Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Allmänhetens frågestund - 21 oktober 2021

Följande frågor kom in till allmänhetens frågestund den 21 oktober 2021:

Fråga 1

Det finns cirka 30 kommuner i landet, som antagit koldioxidbudgetar för att begränsa utsläppen i linje med Parisavtalet. Läget i Nässjö kommun?

Svar från Håkan Gustafsson (S), samhällsplaneringsnämndens ordförande

När Nässjö kommuns energi- och klimatstrategi uppdateras ska det prövas om en koldioxidbudget, åtminstone i en förenklad form, kan ingå som en del av strategin.

Länsstyrelsen i Jönköpings län har tagit ett initiativ till gemensam kunskapsinhämtning om vad koldioxidbudget är och hur en sådan kan tillämpas. Representant från Nässjö kommun har deltagit ett webbinarium om koldioxidbudgetar, arrangerat av länsstyrelsen. Det finns ännu ingen regional koldioxidbudget. Inte heller någon av länets kommuner har tagit fram någon koldioxidbudget än.

Fråga 2

Vi är många inom hemtjänsten (äldreomsorgen) i Nässjö kommun som dagligen kämpar med vården hos våra äldre. Många av oss som arbetar har smittats av covid19 på arbetet. Vi har kämpat för livet men tagit oss tillbaka. Plikttrogna och beredda att finnas där för de allra sköraste i vårt samhälle, trots tuffa tider. Vi utför ett mycket viktigt uppdrag varje dag, varje kväll, varje natt, alla årets dagar. Vi ger omsorg, vård och stöttning till människor som byggt upp vårt samhälle. Alla kommer någon dag behöva vårdpersonalens hjälp, även ni politiker kommer dit en dag förr eller senare.

Vår vädjan till er är att på riktigt börja prioritera och investera i oss som sliter för våra äldre. Vi behöver att ni agerar och värdesätter det arbete vi utför! I år fick många av oss som jobbar inom hemtjänsten en reallöneminskning, trots den tunga belastningen som varit under det gångna året!

Vi undrar om det inte är rimligt att åtminstone få den procentuella delen som inflationen varje år äter upp? På vilket sätt ska vårt yrke bli mer attraktivt och hur tänker ni inför utmaningen att rekrytera ny personal?

Svar från Anna-Carin Magnusson (S), kommunstyrelsens ordförande

Tack för din fråga. Precis som du skriver så är det många som kämpat under pandemin för våra kommuninvånare. Ett tack till er alla. Likaså att det är viktigt att vi är en attraktiv arbetsgivare. För det finns många delar, lönen är en utav dem.

Nässjö kommun har centralt antagna löneavtal vilka vi följer. En utav delarna i det centrala löneavtalet är individuell lönesättning.

Vi har också överenskommelser om att lönen som sätts bygger på utvecklingssamtal och lönesamtal och vi följer de processer som är antagna. Vi har också överläggningar med de fackliga organisationerna om det finns det som inte fungerat i dessa processer.

För en undersköterska i hemtjänsten var snittet 2,42% i löneökning. Inflationen låg över året på 2 – 2,5%.

Fråga 3

Det talas så mycket om Nässjö kommuns höga kostnader för försörjningsstöd. Hur mycket är kostnaderna i genomsnitt per månad under året? Hur mycket är kostnaderna för de som sysselsätts och som inte är ett " riktigt " arbete utan är ett konstruerat arbete för att hålla personer i sysselsättning? Var kan man följa dessa specifika uppgifter i Nässjö kommuns rapporter?

Svar från Ann-Cathrin Gunnar (C), socialnämndens ordförande

Genomsnittlig kostnad för försörjningsstöd i Nässjö är

Genomsnittlig kostnad för försörjningsstöd i Nässjö är

Totalt

2020

2021

Budget

39 536

42 800

Utfall sept ack

39 856

41 287

Helår/prognos

53 190

55 800

Om man bryter ner det på månad blir det:

Om man bryter ner det på månad blir det:

Totalt

2020

2021

Budget

3 295

3 567

Utfall sept ack

4 428

4 587

Helår/prognos

4 433

5 650

Kostnaderna för de som sysselsätts och som inte är ett " riktigt " arbete utan är ett konstruerat arbete för att hålla personer i sysselsättning?

