Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Detaljplan för Västra staden etapp 1

Pågående detaljplanearbete

Samhällsplaneringskontoret arbetar med att ta fram en detaljplan för del av Åker 1:1, Västra staden etapp 1. Planområdet är beläget i västra delen av det område som kommer att utgöra Västra staden och är beläget väster om Nässjö stadskärna och resecentrum. Planområdet inkluderar Fiskaregatan och en del av Brogatan. Detaljplanen upprättas för att möjliggöra utvecklingen av ett blandat område, huvudsakligen bestående av bostäder men som även inrymmer centrumnära verksamheter samt parkeringshus.

Detaljplanen har tidigare varit på granskning under perioden 23 maj – 22 juni 2023. Samhällsplaneringskontoret arbetar nu med att sammanställa inkomna synpunkter och revidera planförslaget. Ett granskningsutlåtande kommer inför antagandet skickas ut till de som inte fått synpunkter tillgodosedda och publiceras på kommunens hemsida. Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) ersätts personnamn med ”medborgare”.

Granskningshandlingar

Plankarta Västra staden etapp 1.pdf Pdf, 696.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Västra staden etapp 1.pdf Pdf, 3.6 MB.
Samrådsredogörelse Västra staden etapp 1.pdf Pdf, 295.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Underlagsmaterial som tagits fram inför granskning

Miljöteknisk markundersökning Gjutaren 11 och 13.pdf Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.
PM Västra staden klorerade alifater och PFAS.pdf Pdf, 503.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Porgasmätning Gjutaren 11.pdf Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Trafikbullerutredning Västra staden etapp 1.pdf Pdf, 650.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Underlagsmaterial som togs fram inför samråd

Undersökning om miljöpåverkan Västra staden etapp 1.pdf Pdf, 207.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Geoteknisk utredning 20200119 Västra staden etapp 1.pdf Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Geoteknisk utredning 20200130 Västra staden etapp 1.pdf Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Geoteknisk utredning 20200819 Västra staden etapp 1.pdf Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Dagvattenutredning Västra staden etapp 1.pdf Pdf, 9.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Mark- och miljöutredning Västra staden etapp 1.pdf Pdf, 805 kB, öppnas i nytt fönster.
Trafikutredning Västra staden etapp 1.pdf Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning av ärendets gång

Se beskrivning av detaljplaneprocessen här,
Så här görs en detaljplan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.