkesverksam ålder, inte går någon utbildning, inte är aktuell för något arbete och tillhör personkrets 1 eller 2 enligt LSS. Verksamheten kan vara förlagd på en daglig verksamhet, företag eller annan organisation i Nässjö kommun.

Övrig information

Vad kostar det?

Alla insatser du får genom LSS är kostnadsfria. Men du betalar dina egna kostnader för mat, aktiviteter och liknande. Bor du i en bostad med särskild service enligt LSS, betalar du också din egen hyra.

Föräldrar har enligt föräldrabalken underhållsskyldighet för sina barn och är försörjningsskyldiga till dess barnet fyller 18 år eller så länge barnet går i skola, dock längst till barnet fyller 21 år. Avgifter kan därav tillkomma vid vissa typer av insatser.

Förhandsbesked

Förhandsbesked innebär att om du vill flytta från en kommun till en annan, så kan du i förväg få besked av inflyttningskommunen om du har rätt till insatser i den kommunen. Din avsikt att flytta måste vara klar och bestämd. Du kan inte begära förhandsbesked av flera kommuner samtidigt.

Individuell plan

Du som får stöd och service enligt LSS har rätt att begära en individuell plan. Det är en individuell plan som du gör tillsammans med din socialsekreterare. Planen ska beskriva beslutade och planerade insatser samt deras kortsiktiga och långsiktiga mål. En individuell plan kan vara bra när du exempelvis ska planera för en stor eller liten förändring i livet. Den individuella planen ska utgå från dina önskemål och kan redovisa insatser från en eller flera aktörer från kommunen eller regionen.

Mer information

Expandera Minimera

Kontakt

Expandera Minimera

Socialsekreterare
Om du vill ansöka om stöd eller om du har andra frågor når du socialsekreterare via kommunens kontaktcenter,
telefon 0380-51 80 00 vardagar 8.30-9.30.

Du kan även maila socialforvaltningen@nassjo.se.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.