Denna fråga går inte att ge ett rakt och enkelt svar på. Det finns olika kostnader som i kommunen, regionen, staten (t.ex. Arbetsförmedling, Försäkringskassan), hos företag och föreningar. Det se olika ut för olika individer, man måste i så fall räkna på kostnaden för varje individ.

Det finns olika system i samhället allt ifrån att man har en plats på dagverksamhet, daglig verksamhet, en praktikplats, eller att man studerar. För att ha personer i ”sysselsättning” krävs att det finns handledare, arbetsledare, arbetslokaler kanske också arbetskläder mm.

När det gäller försörjningsstöd kan följa det i socialnämnden budgetuppföljning månadsvis.

Fråga 4

Jag undrar vad ni ska göra åt all kriminalitet i Nässjö? Jag bor mitt inne i stan och utanför vårat hänger det fullt med skumma människor som säljer droger. Har själv set när det sker. Polisen har blivit tipsad men dom orkar väl inte ta sig dit. Utanför mitt ligger en arab-butik där det händer skumma saker hela tiden. Butiken är någon form av mittpunkt för dessa människor.

Svar från Anna-Carin Magnusson (S), kommunstyrelsens ordförande

Tack för din fråga. Kommunfullmäktige har beslutat om två fokusmål för kommunen de kommande åren. Båda har sin bäring på det som skapar trygghet. Barn och ungas uppväxtvillkor och vuxnas rätt till försörjning. För att nå dessa mål så kommer alla nämnder och styrelser ta fram åtgärder och handlingsplaner för att målen ska nås. Till detta så gör vi mycket redan idag. Vi har ett gott samarbete med Polisen och har regelbundna överläggningar med dem om åtgärder. Vi utvecklar också eget arbete bland annat om platser som är särskilt utsatta. Nu i höst kommer vi också att återuppta den sk Trygghetsvandringen för att få bra dialog om insatser som behöver göras.

Ser man att brott begås ska man alltid anmäla det till Polisen.

Fråga 5

Hur får vi invandrarna i arbete? Vad tänker Ni göra åt det?

Svar från Anna-Carin Magnusson (S), kommunstyrelsens ordförande

Tack för din fråga. Det är många som är arbetslösa i Nässjö, både inrikes och utrikes födda. Det är inte bra. Att ha ett arbete, att vara med och bygga vårt gemensamma välfärdssamhälle är min övertygelse att alla vill. Det är viktigt att veta att vi är många aktörer som är med och jobbar för minskad arbetslöshet, kommunen, näringslivet, näringslivsbolaget, Arbetsförmedlingen för att nämna några. Under många år har vi haft en Jobbstrategi för hur kommunen ska kunna vara med och bidra till minskad arbetslöshet. Till det så har vi nu också kommunens fokusmål om att alla vuxna ska ha en sysselsättning som gör att de kan försörja sig.

Vi har idag ett gott samarbete med näringslivet, näringslivsbolaget och Arbetsförmedlingen. Kommunen medverkar aktivt för att skapa plattformar som möjliggör allas insteg till arbetsmarknaden. Så har vi också att förhålla sig till att våra samarbetspartners har sina regelverk i arbetet. Många företag och kommunen själv arbetar aktivt med t.ex. praktikplatser och utbildningar.

Fråga 6a

Frågan om att iordningställa en ny hundrastgård har varit föremål för en medborgardialog, vilket är bra. Men vad händer nu? Stoppas processen för att en fåtal protester kommit in?

Svar från Erik Wågman (S), tekniska servicenämndens ordförande

Frågan om hundrastgård har varit föremål för en medborgardialog som hade stor uppslutning med nästan 500 deltagare.

Nämnden har fattat beslut helt i enlighet med resultatet från medborgardialogen. När synpunkter kom in valde vi att avvakta byggnation för att hinna bemöta dessa. Men beslutet kvarstår och just nu väntar vi på markundersökning och bättre väder

Fråga 6b

Kräver utförligt svar av Erik Wågman på Mail inskickade 24/9-21 och 29/9-21 (diarieförda). Varför placera hundrastgården på den mest omtyckta och välbesökta plats i stadsparken?

