Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Planprogram

För att underlätta för kommande detaljplanearbete kan kommunen upprätta ett planprogram där mål och utgångspunkter för området anges.

Det är främst vid mer omfattande eller komplicerade detaljplaner som planprogram upprättas. Ett planprogram kan omfatta en hel stadsdel och kan därmed bli ett underlag för flera efterföljande detaljplaner. Planprogram är dock inte juridiskt bindande.

Nya bostäder, blandad bebyggelse, grönt, vattennära och en attraktiv badplats är ledorden för satsningen i Åkershäll/ Handskerydssjön.

Planområdet ligger i södra delen av Nässjö mellan Södergårdens industriområde och Södra stambanan med drygt en kilometer till järnvägsstationen och stadens centrum. Planområdet består av Handskerydssjön och dess närmaste omgivningar, bostadsområdet Åkershäll strax väster om sjön och det kuperade naturområdet söder om sjön vid Åkraberget.

Inom planområdet finns grönområden som är omtyckta områden för promenader. Handskerydssjön är en badbar sjö och en badplats finns idag vid Adela udde. I det befintliga bostadsområdet Åkershäll finns idag både flerfamiljshus och enfamiljshus.

I området föreslås både en utveckling av rekreationsområdet runt Handskerydssjön i form av strandpromenad och flytt av badplatsen samt nya bostäder i form av flerbostadshus och enfamiljshus med gröna omgivningar. Det planeras för cirka 200 nya bostäder i området.

Mer om planprogrammet

Planprogram Åkershäll Handskerydsjön Pdf, 33.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Knyta ihop staden, klimatanpassad bebyggelse, platser för möten och aktiviteter, utveckla det gröna och möta det blåa! Det är några av de översiktliga ställningstaganden som beskriver hur Västra staden ska utvecklas för att bli en modern stadsdel innehållande bostäder och verksamheter mitt i centrala Nässjö.

Det planeras för cirka 500 bostäder, och lika stor yta för verksamheter och arbetsplatser i området som kan dra nytta av områdets kollektivtrafiknära och centrala läge. Området föreslås bebyggas med kvartersbebyggelse som anspelar på stadskärnans karaktär och knyter ihop området med Nässjös västra stadsdelar. Infrastrukturen i området ska fokusera på gång- och cykeltrafik, och en gång- och cykelbro över järnvägen ska förbättra kontakten mellan Nässjös östra och västra delar.

Arbetet med stadsdelen är en långsiktig process, där detaljplanearbetet och utbyggnaden kommer ske i etapper. Ett färdigställande av hela Västra staden bedöms kunna ske tidigast år 2040.

Mer om planprogrammet


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.