Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och slutet sällskap

Kostnad för att ansöka om stadigvarande serveringstillstånd för alkohol samt vilka handlingar du måste bifoga när du skickar in din ansökan.

Ansökningsavgiften ska sättas in på bankgironummer 5886-9868. Ansökningsavgiften ska vara betald för att ansökningen ska behandlas.

Här finns information om vilka avgifter som gäller för olika ansökningar, tillstånd och tillsyn gällande alkohol och tobak,
Avgifter alkohol och tobak.

Följande tillämpliga handlingar skall bifogas ansökan:

 1. Kvitto över inbetald ansökningsavgift (insatt på bankgironummer 5886-9868, ange Serveringstillstånd och namn på Bolaget).
 2. Personbevis för sökande med enskild firma. Beviset får inte vara äldre än tre månader.
 3. Aktuella personbevis för samtliga bolagsmän, styrelsemedlemmar, suppleanter/ersättare och ev externa firmatecknare. Personbevisen får inte vara äldre än tre månader.
 4. Näringstillstånd/permanent uppehållstillstånd (gäller medborgare i land som inte tillhör
  EU).
 5. Registreringsbevis/ändringsbevis för bolag eller enskild firma. Beviset får inte vara äldre än tre månader.
 6. Handelsbolagsavtal (om sökanden är ett handelsbolag).
 7. Personnummerutdrag från Bolagsverket avseende sökandebolag. Utdraget skall gälla i vilka aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller enskilda firmor personerna ingår. Observera att detta gäller samtliga i sökandebolaget ingående bolagsmän, styrelseledamöter, suppleanter/ersättare samt ev externa firmatecknare.
 8. Handling som styrker behörighet att underteckna ansökningshandling eller att teckna firma, om detta inte skulle framgå av registreringsbeviset.
 9. Uppgift om bolagsandelar och/eller aktiefördelning (aktiebok).
 10. Beskrivning av vilka personerna i ansvarig ställning inom verksamheten är, samt vilka funktioner dessa skall ha.
 11. Planritning över serveringslokalerna, helst i A4-format. Av ritningen skall framgå vad som är bordsavdelning/matsal, antal platser vid bord samt maximalt antal personer som får vistas i lokalen. Observera att det sistnämnda skall vara fastställt av Räddningstjänsten. Ritningen skall vara av färskt datum. I annat fall skall den åtföljas av en försäkran att några ombyggnader eller förändringar ej skett sedan ritningen upprättades.
 12. Beskrivning av matutbud och prissättning (prislista).
 13. Beskrivning av starköl, vin, spritdrycker, öl klass 2 och övriga dryckers prissättning (prislista).
 14. Beskrivning av verksamhetens inriktning, dag- och kvällstid. Beskrivningen skall bland annat avse öppethållandetider, åldersgränser, huvudsaklig målgrupp, underhållning samt dans och spel.
 15. För att erhålla serveringstillstånd krävs goda kunskaper i alkohollagen (2010:1622), Sökanden kommer att få skriva ett kunskapsprov i alkohollagen för att utreda om sökanden har tillräckliga kunskaper i adekvat lagstiftning.
 16. Deklarationer för de tre senaste taxeringsåren. Avser bolag, samtliga bolagsmän, styrelseledamöter, suppleanter/ersättare samt ev. externa firmatecknare.
 17. Kopia av hyreskontrakt för lokal där serveringen skall bedrivas, alternativt bevis om äganderätt till fastigheten.
 18. Kopia av köpekontrakt/arrendeavtal för den serveringsrörelse vartill tillstånd sökes.
 19. Finansieringsplan och budget för första årets drift (blanketter bifogas). Vid finansiering är det av stor vikt att den sökande bifogar en tydlig dokumentation över hur verksamheten finansieras, det ska framgå varifrån kapitalet kommer, eventuella transaktioner mellan konton, skuldebrev, privata finansiärer. Förutom köp av restaurang skall även finansiering av eventuella övriga kostnader redovisas så som eventuellt ny inredning, renoveringar, leasingavtal m.m.
 20. Intyg från Kronofogdemyndigheten gällande de tre senaste årens eventuella förekomst avseende utsökning eller betalningsföreläggande, i förekommande fall registerutdrag. Gäller bolag, samtliga bolagsmän, styrelseledamöter, suppleanter/ersättare samt ev externa firmatecknare.
 21. Konkursfrihetsbevis från Bolagsverket. Gäller samtliga bolagsmän, styrelseledamöter, suppleanter/ersättare samt ev. externa firmatecknare.
 22. Utdrag från Bolagsverkets näringsförbudsregister. Gäller samtliga bolagsmän styrelseledamöter, suppleanter/ersättare samt externa firmatecknare.
 23. F-skattebevis.
 24. Registrerad arbetsgivare – intyg.
 25. Momsregistreringsbevis.
 26. Byggnadslov (vid nyproduktion).

Kontakt

Expandera Minimera

Socialförvaltningen
Frida Phalén, alkoholhandläggare
frida.phalen@nassjo.se
0380-51 86 09


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.