Svar från Erik Wågman (S), tekniska servicenämndens ordförande

Ber om ursäkt detta blandades bort i de olika skrivelser som kom in i samma ärenden vid ungefär samma tillfälle.

För att svara på frågan om varför placera hundrastgården på aktuell plats:

För att nämnden ansåg att frågan om placering var lämplig för en medborgardialog, vilket utfördes med nästan 500 deltagare. Efter det fattade en enig nämnd beslut i enlighet med resultatet från medborgardialogen. Nämnden kommer inte att överpröva det förslag som så många av kommunens medlemmar valde.

Fråga 6c

Vem kom med de tre förslagen gällande hundrastgårdens placering?

Svar från Erik Wågman (S), tekniska servicenämndens ordförande

Tekniska service förvaltningen fick i uppdrag att ha en medborgardialog kring vart det kunde vara lämpligt att placera en hundrastgård. I första steget gick det ut och samlades in förslag på placering. Efter det så valde tjänstepersoner ut ett par förslag som bedömdes som realistiska. Detta gjordes till stor del utifrån bedömning av markförhållanden. Där efter röstades det i steg 2 och resultatet från detta var vägledande i nämndens beslut.

Fråga 7

I Nässjö kommun bor många ungdomar och unga vuxna som har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning.

När dessa ungdomar slutar gymnasiesärskolan bryts deras naturliga kontakter med varandra då de ska ut på olika dagliga verksamheter eller andra sysselsättningar. Då flertalet av ungdomarna har svårt med det sociala spelet har de stora svårigheter att själva upprätthålla kontakten med sina gamla kamrater, de har heller inga naturliga forum eller platser där de kan träffas. Kommunen fångar inte upp dessa ungdomar, utan låter dem stå själva utanför samhället. Många blir då väldigt ensamma, vilket på sikt leder till psykisk ohälsa. Med ensamheten följer även ofta en ohälsosam kost, vilket bidrar till övervikt och andra hälsorisker för individen, samtidigt som individen själv inte har förmågan att komma igång med träning. På många platser i landet anordnar kommunerna olika fritidsaktiviteter och träningsaktiviteter för ungdomar, men i Nässjö kommun ser det riktigt dystert ut med aktiviteter för just denna målgrupp. Vi är väl medvetna om Rälsen, men den aktiviteten är inte anpassad för den målgruppen med högre förmåga. Genom detta anförande vill vi göra er politiker medvetna om att det bland ungdomarna i målgruppen finns ett stort behov av att träffas.

Vår fråga till er politiker är därför Vilka fritidsaktiviteter och träningsaktiviteter anordnar kommunen för just denna målgrupp?

Svar från Ann-Cathrin Gunnar (C), socialnämndens ordförande

Eftersom vi har varit och fortfarande är i en pandemi, har mycket av verksamhet i föreningar ställts in och pausats.

FUB som är en förening har café rälsen på tisdagkvällar som nu åter har startat igång efter pandemin. Utöver detta anordnar de länsdans, men här är jag osäker på om det är planerat till denna termin eller om man avvaktar ytterligare.

Nässjö FF och Nässjö IBF är de föreningar som jag vet har verksamhet för målgruppen ni efterfrågar. Fotbollen har haft igång sin verksamhet i höst och innebandyn är på gång att starta upp igen efter pandemin.

Utöver detta är det många funktionshindrade som genomför individuella fritidsaktiviteter exempelvis simning/bad, bowling och genom studieförbunden. Stöd ges också genom boendepersonal inom funktionshinderomsorgen när behov finns för att hitta lämpliga fritidsaktiviteter.

Föreningar i Nässjö kommun kan ansöka om bidrag för verksamhet för funktionshindrade via Kultur och Fritid.

Fråga 8

Jag och (min man som sitter i rullstol) bor i Handskeryd. Vi tycker om att ta en promenad i emellanåt. Har gått över Spexhultsbron och vidare till Adela Udde. Så fint det är gjort med promenadsträckan runt sjön, och gallrats bland träden. Jätte-fin promenad! Jaha, det är ju en undergång vid Södra Allén. Men STOPP DÄR! Vi kommer inte ner med rullstol i trappor och brant nerfart. Hur gör vi?

