Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Anvisningar till ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror

Information om tillståndet och förutsättningar för att få det beviljat. Samt hur du gör din ansökan och vilka handlingar du ska bifoga när du gör din ansökan.

Det finns två typer av tobaksförsäljningstillstånd

Den som vill sälja tobak till konsument ska ansöka om detaljhandelstillstånd. Detta gäller även dig som säljer tobak via internet till konsument. Den som vill sälja tobak till butiker ansöker om partihandelstillstånd. Tillståndet kan gälla antingen tills vidare eller för en begränsad tidsperiod.

Grundläggande förutsättningar för att beviljas tillstånd

Lagen ställer höga krav på den som söker tillstånd. Kommunens uppgift är att utreda om kraven uppfylls. För att beviljas tillstånd måste sökanden vara personligt och ekonomiskt lämplig. Kommunen utreder sökandens bakgrund. För att anses lämplig krävs bland annat att det sökande bolaget och personer som har ett betydande inflytande i rörelsen har ordnad ekonomi och att de inte förekommer i belastningsregistret för allvarlig brottslighet. Kommunen tittar också på hur ni tidigare skött er tobaksförsäljning. Om någon av de personer som har betydande inflytande över sökandebolaget är folkbokförd/bosatt i annat land än Sverige ska handlingar som visar personens lämplighet bifogas ansökan. Det kan vara t.ex. utdrag ur polisens brottsregister i hemlandet och intyg från skattemyndigheten i hemlandet som visar om personen har skatteskulder. Det ska också visas hur personen har försörjt sig under de senaste åren, med t.ex. deklaration, lönespecifikation eller liknande.

Årlig tillsynsavgift

Verksamheter med tillstånd betalar varje år en tillsynsavgift. Tillsynsavgifterna framgår på kommunens hemsida och faktureras en gång per år.

Så här söker du tobaksförsäljningstillstånd:

1. Ansökan görs via e-tjänst

Ansökan ska signeras av firmatecknare.
Försäljning av tobak

2. Betala in ansökningsavgiften

Ansökningsavgiften sätts in på kommunens bankgiro 5886-9868. I meddelanderaden om du betalar via internetbank ska du skriva försäljningsställets namn, samt vad ansökan avser. Exempel Tobbes Tobak, Ansökan detaljhandelstillstånd tobak. Se vilken avgift du ska betala,
Avgifter alkohol och tobak.

3. Handlingar som ska bifogas ansökan

Nedan finner du en lista på de handlingar som ska bifogas ansökan.

