Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

Ensamhet

Frågan ställd till: Alla partier

Fråga

Enligt Avonovas Jobbhälsoindex 2020 upplever anställda en högre grad av psykisk ohälsa vid distansarbete; "Sedan maj har även efterfrågan på psykologiskt stöd och stödsamtal på grund av pandemin ökat, enligt företagshälsan Avonova." Previa uppger att sjukskrivningar på grund av stress och psykosocial ohälsa stigit sedan i maj. Det är en trend som fortsatt under sommaren, trots att detta vanligen är en period då sjukskrivningarna går ned.

Båda de stora företagshälsovårdsföretagen Previa och Avonova har uttalat sig om förändringar av vårt mående på jobbet där nu "fullt friska, arbetsföra personer mår så dåligt av isolering, hemarbete, utan kontinuerliga möten och mänsklig kontakt att de ibland sjukskrivs". Mycket oroande såklart!

Fråga 1: Hur mår de anställda i kommunen?
Följdfråga: Hur mår vikarier inom kommunen?

Men framförallt blir jag bekymrad över den isoleringen som sker av äldre, nyanlända, sjukskrivna, arbetslösa och de med olika funktionsvarianter, för klarar inte de fullt friska det här med ensamarbete - hur mår då de grupperna enligt ovan? Jag förstår att det är lätt att slänga sig med aktivitetskalendrar och andra aktiviteter, men det finns ju invånare som, av olika orsaker inte kan delta i dylika aktiviteter, därav min nästa fråga;
- Hur mår dessa grupper och vad gör ni ansvariga för de som inte hörs eller syns eller kan bli sjukskrivna?

För att om en fullt arbetsför, förmodat frisk individ inte klarar ensamhet hur kan man då begära att de som inte har ovanstående skall klara av det?

Tacksam för svar

Signatur: Per

Svar från Socialdemokraterna

Tack för din fråga/frågor. Jag ska göra ett ärligt försök att svara på dem.
Hur de anställda i kommunen mår? Det finns olika sätt att möta dessa frågor. Den senaste medarbetarenkäten gjordes för två år sen och svaren därifrån är inte relevanta med hänvisning till pandemin. En ny enkät ska göras i höst. Ett annat sätt är att titta på sjukskrivningstalen och där ser vi inte en oroande utveckling. Följdfrågan om vikarier kan jag tyvärr inte svara på. Därtill kan vi konstatera att vi haft ett minimum av hemarbete bland våra anställda i kommunen under pandemin.
Frågan om ensamhet, oro och svårigheter under pandemin för alla och inte minst för de grupper du beskriver är stor och viktig. Här vill jag peka på det fina med vårt välfärdsbygge i Sverige. Vi alla är viktiga för varandra. Vårt föreningsliv är viktigt. Våra grannar är viktiga. Vi behöver höra av oss till varandra. Får vi då signalerna om ohälsa hos personer är det viktigt att föra dem vidare. Kommunen har inte ensamt detta ansvar men tillsammans kan vi kanske finna lösningar för att hantera uppkomna situationer. Många föreningar visar idag upp en fantastisk vilja att hitta lösningar för samvaro där vi också håller på de vikta förhållningsreglerna för att begränsa smittspridningen.

Besvarad 27 augusti 2020 av Anna-Carin Magnusson, Socialdemokraterna

Svar från SAFE

Hur det allmänna måendet förändrats av corona och distansarbete för dem som måste jobba hemma vet jag inte. Jag vet att riskpersoner med arbetsuppgifter som medger hemarbete finns - jag tror inte det är så många.
Sedan har vi lärargrupperna på gymnasiet och vuxenutbildning som nu kommer tillbaka från distansundervisning. Om det haft negativa effekter på hälsan lär väl visa sig, men jag har inte hört något i dagsläget. Egentligen tror jag att många varit rätt nöjda.
När det gäller våra äldre har SAFE lagt en motion om att avhjälpa ofrivillig ensamhet. Mycket aktiviteter våra äldre och funktionsvarierade har naturligtvis legat nere. Jag vet dock att påhittigheten är stor hos personal. T ex har någon verksamhet inom äldreomsorgen gjort dagsutflykter med buss - på coronasäkert sätt givetvis. Jag tror det är något nytt.
Det är bra att kommunens fordon kan utnyttjas tider då de annars kanske står still.

