Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Frågor och svar föräldramöte

Nedan publiceras frågor och svar från det föräldramöte som hölls 30 november gällande flytten av Handskerydsskolans verksamhet. Fler frågor kan tillkomma efter hand.

Provsvar

Vad visade provsvaren från Karlavagnen?

Svar: Resultatet från luftanalyserna visar att den totala halten emissioner i luften är låg. Den samlade bedömningen är att de ämnen som har påvisats och redovisats som avvikande sannolikt kommer i huvudsak från städning av lokalerna. Resultat från provtagning finns redovisade i ett PM till BRO-utredningen daterat 2021-12-01.

Fråga: Hur är situationen med gympahallen? Är den provtagen?

Svar: Sporthallen är i nuläget (2021-12-06) provtagen med luftprovtagning kompletterad med indikativa, systematiska fuktmätningar i golvkonstruktionen Resultat från provtagning finns redovisade i ett PM till BRO-utredningen daterat 2021-12-01.

Fråga: Vad är det för ämnen som man hittat i mätningar? Och vad har det för påverkan på våra barns hälsa på lång sikt?

Svar: Kortfattat kan man sammanfatta det med att det i vissa undersökta rum har konstaterats byggnadsmaterial som innehåller olika typer av ämnen som i samband med fukt kan avge emissioner som kan påvisas i inomhusluften. Det har också konstaterats bakterier och svampar (mögel) på vissa ställen, vilka också kan avge emissioner till inomhusluften.

I BRO-utredningen och tillhörande PM finns redovisat vilka ämnen som påträffats och vilken halt/omfattning i mer detalj.

Generellt innebär vistelse i konstaterat fuktskadade byggnader en förhöjd risk för luftvägssymtom (likt förkylning) och långvarig exponering kan innebära en förhöjd risk för att utveckla astma. Det finns enligt Arbets- & miljömedicins bedömning ingen koppling till ökad risk för cancer eller infertilitet.

Fråga: Det hade varit intressant att veta om prover är tagna på enskilda produkter. Jag tänker främst på absorbenter som sitter i taket och är tillverkade av mineralull.

Svar: Nej, hittills har inte provtagning skett på enskilda produkter i vistelsemiljön så som ljudabsorbenter eller liknande.

Fråga: Varför testas inte enskilda produkter?

Svar: Det har inte funnits misstanke om att enskilda produkter skulle bidra till upplevda hälsoproblem eller till konstaterade emissioner.

Handskerydsskolans nuvarande lokaler

Fråga: Kommer skolan rivas till grunden eller kommer den bara renoveras?

Svar: Det finna ett skyddsrum samt en byggnad uppförd på 90-talet som bör behållas. Övriga skolbyggnader kommer enligt framtaget förslag rivas och ersättas med ny byggnad.

Fråga: Jag undrar hur det kommer bli med ventilationen till Karlavagnen? Kommer man göra om den så den inte är kopplad till resterande skola som tas ur bruk?

Svar: Karlavagnen har ett eget ventilationssystem för bara den byggnaden.

Fråga: Kommer gympahallen agera gympahall för idrottslektionerna fram till provsvaren kommer?

Svar: Sporthallen kommer inte användas för idrottsundervisning under perioden som provtagning genomförs och analyseras.

Handskerydsskolans nya lokaler

Fråga: När beräknas en ny skola stå klar? Man måste prioritera detta och inte 2024–2026. Ta pengar från andra kassor och gör rätt för er. Barnen kan inte växa upp i paviljonger.

Svar: Idag är det inte något finansiellt hinder eftersom KF fattat beslut om medel till en ny skola, däremot syns inte hela summan eftersom planeringsperioden som avses är 2022 – 2024.

Fråga: Det finns leverantörer som kan leverera paviljonger för en fullt fungerande skola på 60-dagar. Direktupphandling går att göra med hänvisning till hälsa. Bygglov bör kunna snabbhandläggas och markarbeten kan omöjligt ta mer än 60 dagar. Varför vill kommunen inte lösa detta snabbast möjligt för elevernas bästa?