 • Kvitto:
  På betald ansökningsavgift.
 • Registreringsbevis från Bolagsverket:
  Registreringsbevis som bifogas ansökan får inte vara äldre än sex månader. Om du söker i enskild firma som inte är registrerad hos Bolagsverket ska du istället bifoga en utskrift av din firmas registrering hos Skatteverket.
 • Eventuell fullmakt:
  Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas.
 • Ägarförhållanden m.m:
  I ansökan ska redovisas vem eller vilka som äger det sökande bolaget.
  Aktiebolag:
  Om sökanden är ett aktiebolag ska ägarförhållandena visas med bolagsstämmoprotokoll, aktiebok eller motsvarande handling. Av handlingen ska framgå vem eller vilka som äger aktierna i bolaget och hur aktierna är fördelade mellan ägarna. Om ägaren är ett bolag ska ägarförhållandena styrkas på samma sätt i detta bolag.
  Om sökandebolaget ingår i en koncern ska en organisationsskiss inlämnas där det tydligt framgår vilka bolag som är ägare och hur stor andel de äger. Också ägarförhållandena i ägarbolag ska styrkas.
  Handelsbolag och kommanditbolag:
  Är sökanden ett handelsbolag eller kommanditbolag kan ägarförhållandena styrkas genom ett bolagsavtal som visar hur bolagets andelar är fördelade mellan ägarna. Saknas bolagsavtal ska ägarförhållandena styrkas på annat sätt.
  Övriga bolagsengagemang:
  Samtliga ägare, styrelsemedlemmar och eventuella övriga företrädare ska även redovisa övriga bolagsengagemang
  Skicka in Bolagsverkets bevis om uppdrag som funktionär ifall ni ska redovisa styrelseuppdrag i andra bolag. Aktieinnehav i andra bolag redovisas i bilaga till ansökan.
 • Köpeavtal/arrendeavtal:
  Köpeavtal/arrendeavtal ska bifogas ansökan om du tagit över en befintlig verksamhet.
 • Slutskattebesked från Skatteverket:
  Bifoga slutskattebesked från Skatteverket för sökanden för de tre senaste årens taxering.
 • Hyreskontrakt med bilagor:
  Hyreskontrakt med bilagor för försäljningsstället ska bifogas ansökan.
 • Redogörelse för kostnader och finansiering:
  Använd bilagan till ansökan för att redogöra för finansieringen.
  Redovisa hur ni finansierat köpet av verksamheten, uppstartskostnader samt ytterligare investeringar. Av redogörelsen ska också framgå varifrån använt kapital kommer.
  För att styrka uppgifterna om finansiering ska handlingar bifogas. Detta gäller oavsett om det är banklån, privatlån eller egna medel som har använts. Exempel på sådana handlingar är låneavtal, verifikat på transaktioner, kontoutdrag m.m.
  Är det fråga om privata lån ska det framgå varifrån långivaren erhållit de medel som lånats ut, t.ex. om pengarna härrör från sparande eller lån. Personnummer för privata långivare behövs för att kommunen ska kunna göra en lämplighetsprövning. Privata långivare kan komma att behandlas som ”personer med betydande inflytande”, vilket innebär att dessa personers personliga och ekonomiska lämplighet kan komma att utredas.
  De medel som används till köpeskillingen bör vara överförda av bank och bokförda hos sökandebolaget. Tillståndsenheten vill kunna se att utbetalning slutligen mottagits av säljaren. Bifoga därför kvittens på köpeskillingen.
 • Balans- och resultatrapport samt budget:
  Till ansökan ska bifogas balans- och resultatrapport för det senaste året samt aktuell budget för rörelsen.
 • Begäran om uppgifter från Skatteverket:
  Du måste själv som sökande sända in blanketten ”Begäran om uppgifter från Skatteverket Sökande” samt ”Begäran om uppgifter från Skatteverket- PBI”. En sökande eller en person med betydande inflytande fyller i följande uppgifter på blanketten: Namn, person- eller organisationsnummer, kontaktuppgifter inkl epost samt underskrift. Blanketten måste sändas via mail till Skatteverket med följande adress: skatteverket@skatteverket.se. Ange ”tobakstillstånd” i ämnesraden. Skatteverket kommer sedan att sända svaret på denna begäran till kommunen enligt den adress som kommunen angivit på blanketten.
  Blanketter:
  - Begäran om uppgifter för tobakstillstånd, blankett Pdf, 106.2 kB, öppnas i nytt fönster.
  - Begäran om uppgifter för tobakstillstånd - PBI, blankett Pdf, 90.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Egenkontrollprogram:
  Ett egenkontrollprogram ska bifogas ansökan. Programmet utgör en viktig del av er ansökan – var noggrann när du fyller i dokumentet.

Handläggning av ansökan

Kommunen sänder ärendet på remiss till Polismyndigheten för yttrande. Om du ansöker om partihandelstillstånd skickas ärendet på remiss även till Tullverket.

Kommunen hämtar in uppgifter från Kronofogdemyndigheten samt från kreditupplysningsföretaget Syna.

När uppgifter hämtas om fysiska personer (privatperson och enskild firma), handelsbolag eller kommandit-bolag skickas alltid en omfrågekopia till den person det gäller.

Ni ges alltid möjlighet att bemöta sådant i utredningen som kan inverka negativt på er ansökan, exempelvis uppgifter från Skatteverket som visar att ni inte skött skattebetalningar eller att polisen bedömt någon som olämplig på grund av tidigare brottslighet.

Från den tidpunkt då ansökan är komplett, d.v.s. alla handlingar har lämnats in, är den beräknade handläggningstiden cirka två månader.

Kontakt

Expandera Minimera

Socialförvaltningen
Frida Phalén, alkoholhandläggare
frida.phalen@nassjo.se
0380-51 86 09


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.