Jo, vi får gå Södra Allén ner till stan över till Brogatan, runt vid Willys framåt till Adela Udde. Gå runt där! Sen samma långa väg tillbaka. Hur kul är det? Det grävs överallt i stan. Hur svårt och kostsamt skulle det vara att gräva bort trappstegen, lägga i asfalt och fixa till undergången? Dagvattenbrunn finns säkert redan. Skall det inte vara tillgängligt för alla i samhället att ta sig fram? Vi ser jättemånga nya bilar som kommunen köpt. Undrar vad de kostade? Är då en ynka undergång för mycket begärt?

Svar från Erik Wågman (S), tekniska servicenämndens ordförande

Är glad över den vackra beskrivningen som du gör över ett promenad stråk i kommunen.

Just järnvägs undergången vid Adela udde ägs av Trafikverket. Men de bedömer det som en kommunal fråga (ja konstigt när det är deras tunnel) vilket gör att vi måste ha full samverkan och stå för hela kostnaden vid en ombyggnation. Viktigt är att vi får en bra undergång som tar hänsyn till alla. Detta är en fråga som vi fortsätter att försöka ha en dialog med Trafikverket om. I framtiden ser vi att vi kommer behöva flera passager över/under järnvägen. Bron vid södra vägen är den första som tyvärr är försenad på grund av att Trafikverkets entreprenör gick i konkurs. En annan övergång som vi jobbar med är att få till en gång och cykel bro för att ersätta den som vi blev tvungna att riva. Var kommer vi i framtiden behöva över/under gångar för att kunna binda samman staden?

(Frågan står inte i motsats förhållande till de bilar som kommunen använder, vi har de senaste åren kunnat effektivisera användandet av bilar och har i dagsläget färre som kostar mindre då de sköts om bättre).

Fråga 9

Vad tänker kommunen göra åt Sveriges största ogräsodling i central miljö, området bakom Tennishallen? Undertecknad har bott nära denna plats i 50 år. Har spelat många matcher i korpfotboll där, våra barn har haft den som sin lekplats, skolorna Norråsa och Runneryd som sin idrottsplats. Idag får vi inte gå över planen på grund av giftigheter. Större delar av ytan får tydligen inte städas eller gräsklippas. Ogräs växer mer än meterhögt på granntomten Bullerbyns förskola nybyggd med nya planteringar och gräsytor där man sått med dyrt ängsfrö. Tänker kommunen skaffa skyddsutrustning så att området kan gräsklippas av sin personal? Eller ska det vara en ogräsodling?

Svar från Erik Wågman (S), tekniska servicenämndens ordförande

Ja vi avråder från att använda området på grund av föroreningar i marken. Det pågår ett arbete för att utreda om och i så fall vem som kan vara ansvarig för en sanering för området. Fram till dess så är tanken att det kan vara en polerande yta i staden som sköts med slaghackning. Första året vilket är i år så avslog vi från detta men det kommer att ske framöver under hösten så att vi får störs nytta av området.

Fråga 10

Har Nässjö kommun prioriterat sin klimatanpassning under senaste tid? (Med tanke på situationen i exempelvis Tranås i somras)

Svar från Håkan Gustafsson (S), samhällsplaneringsnämndens ordförande

Samhällsplaneringskontoret arbetar med klimatanpassning i översiktsplan, detaljplan och bygglov. I översiktsplanen pekas områden ut där det föreligger en risk för översvämningen. I samband med detaljplaner görs en bedömning om det föreligger ett behov för framtagande av särskild dagvattenutredning mot bakgrund av förhållandena på den aktuella platsen. Detta görs i samråd med berörda förvaltningar och kommunala bolag. Samhällsplaneringskontoret har tagit initiativ till att ta fram skyfallskartering för Nässjö stad och Forserum. Syftet är att få ett bättre underlag för fysisk planering och bygglov. Andra samverkande parter som t.ex. NAV och Tekniska har då möjlighet att ta del av materialet i deras arbete.

Fråga 11

Än är pandemin ej helt över, men har man gjort någon konsekvensanalys, för att bättre klara av en dylik situation i framtiden?

