Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Andra planer och utvecklingsprogram

Förutom översikts- och detaljplaner som upprättas enligt plan- och bygglagen tar kommunen även fram andra översiktliga planer och utvecklingsprogram. Dessa finner du nedan.

Gestaltningsprogram för Nässjö stadskärna är framtaget som ett redskap och en vägledning för hur den offentliga miljön i Nässjös stadskärnaska utvecklas och förvaltas.

Mer om programmet

Nässjö kommun arbetar med att ta fram en grönstrukturplan som syftar till att bevara och utveckla grönstrukturen och ekosystemtjänsterna i planering, byggande och förvaltning.

Mer om planen

Kulturmiljöprogram tas fram för att tydliggöra kulturmiljöns egenskaper och dess kulturhistoriska värden. Det övergripande syftet med programmet, utöver att sprida kunskap om kommunens kulturmiljöer, är att underlätta olika planeringsskeden och beslutssituationer.

Mer om programmet

Nässjö kommun har tagit fram en parkeringsstrategi. Parkeringsstrategins syfte är att samordna arbetet med parkering och ange riktlinjer för arbetet. Kommunen ser arbetet med parkering som en viktig strategisk fråga för hur vi väljer att transportera oss och hur staden och kommunen utvecklas på ett hållbart sätt.

Mer om strategin

Strategin ska fungera som en plan för bostadsförsörjningen i kommunen. Den beskriver Nässjö kommuns förutsättningar, utmaningar och behov kopplat till bostadsförsörjningen. Den innehåller mål och åtgärder för boendeplaneringen. Strategin beskriver vilka verktyg som står till förfogande för en kommun i boendeplaneringen. Den beskriver också nationella, regionala och lokala mål och planer som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Mer om strategin

Strategin anger både strategisk inriktning och vilka konkreta åtgärder som ska prioriteras de närmaste tio åren för att skapa ett långsiktigt hållbart trafiksystem. Goda förutsättningar för gång-, cykel- och kollektivtrafik är viktigt för att skapa ett hållbart trafiksystem idag och i framtiden. Trafikplanen fokuserar därför särskilt på åtgärder som förbättrar för gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer.

Mer om strategin

Vattentjänstplanen och VA-planen beskriver bland annat hur vatten och avlopp är tänkt att ordnas i de olika delarna av kommunen. Bland annat har kommunen bedömt i vilken omfattning man behöver ordna gemensamt vatten- och avlopp där detta idag saknas.

Mer om planen

Vattentjänstplan samt Vatten- och avloppsplan 2024-2028 Öppnas i nytt fönster.


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.