Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Resultat i medarbetarenkät

I den senaste enkäten, som genomfördes 2021, svarade 2259 personer vilket motsvarar 82 procents svarsfrekvens.

Medarbetarenkät 2021

De områden som enkäten berör är:

 • Hälsa
 • Likabehandling
 • Kvalitet
 • Ledarskap
 • Medarbetarskap
 • Arbetsgivare

Medarbetarindex

Medarbetarenkäten består av ett antal påståenden till vilket medarbetaren tar ställning till om en instämmer i påståendet eller inte instämmer i påståendet genom 5 svarsalternativ. Varje svarsalternativ är viktat från stämmer mycket bra (5) till stämmer mycket dåligt (1). Medarbetarindex är ett sammanvägt medelvärde för samtliga deltagares svar i medarbetarenkäten.

Medarbetarindex i Nässjö kommun ligger på 4,06 vilket är en förbättring från 3,97 från föregående år.

Hållbart medarbetarengagemang

Enkäten innehåller frågor framtagna av Sveriges kommuner och regioner och Rådet för främjande av kommunala analyser i syfte att kontinuerligt följa upp och utvärdera arbetsgivarpolitiken mellan Sveriges kommuner och regioner. Dessa frågor om hållbart medarbetarengagemang utvärderas på tre områden, årets resultat i parentes: Motivation (82), Ledarskap (82) och Styrning (83). De utvärderas på en skala från 0–100. Resultatet rapporteras in till kolada.se och kan där jämföras med övriga kommuner.

Resultat

 • Samtliga frågeområden har ökat sitt indexvärde från föregående mätning.
 • 75 procent av medarbetarna svarar positivt (4 eller 5) på frågan om de är nöjda med sin nuvarande arbetssituation.
 • 92 procent har den sysselsättningsgrad som de önskar.
 • 88 procent upplever att närmaste chef ger förutsättningar att ta ansvar i arbetet och visar förtroende för mig som medarbetare.
 • 92 procent av medarbetarna upplever att de har ett arbete som känns meningsfullt.

Kontakt

Expandera Minimera

Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.