Besvarad 27 augusti 2020 av Uno Kenstam, SAFE

Svar från Kristdemokraterna

Hej.
Jag reflekterar över din fråga.

Distans arbete leder till Ohälsa.
Ohälsan är i individuell.
Jag förutsätter att du kopplar distans arbetet till Corona Pandemin och dess påverkan på flera sätt.

Jag tänker som så att ovisshet och Oro och även ensamheten i övrigt med fysisk distans och plötsligt förändrade livsmönster har stor betydelse.
Jag har stor respekt för de som drabbas.

Arbetsgivaransvaret har vi och det följs nogsamt.
personalavdelningen har nära kontakt med medarbetare, strukturen är att närmsta Chef har ansvar för sin Personal. detsamma gäller vikarier.

att känna ensamhet och uppleva känslan av Isolering är ju en mänsklig reaktion.
Vi är i behov av relationer på ett eller annat sätt.
Vi kan göra mycket om vi tänker på varandra och tar ett ansvar för att hjälpa de som behöver.
Vi får tänka annorlunda, göra saker annorlunda, vara påhittiga och ge tid till de som behöver hjälp.
Jag vet att mycket goda idéer hos personalen har gjort dagar trevliga trots förändrade möjligheter till aktiviteter.

VI är många som har ansvar för andra.
Förtroendevalda,Personal, civilsamhället, grannar, familjer, vänner etc.


Laila Norss
KD.

Besvarad 27 augusti 2020 av Laila Norss KD 27/8-20

Svar från Moderaterna

Hej Per!
Tack för din fråga som jag ska försöka att besvara efter bästa förmåga. Oro över samhällsutvecklingen och vad som komma skall efter denna pandemi delar du och jag med många andra. Jag tycker din fråga är relevant och jag har därför dykt ner i den och arbetat med att fråga och prata med berörd personal för att kunna svara på dina frågor.
Du skriver att Avonova och Previa uppger att sjukskrivningstalen har stigit sedan i maj med en fortsatt trend under sommaren och att fullt friska personer mår dåligt av isolering. Det är mycket oroande att denna trend finns inom vårt samhälle, i stort, det håller jag med om.

När vi tittar på kommunanställda så framträder en annan bild.
De kommunanställda som arbetar hemifrån har inte blivit beordrade att arbeta hemifrån, utan de har blivit erbjudna att arbeta hemifrån utifrån möjlighet att kunna sköta sitt jobb hemifrån. De har beskrivit för HR en tacksamhet för att ha fått denna möjlighet. Kontinuerliga avstämningar har också gjorts med dessa personer. Därav att vi inte kan se någon ohälsa på grund av hemarbete.

Sjukskrivningstalen har också gått ner och är i juli nära de så kallade normala sjukskrivningstal när vi inte hade covid-19 att ta hänsyn till.
Våra vikarier i kommunen har i nuläget lägre sjukskrivningstal än våra fast anställda och ligger därmed till och med under det normala sjukskrivningstalet där vi låg innan covid-19.
Den period som upplevdes som stressfull och påfrestande var i vår kommun var framförallt under mars – april där många delar av organisationen fick göra större anpassningar och omställningar. Där såg vi en topp av sjukskrivningar som nu har kommit ner som jag beskriver ovan.

Du framför också att du är bekymrad över isoleringen som sker hos äldre, nyanlända, sjukskrivna, arbetslösa och de med olika funktionsvariationer.

