Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Detaljplan för del av Hultet 1:1 med flera, Sörängen

Bilden visar planområdet sett från norra delen. Bilden visar himmel, skog, solnedgång.

Pågående detaljplanearbete

Samhällsplaneringskontoret arbetar med att ta fram en detaljplan för del av Hultet 1:1 m.fl. Planområdet är beläget i det så kallade Sörängsområdet i den östra delen av Nässjö stad.

Detaljplanen upprättas för att skapa planmässiga förutsättningar för att utveckla det så kallade Sörängsområdet. Planen möjliggör inom kvartersmark bland annat handel, kontor, verksamheter, drivmedelsförsäljning, tillfällig vistelse, idrottshall, tekniska anläggningar samt för allmän plats områden för väg, gata och natur. Detaljplanen är inte förenlig med den fördjupade översiktsplanen för Nässjö stad, antagen 16 juni 2016.

Detaljplanen upprättas med så kallat utökat förfarande enligt plan- och bygglagen och har tidigare varit ute på granskning under perioden 15 december 2023 - 19 januari 2024. Efter granskningen har Samhällsplaneringskontoret upprättat ett granskningsutlåtande innehållandes en sammanställning av inkomna synpunkter under granskningstiden och bemötandet av dessa. Granskningsutlåtandet finns tillgängligt att läsa nedan. Syftet med granskningsutlåtandet är ge möjlighet att ta del av hur synpunkter har bemötts innan detaljplanen antas. Detaljplanen förväntas tas upp för beslut om antagande på Samhällsplaneringsnämndens sammanträde den 28 februari 2024. Eftersom detaljplanen handläggs med utökat förfarande ska den även antas av kommunfullmäktige, detta beräknas ske vid kommunfullmäktiges sammanträde i maj månad 2024.

Granskningsutlåtande
Granskningsutlåtande del av Hultet 1:1 m.fl.pdf Pdf, 650.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningshandlingar
Plankarta del av Hultet 1 1 m.fl.pdf Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning del av Hultet 1 1 m.fl.pdf Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse del av Hultet 1 1 m.fl.pdf Pdf, 832.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Underlagsmaterial
Undersökning om betydande miljöpåverkan del av Hultet 1 1 m.fl.pdf Pdf, 209.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Handelsanalys Nässjö kommun.pdf Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Trafikutredning del av Hultet 1 1 m.fl.pdf. Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning av ärendets gång

Se beskrivning av detaljplaneprocessen här,
Så här görs en detaljplan.

Bild som visar planprocessens olika skeden.

Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.