Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Publicerad:

En blandning av allt - men fokus på Nässjö och kris

Frågan ställd till: Alla partier

Fråga

I en tid där en oförutsägbar pandemi drabbar alla, oavsett rik eller fattig, man eller kvinna så är det vissa saker som jag önskar ha svar på från er politiker.

1. Hur kan det vara möjligt att ett par som enbart träffar hemtjänstens personal blir sjuka och mannen senare avlider i sviterna av Covid. Vilka tester utförs på personalen i Nässjö kommun, hur många har utförts och vilka medel har avsatts för att minimera riskspridning samt hur kan detta förhindras när huvudmannen bevisligen har personal som går till de äldre med smitta i kroppen. Har det gjorts en Lex Sarah? Vad kan förbättras, tycker ni?

2. När andra kommuner och centrumgrupper jobbar frenetiskt med att marknadsföra sin stadskärna, uppmana till att handla lokalt, stötta företag med att te.x. köpa lunchkuponger åt skolungdomar på restauranger - vad har Ni som parti gjort gör att förstärka köpkraften, behålla arbetstillfällen och attraktionskraften i Nässjö stadskärna? Hur tycker ni att ert arbete gett ökad trygghet för småföretagare och handlare i kommunen?

3. Vad kan förändras så vikarier inom äldreomsorgen får en förbättrad arbetsmiljö? Idag får de varken utbildning eller sjuklön om de är sjuka och riskerar att förlora sin rättighet till ersättning om de säger nej till arbetspass. Vilka utbildningssatsningar är planerade för en förbisedd yrkesgrupp?

4. Utanförskap och ensamhet - det behövdes en kris för att vi skulle behöva diskutera faran med ensamhet och utanförskap, där nu fullt friska far illa av att arbeta hemifrån. Grupper som däremot ofta lider av ensamhet är äldre, långtidsarbetslösa, sjuka och rent av ensamma människor - hur kan ni som parti arbeta för att bryta detta utanförskap och misär som det innebär? Hur kan Nässjö, med dina ögon bli en inkluderande, öppen stad där så få som möjligt far illa av ensamhet.

5. Skriv ned så kortfattat som möjligt vad ert parti gjort under pandemin för att backa upp och underlätta för vårdpersonal.

6. Skriv ned så kortfattat som möjligt vad ert parti gjort under pandemin för att backa upp och underlätta för småföretag och handeln i Nässjö.

Signatur: Undersköterska, men inte i Nässjö

Svar från Socialdemokraterna

Tack för dina frågor. Pandemin som vi är i är som du skriver oförutsägbar. Det innebär att vi inte har svar på allt. Det är kanske det svåraste av allt. Vi vill så gärna förstå och det är inte möjligt i alla delar. Jag ska göra mitt bästa att svara på dina frågor.
1. Hur smittan spridits, hur länge den funnits, är frågor som inte heller forskningen kan ge svar på. I Nässjö kommun har vi följt såväl smittskydds som folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi kan också se att vårt utvecklingsarbete innebär att en brukare i kommunen idag har färre medarbetare inom hemtjänsten som kommer än tidigare. Kontinuiteten mäts och i öppna jämförelser ser vi att Nässjö kommun ligger bra till. Vad det gäller testning av personal så gäller för våra medarbetare som andra kommuners, det är regionen som avgör vilka som ska testas. Jag har inte numerären på antalet testade medarbetare.
2. Vi har via sociala medier och annat uppmanat till att handla lokalt. Detta är något som vi jobbat med under många år. Att stödja den lokala handeln ger attraktiva stadskärnor och ökar trivseln. Detta är ett arbete som vi gör tillsammans med näringslivsbolaget, handeln och fastighetsägarna. Det är ett långsiktigt arbete som skapar bra miljö för att jobba o stödja i dessa tider vilket också görs. Därtill har vårt Fastighetsbolag gett hyreslättnader enligt den statliga subventionen till näringsidkare. Vi har inte gett lunchkuponger till våra gymnasieungdomar. Vi skulle säkert kunna göra mer än vad som gjorts.
3. Vi arbetar tillsammans med Kommunal om hur vi ska kunna få till heltider för medarbetare inom äldreomsorg och hemtjänst. Vi kommer vara med i arbetet om utbildning till undersköterska som Regeringen presenterade nyligen. Utbildad undersköterska innebär oftast att man också har ett jobb.
Vidare så utbildar vi internt all personal inför sin tjänstgöring i kommunen. All personal utbildas internt fortlöpande inom tex smittskydd.
4. Ensamhet är en folkhälsofråga. Nässjö kommun är tydliga med att vi kan göra en hel del, alla invånare kan också göra något. Ett samhälle byggs starkt av att människor strävar tillsammans med gemensamma mål. För oss Socialdemokrater har och är detta en huvudfråga - vi människor är varandras förutsättning. I en pandemi blir arbetet mot ensamhet mycket svårare. Att samma hemtjänstpersonal kommer till brukaren innebär att man tydligare ser olika personens olika behov. För att nämna något om allas vårt ansvar så har vi Socialdemokrater ringt till våra medlemmar som är +80 för samtal och koll om vad de behöver stöd med. Något alla föreningar skulle kunna göra.
5. Socialdemokraterna i Nässjö kommun ingår i Samverkan för Nässjö kommun, de som leder arbetet politiskt i kommunen. Det innebär att det Nässjö kommun gjort och gör står vi bakom.
6. Se frågan ovan samt att det innefattar också Näringslivsarbetet.

