Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Vilka är era hjärtefrågor?

Frågan ställd till: Alla partier

Fråga

Valet närmar sig och jag undrar, som stolt Nässjöbo, vilka frågor är de viktigaste för ert parti att driva igenom i Nässjö kommun de kommande fyra åren?

Jag önskar mig konkreta svar! Ett konkret svar är inte "Skolan ska bli bättre", utan ett konkret svar är "Vi kommer se till att alla klasser har max 20 elever."

Jag hoppas på svar och engagemang från alla partier! :)

Signatur: Nässjöbo

Svar från Centerpartiet

Tack för din fråga

Centerpartiet – för Nässjös bästa!
Vår grundvärdering är alla människors lika värde. Vi vill se ett öppet Nässjö. Ett samhälle som respekterar varje individ och där kvinnor och män värderas lika. Ett jämställt samhälle. Ett Nässjö där alla kan känna trygghet i hemmet, bostadsområdet och på torget. Vi vill ha ett Nässjö där civilsamhället är starkt och där alla behövs.
Nässjö kommun ska vara en trygg plats att leva på, en plats där människor känner stolthet och framtidstro. Där alla får den omsorg och det stöd som behövs. Hjälpen och vården ska finnas nära. Vi vill ha ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv som får individer att växa och utvecklas.
Hela Nässjö ska leva genom likvärdiga, nödvändigtvis inte likadana, satsningar både i stan och på landsbygden. God service, bra kommunikationer, vägar och bredband och olika boendealternativ.
Förskolor och skolor ska hålla högsta kvalitet. Utbudet av högre utbildningar ska matcha arbetsmarknads behov. Det ska vara lätt att driva företag i hela kommunen. Det ska vara enkelt att få ett jobb. Nässjö ska vara en modig kommun i framkant, där tillväxt och nya jobb skapas med största hänsyn till klimatet och miljön. Det ska vara enkelt för människor och företag att göra klimatsmarta val. På så vis påskyndas den gröna omställningen av samhället.

Hela Jönköpings län ska hålla ihop och utvecklas
Centerpartiet behövs i regionpolitiken för att hela länet ska hålla ihop och utvecklas, såväl alla invånare, företag och föreningar som samhäl- let i stort. Inför valet har vi delat in regionpolitiken i för oss fyra prio- riterade sakområden: Företagande och grön tillväxt, Folkhälsa, vård och omsorg, Land och stad samt Miljö och klimat. Företagande och grön tillväxt
Jönköpings län är känt för sin företagsamhet och entreprenörsanda. Vi ska fortsätta att göra det enklare att driva företag. En grundförut- sättning för ett välmående näringsliv är att öka jämställdheten när det gäller företagande. Den rådande kompetensbristen behöver avhjälpas och här ska Regionen vara en aktiv part. Statusen på de yrkesförberedande gymnasieprogrammen behöver höjas och den generella utbildningsnivån i länet beöver öka. Våra företag, inte minst inom den gröna sektorn, är en viktig del av den gröna omställningen.
Folkhälsa, vård och omsorg
Hälso- och sjukvården ska fortsatt vara en regional fråga. Vi ska fortsätta satsa på våra tre akutsjukhus. Vården ska vara nära och finnas där när behovet uppstår. Länet behöver en hälso- och sjukvård som förebygger, diagnostiserar, behandlar och botar sjukdomar. Vi vill utveckla primärvården med tydligt fokus på äldrevård och fler speci- alister i allmänmedicin. Det förebyggande folkhälsoarbetet behöver förstärkas tillsammans med länets kommuner. Tillgängligheten till BUP och psykiatrin måste förbättras.

Centerpartiet i Nässjö arbetar för:
• trygghet i alla dess former i hela kommunen • en skola där alla elever når sina mål
• bästa företagsklimatet
• vägar, kommunikationer och bredband
• enkla klimatsmarta val i vardagen • ett jämställt samhälle
• rätt kommunal skatt
• ett Nässjö där vardagen fungerar
Centerpartiet i Nässjö är redo att fortsätta ta ansvar

Besvarad 30 augusti 2022 av Ann-Cathrin Gunnar

Svar från Kristdemokraterna

Kristdemokraterna-Redo att ta fortsatt ansvar.

