Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Utförd utredning gällande nedläggning av Grimstorp förskola

Frågan ställd till: Alla partier

Fråga

Tack först för Er informationsträff på Grimstorps samhällsförening. Det är inte lätt att bemöta alla dessa känslor som detta beslut innebär. Har dessutom aldrig tidigare hört så många olika omformuleringar på ”Vi hör vad ni säger”

Min fråga. Informationen som gavs var enbart riktad mot förskolan och dess barn. Risk ock konsekvensanalys var i stora drag utförd på korrekt sätt beroende på med vems ögon den görs. Mer relevant och korrekt hade det blivit om några boende samt anställda pedagoger hade det varit närvarande samt deltagit i analysen.
Men jag saknade både risk och konsekvensanalys ur samhällets perspektiv. Något som krävs då det inte bara innebär skolbarn utan hur påverkas hela samhället? Vilka konsekvenser för detta med sig när samhällets kitt försvinner?
Varför har man enbart tittat på utredningen från ett årsperspektiv istället för en möjlig utveckling baserat på 5 år? Procentsatsen som visar fördelningen mellan barn och vuxna skvallrar en hel del om att stor andel är i övre medelåldern och i övre pensionsålder. Att starta upp en förskola igen efter nedläggning är obefintlig då inga nya barnfamiljer kommer att flytta ut. Vilken bank är villig att låna ut pengar till både hus och renovering efter att någon äldre har bott i huset i kanske 40 år. Detta kommer inte att gå ihop.
Samhället kommer efter nedläggning dö ut och orsaka prisfall och förluster för de som bor där. För vem har råd att renovera badrum, kök, dränering och tak etc när marknaden inte anser att samhället är lönsamt eller beboligt. Hus är generellt inte svårsålt i samhället. De hus som har legat ute har gått som smör i solsken. Och nu äntligen också prisutvecklingen åt rätt håll. Vilka är köparna? Barnfamiljer!!! Just för samhället och dess förskola. Ingen väljer Grimstorp för Grimstorps skull.

Så återigen. Vilken risk och konsekvensanalys har utförts på samhället om skolan läggs ner? Vem får betala?
Kostar betydligt mer för kommunen med en död kransort än att försöka rädda skolan.
Finns minst 100 saker som är av mindre betydelse som man kan skära ner på som jag tror alla skulle förstå varför.

Med hopp om ett svar.

Vänligen
Christian Andersson

Signatur: CA

Svar från SAFE

Hej.
Den politiska majoriteten (Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centern) föreslår att förskola och fritids helt ska läggas ner i en tätort av Grimstorps storlek med hela 325 invånare. Därför är det viktigt att inte bara göra en risk- och konsekvensanalys utifrån förskola och fritids utan utifrån ett bredare samhällsperspektiv. Idrotts- och Samhällsföreningen i Grimstorp har presenterat uppgifter om invånarnas ålderssammansättning. Av Grimstorps 325 invånare är 102 personer över 65 år, 71 är över 70 år, 32 är över 75 år, 16 är över 80 år och den äldsta är 93 år. Det innebär att ett antal av Grimstorps äldre invånare snart har behov av ett senioranpassat och tillgängligt boende. Därmed skulle hus bli lediga för barnfamiljer att flytta in i. En tätort som Grimstorp med nära till badplats, natur, fiske och andra fritidsaktiviteter är sannolikt intressant för barnfamiljer när hus blir lediga. En grundläggande förutsättning för barnfamiljer är dock att det finns förskola och fritids. Familjer med barn i förskolan/skolan tar idag aktivt reda på om det i en tänkbar inflyttningsort finns förskola/fritids. För barnfamiljer som redan bor i Grimstorp innebär en nedläggning sannolikt stora negativa konsekvenser om man dagligen måste åka omvägen till Bodafors för att hämta/lämna barn tidiga morgnar och sena eftermiddagar. Barnen får längre dagar och rycks upp ur en trygg och invand miljö.
SAFE vill inte lägga ner förskola och fritids i Grimstorp och vi tror inte på en nedläggning nu för att längre fram starta upp på nytt. I kommunens investeringsbudget för 2020 fanns paviljonger som skulle ersätta Grimstorps nuvarande förskole- och fritidslokaler. Det är viktigt att fullfölja denna investering av flera skäl. Det skulle innebära bättre pedagogisk miljö, lägre kostnader för städ/drift/underhåll, anslutning av befintlig bergvärmeanläggning, minskad energiförbrukning och lättare att motivera fler barnfamiljer i omgivningen att välja placering på Grimstorps förskola/fritids. Pedagogiskt ändamålsenliga lokaler skulle sannolikt innebära att det är lättare i framtiden att rekrytera personal till Grimstorps förskola och fritids.
Att Nässjö kommuns samtliga kransorter ska ha tillgång till förskola och fritids är en viktig princip att hålla fast vid för att hela kommunen ska leva.

