Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Översiktsplaner

En översiktsplan redogör för hur kommunen långsiktigt har för avsikt att använda mark och vatten. Den redovisar vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur riksintressen ska tillgodoses.

Nässjö kommun har en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men är vägledande vid beslut om hur mark- och vattenområden ska användas, till exempel vid upprättande av detaljplaner eller prövning av bygglov. Översiktsplanen ger också vägledning för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

I den gällande översiktsplanen framgår hur kommunen tänker ta hänsyn till nationella och regionala mål. I planen redovisas också vilka strandnära områden som är lämpliga för landsbygdsutveckling (LIS-områden) och där kommunen därför bör kunna ge dispens från strandskyddet.

Översiktsplaner kan också upprättas för mer avgränsade geografiska områden än den kommuntäckande översiktsplanen, till exempel en tätort, och kallas då fördjupade översiktsplaner. Fördjupade översiktsplaner har samma krav på innehåll som den kommuntäckande översiktsplanen. I Nässjö kommun finns fördjupade översiktsplaner för Nässjö stad och Forserums samhälle och den kommuntäckande översiktsplanen behandlar därför inte dessa orter.

Kommunen tar fram översiktsplaner i en process som ger möjlighet för alla medborgare att påverka och lämna synpunkter.

Den fördjupade översiktsplanen för Forserums samhälle antogs av kommunfullmäktige 2011. Här kan du läsa och ladda ner den fördjupade översiktsplanen för Forserums samhälle och dess tillhörande kartor. I kartan nedan framgår samtliga utpekanden. 

Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till ny fördjupad översiktsplan för Forserum. Samrådet pågick under perioden 31 oktober 2022 - 15 januari 2023, kommunen arbetar nu med att sammanställa inkomna synpunkter och revidera planförslaget.

Den fördjupade översiktsplanen redogör för kommunens långsiktiga viljeinriktning för mark- och vattenanvändningen i Forserum. I planen görs utpekanden avseende bland annat var nya bostäder och verksamheter ska lokaliseras. Den fördjupade översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men den är vägledande i många beslut angående Forserums framtida utveckling.

Översiktsplanen består av tre delar; planförslaget, planeringsunderlaget och miljökonsekvensbeskrivningen. I planförslaget redovisas bland annat de utpekanden och ställningstaganden som kommunen gör avseende framtida mark- och vattenanvändning. I planeringsunderlaget finns det underlaget som legat till grund för de utpekanden och ställningstaganden som görs i planförslaget samlat. Konsekvensbeskrivningen, som även innehåller en miljökonsekvensbeskrivning redogör för de konsekvenser som den fördjupade översiktsplanen kan antas medföra.

Fördjupad översiktsplan Forserum - samrådsförslag


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.