Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Socialbidrag

Frågan ställd till: Alla partier

Fråga

Jag jobbar med fantastiska nysvenskar och pratar ibland ekonomi med dem. Hur tänker du som politiker komma till rätta med det stora underskottet som soc, och hela kommunen, dras med? Hur mycket bidrag ska en familj få varje månad? Vem hjälper familjen att få pengarna att räcka? Ensamstående har inte mycket i bidrag, men jag har hört familjer som får fantasisummor och blir mycket upprörd. Önskar svar från varje parti, vilka lösningar jobbar ni i ditt parti med?

Signatur: Bibbi Ragnar

Svar från Miljöpartiet

Hej Bibbi!

Tack så mycket för dina frågor.

Hur mycket pengar som varje hushåll ska få varje månad i försörjningsstöd är ju behovsprövat och det är därför mycket svårt att sätta en exakt summa på vad varje familj bör/ska få, om man inte känner till förutsättningarna för just det enskilda hushållet.

Det finns ju en riksnorm för försörjningsstödet och beloppen bestäms också av regeringen inför varje nytt
kalenderår. Därför är nivån på försörjningsstödet mycket utav en riksfråga. Men vi som lokalpolitiker har givetvis en möjlighet att kunna påverka våra representanter i regering och riksdag på olika sätt, inte minst opinionsmässigt.

Det som vi behöver lyckas med i Nässjö framöver är att fler personer, som kan arbeta eller utbilda sig ska ges förutsättningar för att kunna göra det. Då behövs det mer resurser bland annat till Vuxenutbildning, Komvux, SFI och Arbetsmarknad och Integration, i stället för besparingar från politiken på utbildningssidan för vuxna. Nässjö lärcenter har ju stor kompetens för att möta individer som behöver stöd och hitta rätt utbildning. Det är också viktigt att det finns fler praktiska yrkesutbildningar, så att vägen till arbete blir kortare.

Så Miljöpartiet arbetar för att stärka Vuxenutbildningen med mer resurser. Även här är det viktigt att vi talar med våra kollegor i riksdagen, för att säkerställa att kommunerna fortsatt blir rejält kompenserade av effekterna av Coronapandemin.

Vänligen Rikard Salander, Miljöpartiet de gröna

Besvarad 26 augusti 2020 av Rikard Salander

Svar från Moderaterna

Försörjningsstödet är behovsprövat av socialförvaltningen. Därav att man gör bedömning i varje enskilt fall hur stort försörjningsstödet ska vara.
Vi moderater anser att försörjningsstödet behöver reformeras. Försörjningsstödet som tidigare var tänkt att vara ett tillfälligt stöd har nu blivit en långvarig försörjning. Det är en ohållbar situation, inte minst då Sverige fortsatt har stora integrationsproblem.
Därför vill vi att försörjningsstöd ska föregås av tydliga krav med en tydlig nationell standard så att det blir lika för alla inte som idag tolkas olika av olika kommuner. Inför ett bidragstak så att man inte kan stapla bidrag på varandra vilket gör att den samlade bidragsnivån blir större eller nästan lika stor som om en person skulle arbetat. Vi vill också att man ser över försörjningsstödet så att det blir mer jämställt, ett möjligt steg är att dela ut det jämlikt till män och kvinnor eller att betala ut det till kvinnor i första hand vilket görs i vissa kommuner.

Besvarad 27 augusti 2020 av Anna Gerebo (M)

Svar från Socialdemokraterna

Tack för dina frågor.
Vi börjar med den första som är kommunens ekonomiska läge. För att få en ekonomi i balans så måste vi pröva alla vägar. Det kan vara: -effektivisera verksamhet - sänka ambitionsnivån i våra verksamheter - upphöra med verksamheter som ej är lagstadgade. Det troliga är att vi kommer arbeta på alla tre de frågorna. Därtill finns den viktiga frågan om arbetslösheten. Ju fler som kommer till jobb desto bättre för kommunens ekonomi. Därför fortsätter vi oförtrutet arbetet med Jobbstrategin. Alla som kan jobba ska jobba!
Så den andra frågan som handlar om försörjningsstödet. Det är en lagstadgad verksamhet och reglerna är satta nationellt. Det är det yttersta av skyddsnät vi har i samhället. Viktigt är att detta är ett bidrag och ska vara temporärt i vägen mot egen försörjning. Att en familj idag får ett större stöd än en ensamstående beror också på att vi i Sverige för ett par år sedan fick beslut mot barnfattigdom.
Sverige som land har gjort barnkonventionen till Svensk lag.