Svar från Ann-Cathrin Gunnar (C), socialnämndens ordförande

Som du skriver så är pandemin ännu inte över, så någon slutlig och samlad konsekvensanalys har inte gjorts ännu.

I socialförvaltningen för vi dagligen ”Loggbok” över händelser i verksamheten samt vilka åtgärder som har vidtagits. Redan i mars 2020 var socialförvaltningen pandemiplan uppdaterad, reviderad och beslutad. Kontinuerligt har riskanalyser och förbättringsarbeten gjort utifrån händelseutvecklingen i pandemin.

Samtliga vidtagna aktiviteter har gjort för att säkerställa en god kvalitet inom vård, omsorg och myndighetsutövning. Fokus under hela pandemin har varit att ständigt informera, introducera och utbilda, samt att trycka på vikten av att följa de basala hygienriktlinjerna samt att skyddsutrustning ska användas enligt gällande föreskrifter. Samt att hålla fysisk distans där det är möjligt.

Årligen görs en kvalitet – patientsäkerhetsberättelse inom socialnämnden verksamheter. Även en vaccineringsberättelse har upprättats under våren 2021. I den tas upp förändringar och händelser som inträffat i verksamheten.

I socialnämndens verksamhetsuppföljningar, interkontrollplan och bokslut finns också uppföljning av pandemin.

Fråga 12

Inom äldreomsorgen uppger 4 av 10 anställda att de drabbats av ohälsa (uppgift från Uppdrag granskning). Hur hanterar kommunen detta?

Svar från Ann-Cathrin Gunnar (C), socialnämndens ordförande

I statistiken för sjukskrivningar för socialförvaltningen är målvärdet 7,0 procent. Under augusti i år var det 5,54 procent sjukskrivna. De senast tre månaderna har sjukfrånvaron varit i samma nivå som förgående år. Under våren 2021 var sjukskrivningstal uppe på 8-10 procent men det har ju kopplingen till pandemin och uppmaningen att stanna hemma så fort du är sjuk.

Detta att stanna hemma vid minsta symtom har gjort att vi haft en friskare personal på jobbet, vilket är bra.

Vi har nu påbörjat ett arbete och en resa mot Heltidsresan i Nässjö vilket innebär:

  • Nya medarbetare anställs på heltid och ska arbeta heltid
  • Deltidsanställa ska erbjudas en heltidsanställning och deltidsanställda ska motiveras att arbeta heltid
  • Heltidsanställda som arbetar deltid ska arbeta heltid

Det är ett utvecklingsprojekt som drivs av Sveriges kommuner och regioner tillsammans med fackföreningen Kommunal.

Heltidsresan är ett långsiktigt arbete där delaktighet är viktigt. Kontinuerlig dialog och samverkan är viktig i hela organisationen.

Resultatet ska Heltidsresan ska bli Hållbara schema för både medarbetare och brukare.

Fråga 13

Har kommunen för avsikt att bibehålla en mastfri zon, för alla de som är elöverkänsliga?

Svar från Håkan Gustafsson (S), samhällsplaneringsnämndens ordförande

I förslag till ny översiktsplan framgår inte något förslag till mastfritt område. Översiktsplanen ska ut på samråd och frågan kan diskuteras under den processen.
Prövning av lämpligheten görs i byggloven i samverkan med miljöenheten.

Vid etablering av master bevakar Samhällsplaneringskontoret de råd och riktlinjer som finns från svenska myndigheter, framförallt Strålsäkerhetsmyndigheten.

Fråga 14

Det förs tydligen en diskussion om att bygga upp ett fängelse på någon ort på Höglandet. Arbetar kommunen aktivt för att fängelset ska byggas här

Svar från Anna-Carin Magnusson (S), kommunstyrelsens ordförande

Tack för din fråga. Kommunen har arbetat fram ett underlag till Kriminalvården om en etablering av anstalt i kommunen. Vid en överläggning mellan representanter för Kommunfullmäktiges samtliga partier har alla också ställt sig bakom en etablering. Det är Kriminalvården själva som sen väljer vilken kommun de vill förlägga anstalten i.

Kontakt

Expandera Minimera

Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.