Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Detaljplaner

En detaljplan reglerar markens användning och bebyggelsens utformning. Detaljplanen visar vad som ska användas till allmänna platser, till exempel gator och torg, och vad som ska utgöra enskild kvartersmark såsom bostads- eller industrimark. I detaljplanen kan också bebyggelsens placering, storlek, höjd och övrig utformning regleras.

Syftet med en detaljplan kan till exempel vara att möjliggöra ny bebyggelse, reglera befintlig bebyggelse eller säkerställa kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Detaljplanen är också ett instrument för kommunen att förverkliga visioner och mål i översiktsplanen.

Sättet att ta fram en detaljplan regleras i plan- och bygglagen och innefattar medborgarinflytande och flera politiska beslut. I processen vägs allmänna och enskilda intressen mot varandra. När en detaljplan antagits och vunnit laga kraft är den juridiskt bindande och ligger till grund för bland annat bygglovprövning. Planen ger fastighetsägaren rätt att använda och bebygga marken i enlighet med planbestämmelserna – så kallad byggrätt.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.