Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Eketorp naturreservat

Exempelbild

Naturreservatet Eketorp är ett varierat skogsområde med mycket död ved. Här trivs flera växt- och djurarter som är beroende av gammal och varierad skog.

Området domineras av en luckig granskog med senvuxna, kvistiga och krumma träd på solvarma bergkrön som resliga grovgranar i örtrik sumpskog. Utöver gran finns även tall, björk, asp, sälg samt även klibbal i blötare delar. På träden växer gott om hänglavar, bland annat har den rödlistade arten garnlav noterats i området. Flera ovanliga svampar och lavarter växer i skogen.

Bland djurlivet märks exempelvis skogsmesar, hackspettar och korsnäbbar.

Plats
6 kilometer nordväst om Bodafors. Området ligger mellan Sjöbo och Hjärtsöla, sydost om Almesåkrasjön.