Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Skolinspektionen ger Nässjö kommun gott betyg i kvalitetsgranskning

Exempelbild

I en nyligen genomförd kvalitetsgranskning har Skolinspektionen utvärderat hur väl Nässjö kommun klarar sitt uppdrag att ge elever i grundskola och gymnasieskola förutsättningar att nå de nationella målen. Resultatet visar att kommunens arbete i hög utsträckning är väl utfört inom de granskade områdena.

Skolinspektionen har tittat på hur Nässjö kommun arbetar med studieresultat och trygghet, och med det kompensatoriska arbetet, dvs hur man stödjer elever med särskilda förutsättningar. I sitt beslut skriver inspektionen att kommunen ”i hög utsträckning gör relevanta analyser av studieresultat och resultat avseende trygghet, som kan utgöra underlag för förbättringsåtgärder inom dessa områden” och ”i hög utsträckning har vidtagit relevanta kompensatoriska åtgärder, som syftar till att elever med sämre förutsättningar ska nå utbildningens mål så långt som möjligt.”

- Vi är glada att Skolinspektionen gör bedömningen att Nässjö kommuns arbete i hög utsträckning är väl utfört inom viktiga områden såsom analys av studieresultat och trygghet samt det kompensatoriska arbetet. Vanligt är annars i denna typ av beslut att det alltid finns något område som man anser att huvudmannen ska utveckla men i Nässjös fall är det blankt papper, säger Leif Landberg, barn- och utbildningschef.

Det Skolinspektionen uppmärksammar är att Nässjö kommun har arbetat målinriktat för att stödja elever med olika förutsättningar. De är också positiva till kommunens arbete med att utifrån noggranna analyser sätta in åtgärder som tar hänsyn till socioekonomiska faktorer, språkliga utmaningar och motivation för lärande. De nämner skräddarsydda resurser för att möta specifika behov, inklusive satsningar på språkutveckling, personalförstärkningar och samarbete med externa aktörer. Skolinspektionen konstaterar också att uppföljningen av insatserna visar positiva resultat, med förbättringar både i studieresultat och elevens upplevelse av skolmiljön, samt att trygghetsarbetet är en integrerad del av verksamheten vilket har lett till minskade kränkningsanmälningar och ett tryggare klimat.

- Jag ser det som en bekräftelse på att våra strategier och insatser för att säkerställa att eleverna får en likvärdig utbildning ger resultat. Genom att systematiskt följa upp och analysera studieresultaten samt elevernas upplevelser av trygghet, kan vi kontinuerligt identifiera områden för förbättring och vidta åtgärder för att möta elevernas behov, säger Leif Landberg.

- Det är också en bekräftelse på att styrkedjan – från kommunfullmäktige genom nämnd och förvaltning ut till rektor och den omvända vägen – fungerar i Nässjö kommun och vi därmed kan arbeta vidare och utveckla verksamheten utifrån det systematiska kvalitetsarbetet, säger Carla Habib, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.