Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Översiktsplaner

Översiktsplanen redogör för hur kommunen har för avsikt att använda mark och vatten i hela kommunen. Den redovisar vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur riksintressen ska tillgodoses.

Av planen framgår hur kommunen tänker ta hänsyn till nationella och regionala mål. I planen redovisas också vilka strandnära områden som är lämpliga för landsbygdsutveckling och där kommen därför bör kunna ge dispens från strandskyddet. Översiktsplanen ger vägledning när kommunen upprättar detaljplaner eller prövar bygglov.

Kommunen tar fram översiktsplanen i en process som ger möjlighet för alla medborgare att påverka och lämna synpunkter.

Pågående arbete - ny översiktsplan

Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan, under november 2021 till och med februari 2022 pågick samrådet. Just nu arbetar kommunen med att hantera inkomna synpunkter och revidera planförslaget.

Översiktsplanen redogör för kommunens långsiktiga viljeinriktning avseende den framtida mark- och vattenanvändningen i kommunen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men den är vägledande i många beslut angående kommunens utveckling. Översiktsplanen omfattar hela kommunens yta exklusive tätorterna Nässjö och Forserum, där det finns fördjupade översiktsplaner.

Pågående arbete - ny fördjupad översiktsplan Forserum

Det tas också fram en ny fördjupad översiktsplan för Forserum. Det är ett vägledande dokument för all mark- och vattenanvändning i samhället. En tidig medborgardialog genomfördes i början på 2022 och just nu arbetar kommunen med att färdigställa planförslaget.

Gällande översiktsplan för hela kommunen

Ta del av gällande översiktsplan för hela kommunen under "Mer information". Översiktplanen är antagen av kommunfullmäktige år 2013.

Gällande fördjupade översiktsplaner

En fördjupning av översiktsplanen är en mer detaljerad redovisning av ett visst geografiskt område, till exempel en tätort. För en fördjupning gäller samma krav på innehåll som för den kommunomfattande översiktsplanen.  Ta del av Fördjupad översiktsplan under "Mer information".


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.