Besvarad 18 maj 2020 av Anna-Carin Magnusson, S

Svar från Kristdemokraterna

Hejsan.

Kristdemokraterna ingår i Samverkan för Nässjö Kommun.

På Kommunens hemsida finns mycket god information att få gällande Covid 19.
En oförutsedd Pandemi ställer nya frågor och kräver nya svar.
Det är flertalet djupa och viktiga frågor du ställer som inte är helt lätta att visa rättvisa genom några få rader.
som du skriver, En blandning av allt, viktiga frågor som spänner över flera verksamheter.
vissa frågor är det som gäller Lokalt, men vissa frågor styr vi inte över, allt hänger ihop. Som Parti har det varit viktigt att håll kontakt genom samtliga politiska nivåer. Det har varit viktigt för oss lokalt i KD.
Civilsamhället är en oumbärlig kraft.
Fråga 4 är en mycket mycket viktig fråga.
Näringslivsfrågorna detsamma, viktiga frågor som kräver noggranna svar.
Inte enkelt att kortfattat beskriva.
Jag skulle gärna se att vi kunde träffas, läser att du är undersköterska men ej i Nässjö.
Välkommen att höra av dig, så bokar vi ett möte och stämmer av frågorna på plats.

Vi kan ses ute med avstånd, tror att det är fler partikamrater som gärna deltar och ger svar.

Se även svaren från KSO Anci Magnusson, Då vi ingår i samverkan. S KD C

Vänligen//
Laila Norss
KD

Besvarad 18 maj 2020 av 18/5-2020 Laila Norss KD

Svar från Sverigedemokraterna

Hej! Undersköterska,- men inte i Nässjö!

Tack för dina frågor! Det är många frågor som du vill ha svar på och det är frågor som vi själva som parti och som individer frågar oss.

Att det skulle kosta sköra, äldre som vårdas i hemmet deras liv p.g.a. rutiner som inte är som de ska vara, är tragiskt. Det är också beklagligt att äldre känner stor ensamhet i sina hem, många är egentligen för sjuka och kommunen har endast få verktyg att hjälpa ur ensamhet när de ska hållas isolerade samtidigt. Besöksvänner och andra initiativ från civilsamhället når inte alltid fram eller är tillräcklig. Vi vet att sjuk- och vårdpersonal gör sitt yttersta varje dag och det är i stort deras förtjänst att det inte är värre.
Det är en olycklig tid som blottlägger vår dåliga beredskap och förmåga att parera problem. Som du kanske vet är politiska beslut ofta långdragna och det som föreslås idag genomförs mycket sällan i morgon. Sverige har en förvaltningsmodell där statliga myndigheter som exempelvis Folkhälsomyndigheten eller MSB har ansvar för krisberedskap och visst ansvar ligger hos kommuner och regioner. Detta skiljer sig från flera andra länder som exempelvis Danmark där regeringen har en mycket mer aktiv roll.
Vårt parti begärde tidigt att en krisledningsgrupp bestående av kommunstyrelsen (KS), skulle tillsättas och Sverigedemokraternas ledamot skrev tidigt i mars i insändare till tidningen om vikten av snabba beslut i en extraordinär tid och att denna nämnd skulle inkallas d.v.s. kommunstyrelsens ledamöter.
Skrivelsen kommenterades styvmoderligt av kommunens ansvariga den 1 april. Däri framgick kommunens förträfflighet och någon nämnd behövdes absolut icke! Detta trots att bl.a. begreppet extraordinär händelse definieras i kommunens eget reglemente. Punkt 4 i reglementet framgår att "allvarlig smitta" är en sådan händelse för att inkalla nämnden.
Andra kommuner som exempelvis handlingskraftiga Sölvesborg har tillsatt en sådan nämnd, dock ej Nässjö.