Svar: Det är riktigt att vi skulle kunna hävda undantag i lagen om offentlig upphandling (LOU) med tanke på hälsoproblem. Men vi har valt att göra ett avrop från ett ramavtal som SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) upphandlat. Vi bedömer det som en snabbare och mindre riskfylld väg att gå än vid en direktupphandling.

Fråga: Enligt uppgift tar det ca 5 år att bygga en ny skola. Vad är det som tar sån tid? Det är inte första gången det byggs en skola i Sverige och det är inte heller första gången det byggs en ny skola i Nässjö. Det borde gå att återanvända delar av befintliga handlingar och upphandla på befintliga handlingar. På så sätt sparar man både tid och pengar. Är detta något som Nässjö Kommun kan tänka sig att göra. Om svaret är nej så motivera.

Svar: Att bygga en ny skola i Handskeryd är en process som även innefattar planering, rivning av befintliga byggnader och byggnation av ny skola. Vår bedömning är en tidsåtgång på ca 4 – 5 år, totalt sett. Det är viktigt att det skapas en bra skola när möjligheten finns. En skola ska fungera i ca 40 – 50 år.

Fråga: Jag vill ha datum för lösning på nuvarande situation! När kan barnen återgå till permanent lösning?

Svar: Våren 2026 bör en permanent lösning stå klar. Fram till dess kommer undervisning ske i paviljonger som upphandlats/hyrs in.

Fråga: Ni nämnde innan att skolan kommer att rivas för att återuppföras. Ligger det i planen att den nya skolan ska ha liknande byggnadstyp som nuvarande, alltså en skola i ett plan, eller planeras det för en skola liknande den som byggdes i Åker, en låda i 4 plan?

Svar: En ny skola i Handskeryd kommer inte uppföras i 4 plan, möjligen 1- eller 2 plan. Det är inte bestämt ännu, det måste planeras tillsammans med verksamheten.

Fråga: Hur tänker ni när det kommer till rivning och uppbyggnad av ny skola. Ex buller, maskiner mm runt omkring barnens hälsa.

Svar: Byggetablering och byggtrafik planeras så de ansluts omkring nuvarande personalparkering, och området för byggnationen kommer att spärras av i vanlig ordning. Paviljongerna där undervisningen sker placeras på andra sidan skolan och gångvägen vid grönområdet ”pulkabacken”, där 18 klassrum ska finnas från och med april 2022.

Fråga: Är tanken att Karlavagnen också ska inhysas i paviljongerna i april? Tänker för personals och elevers tillhörighet till resterande skola.

Svar: Det kommer att bli tre olika huskroppar + byggnaden Karlavagnen som används. Verksamheten kommer fördelas på dessa byggnader

Hur frågan hanterats

Fråga: Vilken barnkonsekvensanalys gjordes i BU-nämnden i januari när man beslutade att inte agera på rapporten?

Svar: Barnkonsekvensanalys görs vid tjänsteskrivelse. Eftersom rapporten var ett informationsärende från Tekniska serviceförvaltningen där de av miljökonsulten uppmanades att göra åtgärder fanns inget beslutsunderlag för BU-nämnden att ta ställning till.

Fråga: Varför gjordes inget innan lärarnas mail till politikerna?

Svar: Flera saker gjordes från höstent2020 till okt 2021 då lärarnas mail inkom. Provtagning, utflytt från klassrum till andra lokaler, åtgärder på utsidan för att förhindra inträngning av fukt. Företagshälsovården kopplades in för kartläggning av hälsoläget och enskild personal mottogs av företagsläkare, för att nämna några åtgärder.

Fråga: Argumentet ut till oss vårdnadshavare är att detta görs för att stilla oro…stänger ni en fullt fungerande skola i er bemärkelse för att stilla oro?

Svar: Åtgärder som genomfördes för att förbättra ventilationen visade sig inte ha avsedd effekt vilket innebar att kommunen behövde byta inriktning från att åtgärda till att genomföra en utflytt.