Gällande våra äldre så har man arbetat med att erbjuda och ordna två aktiviteter dagligen vardagar och en aktivitet varje helg till de särskilda boende av egen personal. Studieförbundet vuxenskolan har sänt en del underhållning digitalt. De har även ordnat med underhållning utomhus, digitala samtal med anhöriga, säkra möten utomhus för äldre med anhörig. Palliativa personer i livets slutskede har alltid haft möjlighet till att ha anhöriga hos sig sista tiden då undantag ifrån besöksförbudet har gjorts i dessa situationer.

Nyanlända,där har de som går på SFI haft kontakt under hela perioden med sina lärare och nu är de inne vid vissa lektioner under veckorna på plats. Vissa utmaningar har de ensamkommande flykting ungdomarna upplevt i och med att de haft svårare att få sommarjobb men de rapporteras inte vara deprimerade. I stort så upplevs inte nyanlända må sämre än andra i samhället under denna period.

Varje person som är anställd av Nässjö kommun och är sjukskriven ska enligt rutin bli kontaktad av sin arbetsgivare för att man ska på bästa sätt arbeta vidare med måendet och på bästa sätt få tillbaka den sjukskrivne i arbete när den tillfrisknat. Här följer vi våra rehabiliteringsrutiner som är kommer ifrån vår rehabiliteringspolicy. Dessa rutiner täcker alla sjukdomsbilder så även covid.

Angående arbetslösa eller de som uppbär försörjningsstöd så upplevs de av personalen som arbetar med dessa personer att de inte mår sämre. Dock har de fysiska besöken minskat p.g.a. pandemin och kontakten med klienter har skötts via telefon, skype och brev.

Inom funktionshinderomsorgen så har varje arbetsgrupp anpassat liknande aktiviteter som tidigare innan corona av föreningar med många brukare i det lilla sammanhanget t.ex. inom gruppbostaden. Funktionshinderomsorgen har säkerställt att detta genomsyrar alla insatser som görs. Det finns ingen kännedom om att någon brukare har blivit deprimerad p.g.a. isolering. Man gör samma eller liknande insatser som tidigare men på ett anpassat sätt. Utmaningen här ser man är att inte kunna ge besked på när allt ska återgå till det normala och denna ovisshet är stressande för många men det arbetar man med på bästa sätt. I övrigt så rapporteras det att brukarna har det bra och känner trygghet även under pandemin.

Jag är mycket tacksam över att du ställde dessa frågor då jag genom att fördjupa mig i desamma blev positivt överraskad över att notera att varje arbetsgrupp inom de olika delarna i vår kommunala organisation aktivt arbetat med att på bästa sätt anpassa sitt arbete för att impakten av corona ska bli så liten som möjligt, för de kommuninvånare och kommunanställda som är berörda.
Jag är medveten om att mitt svar inte fullständigt täcker hela bredden av din fråga men att jag verkligen haft som ambition att komma så nära kärnan som jag kan.

Besvarad 28 augusti 2020 av Anna Gerebo (M)

Svar från Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är för arbetslinjen o grundtrygghet för sjuka o gamla.
Har läst ”frågorna” flera gånger och för att vara helt ärlig så går det inte att besvara dem då de är oprecisa och generella.
Fråga nr ett gällande mående är något som är kopplat till en individ och att besvara frågan hur ett kollektiv ” mår” går inte. Säkert mår många alldeles utmärkt bra, några ”så där” och vissa urdåligt. Statistik går teoretiskt att få fram genom att mäta sjukskrivningstal över tid, eller genom enkäter etc. Frågan är tyvärr för diffus för att korrekt kunna besvaras.
Fråga nr 2 är knappast utryck för att frågeställaren vill ha reda på maxbelopp för olika bidrag. Det är ju reglerat i lag. Får intryck av att frågeställaren mer ger utryck för skepcis till bidragslinjen men samtidigt ömmar för den som inte får ekonomin att gå ihop. Är det fakta eller utryck för en känsla som du vill ha svar på?.
Överlag så är ensamhet som är ofrivillig inte hälsosam och Covid 19 ökar den påverkan. Största bekymret är äldre och de som inte har förmågan att ändra på sin situation.

Besvarad 1 september 2020 av Thomas Arvidsson


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.