Vi är redo att främja goda livsvillkor i både tätort,kransort och landsbygd. För oss är det självklart att människor ska kunna leva och bo där man själv önskar.
Det krävs ett nära samarbete med näringsliv, föreningsliv och civilsamhälle för fortsatt utveckling.
Företag stora som små, skapar arbetstillfällen och ökad livskvalitet, det ger också skatteinkomster till vår välfärd.
En aktiv fritid ger bra förutsättningar till en god hälsa genom hela livet.
Vi är redo att stärka landsbygd och kransorter. Nässjö kommun har mycket fin natur som ska förvaltas väl. Vi värnar den biologiska mångfalden som är en förutsättning för vår livsmedelsproduktion, de gröna näringarna är livsviktiga för vår självförsörjningarnas. Vi vill fortsätta att arbeta för det hållbara samhället, ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Allt hänger ihop.

Vi vill:
Stärka det brottsförebyggande arbetet.
Inrätta fler tjänster som ungdomscoacher med rätt högskolekompetens
Förbättra föreningslivets villkor
Arbeta för en gymnasiesärskola med idrottsprofil
Införa fritidsbank för barn och unga vid flera platser i Nässjö kommun
Arbeta för att det finns olika former av boenden för äldre
Stärka de gröna näringarna,öka självförsörjningsgraden och beredskapsförmågan
Fortsatt främja näringsliv och bostadsbyggande i hela Nässjö kommun
Under kommande mandatperiod eftersträva sänkt skatt.


Barn och ungas uppväxtvillkor och äldres levnadsvillkor är centrala hjärtefrågor hos oss kristdemokrater.
Vi ber om fortsatt förtroende att ta ansvar och leda Nässjö kommun.


Mer konkret blir jag inte.
Laila Norss

Besvarad 31 augusti 2022 av 31/8 Laila Norss

Svar från Socialdemokraterna

Hej!

Tack för din fråga.

Jobben är en mycket viktig fråga för oss. Vi behöver rusta människor så att de blir anställningsbara. Det kan handla om undervisning i svenska i traditionell SFI eller ihop med praktik, yrkesutbildning eller andra aktiviteter som gör personer mer anställningsbar. Här är vår arbetsmarknads- och integrationsenhet mycket viktig, men självklart även gymnasiet, komvux och yrkeshögskolan. Samarbetet med näringslivet behöver fortsätta att utvecklas. Nya innovativa lösningar för att matcha näringslivets behov av arbetskraft med den tillgängliga arbetskraften.

Uppväxtvillkoren för barn och unga är ett annat prioriterat område. Vi vill fortsätta med det tidiga föräldrastödet som ges i det utarbetade föräldrastödsprogrammet. Skolan är viktig. Här lyfter vi hög personaltäthet och rätt behörighet hos lärarna. Inkludering och integration är andra viktiga aspekter i skolan. Det handlar om att ge alla barn och unga förutsättningar att gå ut skolan med godkända betyg. Vi kommer att satsa på utveckling av en ny ungdomsenhet som ska möta barn och unga där de är och utifrån deras behov. För goda uppväxtvillkor är jobben också viktigt. Både att föräldrarna har ett arbete, men också möjligheten att få sin första arbetslivserfarenhet med feriepraktik. Trygga miljöer behöver vi också jobba med.

Besvarad 2 september 2022 av Sara Lindberg

Svar från SAFE

SAFE har främst jobbat med förbättringar för de äldre och funktionshindrade.
Jag ger några exempel för att det inte ska bli för långt.
Hela vårt valprogram finns på vår hemsida safe-nassjo.nu

- Sänkta avgifter för måltider.
- Sänkt avgift för hemhandling.
- Skrota den dyra och orättvisa hyresmodellen för äldre och funktionshindrade och återbetala överskottet.
- Återställ funktionshindrades - med LSS - rätt till semester med stöd till en vecka (nu 2 dagar).
- Återinför gemensamma måltider på boenden för funktionshindrade för de som önskar och behöver det.
- Tryck på om bättre kollektivtrafik till och kring kommunens kransorter.

Som sagt ett axplock av det vi prioriterar.

Besvarad 4 september 2022 av Uno Kenstam SAFE


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.