Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Området Västra staden

Västra staden ska bli en modern, klimatsmart, sjönära och grönskande stadsdel som ligger mitt i händelsernas centrum.

I Nässjö finns stora möjligheter i området väster om Resecentrum, vilket idag har en relativt låg exploateringsgrad. Området har en potential att successivt omvandlas och förtätas för att på sikt utvecklas till en ny stadsdel, Västra staden. Detta är ett arbete som behöver påbörjas och planeras för redan nu, men det kommer att sträcka sig mer än 20 år framåt i tiden innan det är helt genomfört.

Programområdet är centralt beläget i Nässjö stad, direkt väster om resecentrum. Planområdet ligger söder om Runnerydssjön och avgränsas av Södra stambanan, Brogatan och Fiskaregatan/Mellangatan. Området omfattar cirka 16 ha och är idag till stora delar ett industrioch verksamhetsområde.

Genom en blandad bebyggelse i rutnätsstruktur skulle Västra staden kunna bli en fortsättning av Nässjö centrum. En viktig målsättning med den nya stadsdelen är att knyta ihop Nässjös västra stadsdelar, Åker och Målen, samt handelsområdet Almenäs med stadskärnan. Genom att skapa attraktiva stråk mellan Almenäs och stadskärnan kommer det upplevda avståndet att minska och tillgängligheten att öka.

En omvandling av området innebär stora utmaningar då det bland annat behövs nya lösningar för de godstrafikföretag som idag använder området för vagnsuppställning med mera. En annan utmaning är att identifiera och etablera samverkan med fastighetsägare, exploatörer och andra intressenter. Ytterligare utmaningar att hantera är risker och buller från järnvägen, förorenad mark, avrinning/dagvatten och dåliga markförhållanden.

Området behandlas i både stadskärnevisionen och den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Nässjö stad. Målsättningen lyder:

”Nässjö kommun ska arbeta långsiktigt för en omvandling av området väster om järnvägen genom ett utvecklingsprojekt tillsammans med Trafikverket och andra externa parter, ett särskilt program tas fram för utvecklingen av detta område”.

Översiktskarta som visar Västra stadens placering intill Resecentrum i Nässjö.

Kontakt

Expandera Minimera

Planarkitekt
Erik Helkimo
0380-51 84 29
erik.helkimo@nassjo.se

Utvecklingsstrateg
Dennis Lundquist
0380-51 80 38
dennis.lundquist@nassjo.se