Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Förskola/Fritids i Grimstorp

Frågan ställd till: Alla partier

Fråga

Varför har det inte genomförts en Medborgardialog om förslaget att lägga ner Förskola/Fritids i Grimstorp?

Detta är ett förslag som påverkar HELA samhället och då borde väl samhällsborna vara delaktiga/informerade.

Signatur: Leif Ivarsson ordförande Grimstorps idrotts- och samhällsförening

Svar från SAFE

Hej.
SAFE anser att förslag om nedläggning av förskola och fritids i Grimstorp är ett typisk ärende där medborgardialog ska genomföras. Hela tätorten påverkas av en nedläggning av den enda förskolan och det enda fritidshemmet i Grimstorp, som har relativt stor bebyggelse och befolkning.
Principerna för medborgardialog antogs av kommunfullmäktige 2018.01.25 och syftet är att:
• Ge möjlighet för allmänheten att påverka.
• Ge nämnden ett bättre underlag för beslut genom att fler synpunkter och förslag kommer fram.
• Ge allmänheten en större förståelse för de beslut som fattas.
Medborgardialog som Nässjö kommun genomför ska vara av bra kvalitet. Bra kvalitet innebär att medborgardialogsprocessen från början till slut kännetecknas av:
• Tydlighet
• Uppriktigt intresse för medborgarnas synpunkter
• Politisk vilja och engagemang
• Inkludering - alla medborgare ska ges möjlighet att delta
• Insyn – kommunikation under hela processen.
Enligt principerna för medborgardialog ska en kommunikationsplan tas fram som talar om hur kommunikationen med medborgarna ska gå till före, under och efter medborgardialogen. Det är viktigt att berätta för medborgarna om vad som kom fram i medborgardialogen och hur det påverkade ärendet. Resultatet av medborgardialogen ska bearbetas så att det kan användas som en del av ärendets beslutsunderlag. Resultatet ska återkopplas till medborgarna enligt kommunikationsplanen. Slutligen ska dialogprocessen utvärderas både utifrån genomförandet och hur medborgardialogen påverkade ärendet.
Den 24 april bjöds enbart föräldrar till barnen på Grimstorps förskola in för information. Den 15 maj bjöds allmänheten i Grimstorp in till dialog om "Grimstorps framtid". När förslaget om nedläggning av Grimstorps förskola och fritids behandlades av barn- och utbildningsnämndens utskott fanns inga av de förslag och synpunkter som framförts vid träffarna den 24/4 och den 15/5 som en del av beslutsunderlaget.
SAFE anser inte att kommunfullmäktiges beslut om principer för medborgardialog har efterlevts i ärendet om nedläggning av Grimstorps förskola/fritids och att det därför snarast ska genomföras en medborgardialog med invånarna i Grimstorp enligt gällande principer.

Med vänlig hälsning
Anders Hansen, SAFE

Besvarad 2 juni 2019 av Anders Hansen, SAFE


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.