Vi har konsekvent drivit frågan om krav på kompetens för de som jobbar inom hemtjänsten och särskilt boende. Man ska ha vetskap om socialtjänstlagen och hälso- o sjukvårdslagen, omvårdnad och kunna det svenska språket väl. Vårt parti vill ta bort delade turer och säkra att få personer besöker samma brukare. Allt för att vården av de äldre ska bli så bra och säker som möjligt. Självklart skall de som kanske sliter mest, p g a otrygga anställningsvillkor, ha bättre villkor. Annars finns risken p g a redan taskig ekonomi att man går till jobbet även om man har lite covid-19 symptom.
Vi har i många politiska sammanträden ställd frågor runtomkring smittspridningen och vad man gör för att skydda pensionärer inom särskilt boende och hemtjänst.

Då det gäller fråga 3 hade en krisledningsnämnd varit ett utmärkt instans att "ta upp" frågan om bl. a. de timanställdas situation, d v s de som är tillfäldigt anställda, men även andra gruppers visstidsanställning. KS är nämligen arbetsgivare för kommunens anställda, och har därmed ett stort ansvar. Givetvis skulle man teckna ett kollektivavtal för denna grupp, antingen vs kommunen eller regionen som motpart. SD:s ledamot i en krisgrupp hade tveklöst tagit upp frågan och i denna grupp hade resten av KS-ledamöterna varit tvungna att lyssna. Men nu är det ordinarie möten i KS och mycket prestige, då lägger man döva örat till när en SD ledamot tar till orda.
Vår ledamot i kommunstyrelsen, ville påskynda det som samhället har stort behov av i sina inlägg i tidningen och därmed nå alla lokalpolitiker, men ännu har vi ingen krisledningsnämnd som inkluderar alla partiers goda idéer.
Besvarad av Sverigedemokraterna Nässjö
Gruppledare Magnus Hellström
Kommunstyrelseledamot Lennart Forsberg
Ersättare KF Lena Torp

Besvarad 19 maj 2020 av Lena Torp

Svar från Moderaterna

Ja detta virus drabbar oss alla och engagerar oss alla på olika sätt.
Hur coronaviruset sprids genom dropp och kontaktsmitta över hela världen och även så i vårt land är ju genom att vi tar i saker som smittade har rört vid eller att vi blir smittade via droppsmitta. Riktlinjerna för att man inte ska arbeta om man känner symptom har gällt sedan
i början på mars och det gäller alla anställda inom kommunen. Då det alltid finns en risk att man kan ha viruset utan att visa symptom så finns det alltid en risk för smitta. Jag har blivit informerad om att man nu inom äldreomsorgen har åtagit som försiktighetsåtgärd att man nu kompletterar skyddet för riskgrupperna med visir på personal även hos friska brukare.
Man har också nya provtagningsrutiner där all vård och omsorgspersonal med influensasumptom erbjuds provtagning efter kontakt med chef som beställer provtagning. Nu finns det fyra provtagningscentraler i länet. Testet tas i näsa eller svalg och visar om man har en pågående infektion av Covid-19. En sammanställning över antal medarbetare som genomfört provtagning har ännu inte upprättats men varje chef dokumenterar. Inom hemsjukvården så har man provtagit drygt 70 patienter för covid- 19, där majoriteten har varit negativa.
När det gäller att arbeta för att stödja och marknadsföra stadskärnan så sker ett långsiktigt arbete inom kommunen. Att förespråka att man ska handla lokalt är helt klart det vi arbetar ifrån och marknadsför vår stad som politiska representanter helat tiden. Men i aspekten att uppmuntra andra att handla mer för att rädda våra företag däri finns en annan aspekt. Varje gång man går ut och tar i ett dörrhandtag, skriver in sin kod på kortavläsaren i kassan, tar i konservburkar etc. etc. så utsätter man sig för risken att bli smittad. Jag kan inte ta det ansvaret och uppmana personer att handla mer när det i mitt tycke måste vara ett personligt val. Varje person känner sin egen familj väl och varje person är själv medveten om vilka den utsätter för risk att bli smittad om den personen själv blir smittad. Däremot så har jag tagit personligt ansvar och valt att handla lokalt och valt att handla utöver vad jag normalt handlar.
I Nässjö kommun har vårt parti gett stöd åt idén att skolrestauranger håller öppet för att även serva de ungdomar som behöver stöd för att få en bra lunch om dagen.
Vårt parti tog tidigt initiativ för att hantera situationen med ökat utanförskap och ensamhet och erbjöd våra medlemmar både telefonkontakt och hjälp med att handla hem livsmedel. Det kanske man kan tycka inte är mycket men det var vad vi kunde garantera klara av och kunde erbjuda. Inom Äldreomsorgen och Kultur och fritid hade man innan coronaviruset anlände ett mycket bra arbete gentemot alla seniorföreningar som SPF och PRO m.fl. där man arbetade hårt med att få med alla i de olika aktiviteterna som erbjöds. Seniorföreningarna arbetar mycket hårt med att hålla kontakt med sina medlemmar och gör ett fantastiskt arbete. Dock har de blivit tvingade nu under corona att göra ett uppehåll i sina fysiska möten aktiviteter.

