Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Handskerydsskolan, F-6

Välkommen till Handskerydsskolan. Här går cirka 350 elever i årskurs F-6.

Handskerydsskolan ligger centralt i bostadsområdet Handskeryd med närhet till skogen.

För närvarande bedrivs undervisningen i tillfälliga husmoduler intill den gamla Handskerydsskolan. Förskoleklass och administration är belägna i två lägenheter i fastighetsbolaget Lindens lokaler. Matsalen och idrottshallen ligger i den gamla delen av Handskerydsskolan.

Lärandet i skolan

Vi strävar efter en lugn arbetsmiljö för både barn och vuxna. Alla i skolan ska känna ett gemensamt ansvar för att skapa trivsel, delaktighet och ett öppet klimat. I Handskerydsskolan får ditt barn utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi har ett trygghetsteam som arbetar för att barnen ska ha en bra vardag.

Barnen har tillgång till moderna undervisningslokaler och digitala verktyg i undervisningen. Skoldagen börjar klockan 08.00 alla dagar. Måndag, onsdag och fredag slutar samtliga elever klockan 13.30. Övriga dagar gäller olika sluttider för klasserna.

Handskerydsskolans skola och fritidshem är en övningsskola som tar emot lärarstudenter från Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Våra erfarna och utbildade handledare följer studenterna under deras tid hos oss. Det ger en god inblick i läraryrket och vardagen i skolan.

Inflytande och delaktighet

Eleverna har inflytande över sin arbetsmiljö. I alla årskurser finns klassråd, där eleverna kan påverka beslut som gäller dem. Klassrådsrepresentanter träffas en gång i månaden på elevrådet som är uppdelat i årskurs F-2 och årskurs 3-6. Varje år genomförs en trivselenkät som ger underlag för aktuella åtgärder mot kränkningar och diskriminering. Varje år görs också trygghetsvandringar på skolan i syfte att öka tryggheten.

Handskerydsskolan har ett föräldraråd där varje årskurs representeras. Det är ett forum för information, inflytande och samråd i övergripande och strategiska frågor kring elevernas arbetsmiljö och skolans pedagogiska verksamhet. Föräldrarådet träffas två gånger per termin. Alla vårdnadshavare är välkomna med synpunkter och idéer som kan förbättra och stärka verksamheten.

Förskoleklassen på Handskerydsskolan är från och med höstterminen 2023 belägen i lägenheter i Lindens lokaler (före detta Domherren). Under läsåret 2023/2024 kommer fritidshemmet Kometen att ha sin verksamhet i gamla Karlavagnens lokaler fram till dess att en renovering av lokalerna påbörjas under vårterminen. I samband med det kommer Kometens versamhet flyttas.

Läsårstider och lovdagar

Här hittar du läsårstider för förskola, grundskola och gymnasiet i Nässjö kommun,
Läsårstider.

Nationella prov

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45-50, samt en period på vårterminen. Ledighet beviljas inte under provperioderna. Information om provtider för aktuellt läsår hittar du på Skolverkets webbplats,
Provdatum i grundskolan, Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anmäl frånvaron via Edlevos app eller webbplats

Instruktion för hur du gör anmälan steg för steg,
Anmäl frånvaro i Edlevo.

Rutiner för frånvaro

Det är viktigt att du anmäler ditt barns frånvaro från skolan eller fritids enligt Nässjö kommuns rutiner,
Frånvaro och sjukanmälan.

Fritidshemmet fungerar som en bro mellan skola och fritid. Den läroplan som gäller i grundskolan gäller också i fritidshemmet. Personalen i fritidshemmen ska stimulera barnens nyfikenhet, vilja att pröva sina idéer och att lösa problem. Kamratskapet och gruppens gemenskap är en viktig del i fritidshemmens vardag, att ingå i ett sammanhang och respektera varandra.

Fritidshemmen arbetar med många olika slags verksamheter, som till exempel musik, drama, rörelse, naturvetenskap och miljöfrågor.

På Handskerydsskolan finns fem fritidsavdelningar:

  • Karlavagnen (Förskoleklass)
  • Jupiter (årskurs 1)
  • Cassiopeia (årskurs 2)
  • Saturnus (årskurs 3)
  • Kometen (årskurs 4 - 6)

Fritids har öppet klockan 06.00- 18.30.

Edlevo

Edlevo är ett system som gör det enklare för dig som vårdnadshavare att kommunicera med ditt barns förskola, skola eller fritidshem. Du kan bland annat anmäla frånvaro, ansöka om ledighet, lägga in schema, samt skicka och ta emot meddelanden från personalen. Du kan logga in i Edlevo via app eller webb. Du behöver ha BankID för att identifiera dig. För att lära dig mer om hur du använder de olika tjänsterna i Edlevo, kan du läsa instruktionerna vi samlat på sidan,
Edlevo.

Haldor

Som vårdnadshavare kan du logga in till lärplattformen Haldor och se ditt barns lärande och utveckling i skolan. Du kan läsa omdömen, ta del planeringar samt få information om scheman och individuella planer.

Under den första skolveckan på skolan behöver eleven och vårdnadshavare signera en överenskommelse för att få låna en iPad/dator under sin skolgång. Signering sker med BankID via länken,
Lån av IT-verktyg i Nässjö Kommun, Självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Saknas tillgång till BankID kan istället en blankett hämtas på skolan.

Ansökan om modersmålsundervisning sker endast via blankett,
Ansökan om modersmålsundervisning Pdf, 301.7 kB, öppnas i nytt fönster..


Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Lokal elevhälsa

Handskerydsskolans elevhälsoarbete leds av rektor. I det lokala elevhälsoteamet ingår skolsköterska, kurator, speciallärare och specialpedagog. Elevhälsoteamet arbetar med att följa upp och stötta arbetslag och elever så att lämpligt stöd kan ges till elever som behöver det. Vid behov finns även tillgång till professioner som ingår i Nässjö kommuns centrala elevhälsoteam.

Elevhälsan i Nässjö kommun

Elevhälsan är organiserad i olika lokala stödteam. Dessutom finns en gemensam stödfunktion i kommunen, som har i uppdrag att stötta skolorna i det specialpedagogiska arbetet. Om du har frågor och funderingar kring ditt barns utveckling eller beteende kan du kontakta personalen på den centrala elevhälsan,
Elevhälsa.

Välkommen till skolmatsalen på Handskerydsskolan. Här serverar vi näringsrika måltider lagade för att ge våra elever energi och näring. Goda och bra måltider bidrar till bra förutsättningar för lärande. Maten lagas i Ingsbergsköket. Nedan presenteras veckomenyerna och information om kost och skolmåltider. Smaklig måltid!

Meny


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.