Besvarad 27 augusti 2020 av Anna-Carin Magnusson, Socialdemokraterna

Svar från SAFE

1. Underskottet hos socialnämnden ligger främst på tre delar nu efter att andra verksamheter fått lämna pengar till socialnämnden och ökade intäkter från staten tillfallit socialnämnden.
Det är personlig assistans med 16 mkr hänförligt till bland annat Försäkringskassans stramare bedömningar. ekonomiskt bistånd och kostnader för barn och unga ligger på 8 resp 9 mkr.
Problemet är att det underskott vi såg för några månader sedan har ökat med 8 mkr, så den negativa utvecklingen fortgår.
Det har varit svårt att få till någon konstruktiv diskussion kring socialnämndens problem. Därför har SAFE skrivit en interpellation för att lyfta frågan.
2. När det gäller ekonomiskt bistånd styrs det av staten. Utrymme finns för kommunen att vara mer generös, men inte motsatsen.
Det finns angivet kring ensamstående, sammanboende, antal barn etc. Sedan kan kommunen sätta en maxgräns för hyra.
Det som finns är att kommunen ställer krav på aktivitet och jobbsök för att få pengar. Sedan finns alltid barnperspektivet i sammanhanget.
3. Lösningen ligger i en bra verksamhet för att få folk i jobb, utbildning. Kommunen satsar ganska mycket. Förhoppningsvis kommer staten att än mer bidra nu efter corona. I Nässjö har vi fördel av att arbetsförmedlingen finns närvarande.
När det gäller socialnämnde så väntar jag en god diskussion kring SAFEs interpellation som kan ge en del svar som också mitt parti saknar för att kunna göra en bra analys.
SAFE har också i budgetsammanhang utifrån den information vi har föreslagit mer pengar till socialnämnden för att ge en chans till budget i balans.

Besvarad 27 augusti 2020 av Uno Kenstam, SAFE

Svar från Kristdemokraterna

Tack för din fråga.
Ekonomiska Riktlinjer är väl reglerade i Kommunallagen.
Vi har ansvar att följa dessa och har även ekonomiska styrprinciper i vår författningssamling.
Vi behöver mer skattekraft i kommunen, därför välkomnar jag personer som väljer att flytta till Nässjö.
Vi har även ett fantastiskt Näringsliv.
Ändå står många människor långt ifrån arbetsmarknaden.
när det gäller försörjningsstöd följer man riksnormen.
Det är på Riksnivå v som Partier kan påverka sådant. Mycket som berörs på kommunal nivå styr vi inte över utan det får vi påverka både på Regional nivå och Riksnivå.

Utbildning,Arbete,Näringsliv,med fler
Människor i egen försörjning ökar Skattekraften.

Vi måste ta Ansvar för skattekollektivets
gemensamma resurser. Bästa Värdet för varje skattekrona.

Laila Norss
KD.

Besvarad 27 augusti 2020 av Laila Norss 27/8-20

Svar från Sverigedemokraterna

Hej Bibbi och tack för din fråga

Det stämmer som du skriver att stora familjer får fantasisummor i bidrag. En familj med 9 barn får upp till 0,5 miljon kronor om året i försörjningsstöd. Därtill tillkommer barnbidrag och eventuellt bostadsbidrag och etableringsersättning.

Kostnaden för invandringen är enorm i samhället som exempel kan nämnas att Nässjö kommun har erhållit 611 miljoner kronor från migrationsverket mellan 2014-2019. Etableringsreformen som infördes 2011 och skulle få nyanlända i arbete har fram till 2019 kostat staten 200 miljoner kronor till Nässjö kommun. Av de 1016 personer som lämnat reformen är det enbart 69 personer som försörjer sig själva efter 3 månader. Trots de här enorma summorna räcker inte pengarna för att betala migrationskostnaderna i kommunen.

Nässjö kommun satsar stora pengar på migrationsskapande åtgärder. Genom Nässjö lärcenter, genom olika projekt och inom skolverksamheten och kultur och fritid.

Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) fattas det år 2023, 24,5 miljarder kronor i kommunsektorn för att bibehålla nuvarande service, 2026 har den summan växt till 90 miljarder. Detta på grund av de demografiska kostnaderna.

Vi anser att för att komma åt den här onda spiralen måste vi skapa incitament för nyanlända och invandrare som inte kommit in på arbetsmarknaden, det måste löna sig att arbeta. En av de viktigaste åtgärderna är att minska på bidragen för att vi ska få en väl fungerande integration och ett hållbart samhälle.

För Sverigedemokraterna

Magnus Hellström

Besvarad 1 september 2020 av Magnus Hellström


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.