Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Informationsmöte om Gisshult

Exempelbild

Under tisdagskvällen höll kommunen ett informationsmöte för att uppdatera boende i Gisshult om nuläget i området, vad kommunen gjort så här långt och om räddningstjänstens roll och uppdrag vid översvämningar.

Samhällsplaneringschef Adis Baksic gav en tillbakablick på hur situationen varit under 2023 och vilka åtgärder som vidtagits. I januari drabbades Gisshult av översvämningar och Höglandets räddningsförbund vidtog åtgärder. Under sommaren regnade det historiskt mycket och räddningstjänsten bevakade området dagligen. I augusti startade samhällsplaneringskontoret en mätning av vattennivåerna med hjälp av digitala mätverktyg. Kontakt togs också med Sweco om att göra en utredning. Räddningstjänsten inventerade Gisshultaån för att se var den eventuellt kunde rensas och kontakt togs med Länsstyrelsen, som eftersöker det markavvattningsföretag som är juridiskt ansvarigt för sjön.

I september satte samhällsplaneringskontoret och NAV upp digitala nivåsensorer i sjön, och räddningstjänsten fick tillstånd att rensa i ån. I september gjorde samhällsplaneringskontoret också mätningar för att avgöra hur högt vattnet kan stiga på byggnader utan att skada uppstår. I oktober fick Sweco i uppdrag att göra en utredning med fokus på juridik och hydrologi. I november kopplades Emåförbundets sakkunniga in för att utreda lösningar på kort sikt.

Även Höglandets räddningstjänst var på plats på mötet för att beskriva hur deras uppdrag ser ut enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO). Definitionen av olycka är något som sker snabbt och oförutsett. Fastighetsägaren har ansvar för att skydda sitt liv och sin egendom och i första hand ankommer det på den enskilde att vidta de åtgärder som krävs. Det är själva grunden för räddningstjänstens uppdrag. Det innebär dock inte att man inte får tillkalla räddningstjänsten om man inte längre kan hantera situationen.

Nästa steg är att invänta resultatet av den utredning som Sweco fått i uppdrag att göra och att identifiera det markavvattningsföretag som om möjligt kan vidta åtgärder.