Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Detaljplaner

En detaljplan reglerar användning av mark och vatten och bebyggelsens utformning. Detaljplanen visar vad som ska användas till allmänna platser, till exempel gator och torg, och vad som ska utgöra enskild kvartersmark såsom bostads- eller industrimark. I detaljplanen kan också bebyggelsens placering, storlek, höjd och övrig utformning regleras.

Syftet med en detaljplan kan till exempel vara att möjliggöra ny bebyggelse, reglera befintlig bebyggelse eller säkerställa kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Detaljplanen är också ett instrument för kommunen att förverkliga visioner och mål som uttryckts i översiktsplanen.

Sättet att ta fram en detaljplan regleras i plan- och bygglagen och innefattar medborgarinflytande och flera politiska beslut. I processen vägs allmänna och enskilda intressen mot varandra. När en detaljplan antagits och vunnit laga kraft är den juridiskt bindande och ligger till grund för bland annat bygglovsprövning. Planen ger fastighetsägaren rätt att använda och bebygga marken i enlighet med planbestämmelserna – så kallad byggrätt.

Den som vill genomföra en åtgärd som förutsätter att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs ska lämna in en begäran om planbesked till kommunen.

Det finns olika planförfaranden som kan tillämpas vid framtagande av en detaljplan. De vanligaste är standardförfarande och utökat förfarande.

Val av förfarande

Kriterier för när kommunen ska tillämpa respektive förfarande finns i plan- och bygglagen. Standardförfarande kan användas när planförslaget är förenligt med översiktsplanen, är av begränsad betydelse eller saknar intresse för allmänheten och inte antas medföra betydande miljöpåverkan. Om något av dessa kriterier inte uppfylls ska utökat förfarande tillämpas. Det tar olika lång tid att arbeta fram en detaljplan beroende på bland annat förutsättningar, läge och behov. Processen vid så kallat standardförfarande är något kortare än utökat förfarande. Här nedan beskrivs de olika stegen som leder fram till en laga kraft-vunnen detaljplan vid utökat förfarande.

Start

Det är samhällsplaneringsnämnden som fattar beslut om att en ny detaljplan ska upprättas. Bakgrunden kan vara en beställning (begäran om planbesked) från fastighetsägaren eller ett politiskt initiativ. Samhällsplaneringskontoret arbetar sedan med detaljplanen på uppdrag av nämnden. Om det finns behov upprättas först ett så kallat planprogram. Därefter arbetas ett första förslag till detaljplan fram.

Samråd

Planförslaget samråds med alla berörda. Samrådshandlingarna finns tillgängliga på Samhällsplaneringskontoret, på kontaktcenter och på webben. Samrådet kungörs i lokaltidningen. I vissa fall anordnas ett informations- och samrådsmöte. Samrådstiden är tre till fyra veckor och ger möjlighet till insyn och påverkan. Under den tiden kan alla som har synpunkter på detaljplanen framföra dessa till Samhällsplaneringskontoret.

De synpunkter som kommit in sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse. Därefter bearbetas och justeras detaljplanen med utgångspunkt från de inkomna synpunkterna.

Granskning

Detaljplanen ska vara tillgänglig för granskning på Samhällsplaneringskontoret och på webben. Granskningstiden är tre till fyra veckor. Under den tiden kan alla som har återstående synpunkter framföra dessa till Samhällsplaneringskontoret. Inkomna synpunkter redovisas i ett granskningsutlåtande som skickas till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda.

Antagande

Samhällsplaneringsnämnden beslutar om att anta detaljplanen. Om den är av stor vikt eller principiell betydelse antar kommunfullmäktige detaljplanen. Den som senast under granskningstiden lämnat skriftliga synpunkter som inte har blivit tillgodosedda underrättas efter antagandet. Dessa har möjlighet att inom tre veckor överklaga beslutet. Tiden räknas från den dag det justerade protokollet anslagits på kommunens anslagstavla på webben.

Laga kraft

Om ingen överklagar och Länsstyrelsen inte heller beslutar om att överpröva detaljplanen vinner den laga kraft efter överklagandetidens utgång.

Den som vill genomföra en åtgärd som förutsätter att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs ska lämna in en begäran om planbesked till kommunen.

Av planbeskedet framgår om kommunen tänker påbörja ett planarbete eller inte och i så fall när detta arbete bedöms vara klart. Om beskedet är att kommunen inte avser att inleda något planarbete redovisas skälen för detta i planbeskedet. Begäran om planbesked kan du göra via e-tjänst,
Begäran om planbesked Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I kartan visas samtliga pågående detaljplaner i Nässjö kommun. Klicka inom ett planområde för mer information.

Pågående detaljplaner på samråd eller granskning

Här listas de detaljplaner som just nu befinner sig ute på samråd eller granskning. Under den angivna samråds- eller granskningstiden för respektive plan har alla berörda möjlighet att lämna synpunkter.

Om listan nedan är tom finns det inga detaljplaner som är ute på samråd eller granskning just nu.

Pågående detaljplaner som har varit på samråd eller granskning

Här listas de detaljplaner som har varit ute på samråd eller granskning och där samråds- eller granskningstiden har gått ut. Kommunen arbetar nu med att sammanställa inkomna synpunkter och revidera planförslaget.

Pågående detaljplaner som har antagits

Här listas de detaljplaner som nyligen har antagits men ännu inte vunnit laga kraft.

Om listan nedan är tom finns det inga detaljplaner som nyligen har antagits men ännu inte vunnit laga kraft.

Pågående detaljplaner i tidigt skede

Här listas de detaljplaner som Samhällsplaneringsnämnden har beslutat om positivt planbesked för. Dessa planer befinner sig i ett tidigt skede och arbete med att ta fram ett samrådsförslag pågår.

När en detaljplan har vunnit laga kraft börjar den gälla. I kartan kan du se samtliga gällande detaljplaner i kommunen. Klicka inom ett planområde för att ta del av planhandlingarna.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.