Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Samråd avfallsplan 2025-2035

Samråd om förslag till avfallsplan för Aneby, Eksjö och Nässjö kommuner. Samrådstiden gäller från 17 juni och pågår till och med 2 augusti 2024.

Avfallsplan

Varje kommun ska ha en avfallsplan. Avfallsplanen ses över vart fjärde år och revideras vid behov. Den ska omfatta allt avfall som uppstår i kommunen och tydliggöra kommunens mål och åtgärder för att hantera avfallet och minska avfallets mängd och farlighet. Avfallsplanen är därmed hela kommunens strategiska plan.

Nässjö kommuns gällande avfallsplan beslutades 2018. Mycket har hänt inom lagstiftning och samhällsutveckling och det är dags att ta fram en ny. Arbetet inleddes under 2023 med workshops och arbetsgruppsmöten. Kommunen har nu upprättat ett förslag till avfallsplan med handlingsplan och övriga bilagor.

Tre mål och flera åtgärder

Målen är följande; cirkulera mera, sortera mera och minska miljöpåverkan.

En viktig del av avfallsplanen är handlingsplanen med åtgärder som ska förverkliga planens intentioner. Några exempel på åtgärder som återfinns i handlingsplanen är:

  • Skapa förutsättningar för återbruk av kontorsmöbler och IT-utrustning från kommunens egna verksamheter.
  • Underlätta för besökare att lämna avfall, i syfte att minska nedskräpningen och förbättra sorteringen, genom information och god service.
  • Utveckla sorteringsmöjligheterna.

Samrådsförfarande

Avfallsplanen är ute på samråd mellan 17 juni—2 augusti. Under samrådstiden kan kommuninvånare, företag, föreningar, organisationer, kommunala nämnder och bolag komma in med synpunkter på planen.

Synpunkter

Dina synpunkter behöver vara kommunen tillhanda senast 2 augusti.

Du har följande val att lämna dem på:

  • digitalt via e-post till tekniska@nassjo.se
  • via post till adress: Nässjö kommun, Tekniska serviceförvaltningen, 571 80 Nässjö.

Inkomna synpunkter från samråd och internremiss sammanställs och behandlas i det fortsatta arbetet med att färdigställa avfallsplanen. Avfallsplanerna antas sedan av respektive kommuns kommunfullmäktige.

Dokument över avfallsplanen

Avfallsplan 2025-2035 för Aneby, Eksjö och Nässjö kommune Pdf, 765.1 kB.r
Bilaga 1 Nulägesbeskrivning avfallsplan 2025-2035 Pdf, 342.7 kB.
Bilaga 2 Nedlagda deponier riskbedömning avfallsplan 2025-2035 Pdf, 313.1 kB.
Bilaga 3 Uppföljning av tidigare avfallsplan 2018-2024 Pdf, 382.5 kB.
Bilaga 4 Miljökonsekvensbeskrivning avfallsplan 2025-2035 Pdf, 344.8 kB..

En sammanställd kortversion av arbetet kring ny avfallsplan finns också att ta del av.
Kortversion - Det ska vara lätt att göra rätt! Avfallsplan 2025-2035 Pdf, 409.7 kB..

Utöver att ladda ner dokumenten här ovan så finns de i pappersformat att läsa på kontaktcenter i centrala Nässjö samt vid kommunens samtliga bibliotek.

Kontakt

Expandera Minimera

Tekniska serviceförvaltningen
Nässjö kommun
571 80 Nässjö 

tekniska@nassjo.se


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.