Moderaterna har hela tiden hållit ett öra mot marken när det gäller situationen inom vård och omsorg. Vi har tagit del av redovisningarna och ställt frågor för att förhöra oss om hur situationen ser ut. Vi har även haft fördjupade samtal med förvaltningschefen för att så långt det är möjligt få information om läget. Socialförvaltningen är förberedd på ökade utmaningar och man är medveten om att vi i länet och kommunen ligger efter utvecklingen i Stockholm. De rapporter vi har fått hitintills har visat på att man mycket väl klarar av situationen tillhanda.
När det gäller timvikarier inom äldreomsorgen arbetar de under samma lagstiftning gällande arbetsmiljö som alla andra anställda inom äldreomsorgen. När man anställs som timvikarie inom ÄO så får man information och utbildning. Man får också sjuklön om man är bokad på ett pass om man blir sjuk.
Moderaterna har också gått fram med förslag som ska bl.a. ge företag möjlighet att skjuta på betalningar när det gäller till exempel kommunal tillsyn. Mer kommer att publiceras angående dessa förslag inom kort i media.
Moderaterna på nationell nivå har länge förespråkat att större stöd behöver ges åt företag för att de ska klara av utmaningarna och överleva dessa extrema tider.
Tack för dina frågor.

Besvarad 19 maj 2020 av Anna Gerebo (M)

Svar från SAFE

Hej.
1. Masstester bland omsorgspersonal borde ha gjorts tidigare. Från innevarande vecka är Jönköping, Gränna, Eksjö och Värnamo regionens provtagningsplatser. För att minimera risken för spridning av Covid-19 bland äldre måste det nationella målet på minst 100 000 tester per vecka uppnås snarast. Proportionerligt innebär det c:a 300 tester per vecka i Nässjö kommun för äldre, funktionshindrade, omsorgspersonal och andra prioriterade målgrupper. Jag har inte lyckats få fram en sammanställning över antalet tester bland omsorgspersonal. Det är viktigt att konsekvent använda adekvat och godkänd skyddsutrustning vid utförandet av omsorgsarbete.
2. SAFE har arbetat för ökat bostadsbyggande med olika upplåtelseformer, minskad arbetslöshet, bättre kommunikationer och att hela kommunen ska ha tillgång till välfärdstjänster (bl.a. förskola, skola, fritids, äldreboenden, senior-/trygghetsboenden). Det återstår mycket arbete, men bidrar till att Nässjö kommun blir attraktiv, trivsam och trygg att bo och leva i. Det gynnar även det lokala näringslivet.
3. För att förbättra arbetsvillkoren inom äldre- och funktionshinderomsorgen vill SAFE höja vårdlagens grundbemanningen i hemtjänsten och särskilda boenden. Vi vill även även införa fasta pooler inom begränsade områden. Dessa åtgärder skulle minimera behovet av vikarier/ timanställningar, ge personalen bättre arbetsvillkor och ge förutsättningar för bättre omsorg. Nässjö kommun ska utnyttja de utbildningsresurser som regeringen avsatt.
4. Många äldre med funktionsnedsättning har behov av senior-/trygghetsboenden med tillgång till aktiveringslokaler. Idag är det drygt 400 som står i kö. SAFE anser att ett ökat antal senior-/trygghetsboenden med rimliga hyror måste prioriteras högre, vilket skulle minska isolering och ensamhet bland äldre. Dessutom är tröskeln till äldreboenden för personer med omfattande omvårdnadsbehov för hög. Ett ökat samarbete mellan kommunen, pensionärsorganisationer och andra organisationer kan bidra till att färre far illa av ensamhet.
5. SAFE har drivit frågan om att socialnämndens budgeterade resurser bättre ska stämma överens med dagens behov bland äldre och funktionshindrade. Dessa verksamheter tvingas på grund av otillräckliga resurser till ständiga neddragningar.
6. SAFE stödjer att kommunens fastighetsbolag ger hyreslättnader där det finns behov under pandemins aktiva fas. Hälften av de hyreslättnader som ges kan återfås i form av statsbidrag. Det finns andra former av statliga stöd/lån som hjälp till näringslivet och som Nässjös näringslivsbolag ska kunna hjälpa det lokala näringslivet att få del av.

Med vänlig hälsning
Anders Hansen, SAFE

Besvarad 23 maj 2020 av Anders Hansen, SAFE


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.