Med vänlig hälsning
Anders Hansen, SAFE

Besvarad 26 maj 2019 av Anders Hansen, SAFE

Svar från Moderaterna

Hej Christian!
Skolans betydelse för samhället är stor. Men låt oss betänka samhällsförändringar som har lett oss till den situation där vi är idag.
De viktigaste samhällsförändringar för skolans del är att det ställs högre och högre krav på kommunerna i Sverige. Det är långt ifrån alla krav som täcks av att regeringen skickar med ekonomiska medel för att verkställa de nya kraven som påläggs kommunerna.
Några av de kraven som ställts och utförts bara inom skolans område på senare år utan att för den delen fått medföljande ekonomiska medel är bl.a. krav på införande av 3:e språk i åk 6, krav på utökat antal timmar idrott, matematik och hälsa, krav på digitalisering i skolan.
VI ser även att våra nyanlända elever kräver hjälp med att nå målen långt över de två –tre åren som schablonersättningen ifrån regeringen ger utrymme för. Den delen av grundskolan som arbetar med elever med behov av särskilt stöd, grundsärskolan och träningsskolan, har vuxit med det dubbla antalet elever och där är elevpengen cirka 7 gånger så hög som elevpengen för en elev i grundskolan, det får vi inte heller särskilda ekonomiska medel för.
Även inom andra kommunala ansvarsområden ser man samma trend. LSS och ersättning för migrationskostnader är två andra områden.
Det betyder att vi tvingas att effektivisera och rationalisera så att vi som kommun klarar av de uppdrag vi ansvarar för.
Så vad har en nedläggning för betydelse för ett samhälle?
Jan Amcoff docent i kulturgeografi vid Uppsala Universitet har forskat på detta och hans forskning visar att en nedlagd skola på landsbygden inte påverkar vare sig in- eller utflyttning från området i fråga.
Han ser att de minskade barnkullarna på landsbygden och en ständig ekonomisk press så ser fler kommuner det nödvändiga i att lägga ner små skolor.
Han beskriver att ett av de vanligaste argumenten är att bygdens attraktivitet, minskar utan skola. Hans studie visar dock att flyttmönster inte påverkas av en skolnedläggning på landsbygden, varken hos familjer med eller utan barn i skolåldern.
Solberga samhälle hade samma farhågor som ni när deras skola lades ner men samhället har samma attraktivitet nu som innan nedläggningen av skola.
Ja, jag försöker svara på din fråga men det är inte utan sorg därför varje skola är ju just det – en skola – men i dagens samhälle finns det väldigt litet utrymme för nostalgi.
Att vi som kommun behöver växla upp och effektivisera betyder ju också att vi tvingas till att bli mer anpassningsbara och förändringsbenägna. Med det menar jag att om det i framtiden visar sig att Grimstorps samhälle växer och underlaget antal barn blir större så ska det så klart byggas en skola för dessa barn.
Jag tror att vi står inför stora samhällsförändringar och ser att detta kan behövas i framtiden.
Den gröna vågen på 1970 talet resulterade ju i att många städer minskade i befolkning och landsbygden växte.
Vi i moderaterna i Nässjö kommun ser att det är av ekonomiska skäl nödvändigt att lägga ner Grimstorps förskola, fritids då det inte finns ett tillräckligt stort antal elever som elevunderlag. Detta gör ont men vi som ledamöter av barn och utbildningsnämnden och kommunfullmäktige har ansvar för att se till att alla barn ska få en likvärdig skolgång i Nässjö kommun och det är den helhetsbilden vi har att förhålla oss till.
MVH Anna Gerebo Moderaterna

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/en-stadieindelad-timplan-i-grundskolan-och_H401UbU23/html
https://www.regeringen.se/.../nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet.pdf
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/07/nu-far-eleverna-mer-undervisningstid-i-matematik-och-i-idrott-och-halsa/

Besvarad 26 maj 2019 av 20190526 Anna Gerebo Moderaterna

Svar från Sverigedemokraterna

Det som händer Grimstorps samhälle vid ett nedläggande av förskolan har inte utretts ordentligt enligt vår mening och beredningen är högts bristfällig inför beslut i nämnden och vi begärde återremiss av ärendet på dessa grunder.
Vi har en kärv ekonomisk situation i vår kommun som kommer att drabba många goda funktioner som inte är skyddade av lagar och därmed kan komma att förändras. Små enheter och verksamheter, som inte är lagskyddade, kommer att utsättas för besparingar framöver. Medan lagskyddade verksamheter fortsätter.
Vi har varnat för denna skadliga politik länge men det hjälper oss inte nu när de negativa konsekvenserna blir realiteter i regioner och kommuner.

Besvarad 5 juli 2019 av Lena Torp


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.