Fråga: Förstörande prover skulle göras men eftersom beslut om att skolan skulle stängas togs avbröt man dessa prover, varför är det inte diariefört?

Svar: Det har mycket riktigt gjorts en förändring i beställningen av provtagning utifrån de kravställda åtgärder som inlämnats av fackförbunden. Denna förändring skedde i dialog med de fackliga organisationerna och avser att utföra mer omfattande provtagning av lokaler som i det läget avsågs att användas fortsatt. Framför att göra ytterligare förstörande provtagning i lokaler som omfattades av beslutet att flytta. Detta har dokumenterats i form av minnesanteckning eller mötesprotokoll.

Konsekvenser för hälsan

Fråga: Hur ska ni säkerställa att barnen inte fortsätter utsättas för dessa gifter?

Svar: Genom att eleverna slutar att vistas i lokaler där eventuell exponering tidigare har funnits upphör de att utsättas för ämnen i inomhusmiljön.

Fråga: Hur ska man undersöka de barn som har Sick Building Syndrome-symptom?

Svar: Genom att vara observant på barnens symptom går det att se om de är relaterade till byggnaden. Om barnet slutar att uppvisa förkylningssymptom när den lämnar lokalen och om dessa återkommer när den är tillbaka i lokalen.

Vid långvariga förkylningssymptom och misstanke om astma kan skolhälsan eller vårdcentral kontaktas.

Fråga: Jag undrar vad som händer ifall barn och personal får allvarliga sjukdomar t ex cancer efter att ha varit utsatta för den dåliga miljön på skolan? Vem bär ansvar?

Svar: Det finns inget i den medicinska litteraturen som påvisar att fuktpåverkade byggnader kan leda till långvariga sjukdomar som cancer eller fortplantningsproblematik.

Fråga: Varför pratar ni bara om astma. Är hudutslag något ni kan återkoppla till problemet?

Svar: I enstaka fall kan byggnader med fuktproblematik ge lättare hudutslag.

Arbetsmiljö

Fråga: Vilka krav på åtgärder som listas upp i dokumentet ”Skyddsombuds begäran av åtgärder” har uppfyllts? Det är en lista med 7 punkter. Vilka har uppfyllts och hur ser planen ut på att uppfylla det som inte är gjort?

Svar: Alla åtgärder har genomförts förutom i vilka rum provtagning skulle ske. Denna punkt blev inaktuell vid utflytt.

Fråga: Det ryktas att det förekommer brister även på Centralskolan. På vilket sätt har lokalerna på Centralskolan undersökts och vilka garantier har tekniska lämnat för att intyga att lokalerna har en fullgod arbetsmiljö?

Svar: Ärlan hus 2 (gamla Centralskolan gula tegelbyggnaden) är idag godkänd som skola och undervisning. Däremot genomförs anpassningar av lokalerna och matlogistiken så de passar bättre för barn.

Fråga: Det frågades tidigare vem som sanerade... det gjordes ju inte alls! Lärarna har fått torka av bord osv. Ozonbehandling gjordes ju inte efter muntlig inrådan från Detectum och Tekniska. Hur ställer ni er till detta nu?

Svar: Rekommendationerna som lämnats av Detectum kvarstår. Där framgår att material generellt skall rengöras noggrant. Luktsanering med ozon kan utförs vid behov om inte annan åtgärd har haft effekt.

Undervisning i Ärlan 2

Fråga: Tänker ni låta åk 3-6 få vara kvar i Ärlanhuset fram till sommarlovet?

Svar: Planering är att vi återigen ska kunna samla all skolverksamhet för årskurs F-6 i paviljonger på Handskerydsområdet från och med 1 april. Vi har dock en stor ödmjukhet och lyhördhet för vad som är bäst för verksamheten när vi närmar oss detta datum.

Fråga: Hur kommer det sig att eleverna äter på papptallrikar i Ärlanhuset?

Svar: De åtgärder gällande flytten av elever till andra lokaler har gått mycket fort. Utifrån de förutsättningar som finns just nu i Ärlanhuset var papptallrikar den enda lösning som var möjlig på kort sikt.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.