Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Runnerydsskolan, F-6

Välkommen till Runnerydsskolan. Här går cirka 600 elever i årskurs F-6. Skolan är en modernt utrustad interkulturell skola där vi utvecklar elevernas kunskaper och sociala färdigheter.

Skolan ligger i stadsdelen Runneryd nära Hembygdsparken och Sporthallen i Nässjö. Skolans lokaler är modernt inredda och uppdelade på olika byggnader. På skolgården finns många aktiviteter bland annat klätterställningar, basketplan och fotbollsplan. Vi har bemannade rastaktiviteter och en lekbod.

Vår övertygelse är att en bra skola börjar med lärare och ledning som arbetar för att både elever och personal ska få växa i sina roller och vara delaktiga i utvecklingen av verksamheten.

Lärandet i skolan

Vi strävar efter en lugn arbetsmiljö för både barn och vuxna. Alla i skolan ska känna ett gemensamt ansvar för att skapa trivsel, delaktighet och ett öppet klimat.

På Runnerydsskolan får eleverna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar tillsammans med andra. Vi har en stor andel behörig personal med hög kompetens inom alla verksamheter. Vi har även ett starkt stöd kring eleverna bestående av personal med varierande pedagogisk bakgrund och ett resursteam med specialpedagoger, speciallärare, socialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor. För att ytterligare utveckla undervisningen finns IT-pedagog och bibliotekarie på skolan.

Barnen har tillgång till moderna undervisningslokaler och digitala verktyg i undervisningen. En viktig del i skolans arbete är vårt språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA).

Runnerydsskolan har verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vilket innebär att vi hjälper till att utbilda nya lärare. Periodvis tar vi därför emot lärarstudenter i våra arbetslag.

Inflytande och delaktighet

Eleverna har inflytande över sin arbetsmiljö genom bland annat klassråd och elevråd.

Varje år genomförs en trivselenkät som bland annat ger underlag för aktuella åtgärder i arbetet mot kränkningar och diskriminering.

Runnerydsskolans samråd med vårdnadshavare är ett forum för information och inflytande i övergripande frågor kring elevernas arbetsmiljö och skolans pedagogiska verksamhet. Samrådet träffas två gånger per termin.

Läsårsinformation 2023/2024 Runnerydsskolan

Läsårstider och lovdagar

Här hittar du läsårstider för förskola, grundskola och gymnasiet i Nässjö kommun,
Läsårstider.

Nationella prov

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45-50, samt en period på vårterminen. Ledighet beviljas inte under provperioderna. Information om provtider för aktuellt läsår hittar du på Skolverkets webbplats,
Provdatum i grundskolan, Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anmäl frånvaron via Edlevos app eller webbplats

Instruktion för hur du gör anmälan steg för steg,
Anmäl frånvaro i Edlevo.

Rutiner för frånvaro

Det är viktigt att du anmäler ditt barns frånvaro från skolan eller fritids enligt Nässjö kommuns rutiner,
Frånvaro och sjukanmälan.

På Runnerydsskolan finns fem fritidsavdelningar varav ett är riktat mot årskurs 4-6. Vi arbetar för att alla elever ska få möjlighet till en meningsfull fritid med aktiviteter både inomhus och ute på skolgården. Vi gör även utflykter i närområdet och anordnar lägerverksamhet för att skapa nya utmaningar och variation i undervisningen.

Fritidshemmen har öppet klockan 06.00-18.00.

Edlevo

Edlevo är ett system som gör det enklare för dig som vårdnadshavare att kommunicera med ditt barns förskola, skola eller fritidshem. Du kan bland annat anmäla frånvaro, ansöka om ledighet, lägga in schema, samt skicka och ta emot meddelanden från personalen. Du kan logga in i Edlevo via app eller webb. Du behöver ha BankID för att identifiera dig. För att lära dig mer om hur du använder de olika tjänsterna i Edlevo, kan du läsa instruktionerna vi samlat på sidan,
Edlevo.

Ansökan om ledighet

På Runnerydsskolan ansöker du inte om ledighet via Edlevo, istället använder du blanketten,
Ansökan om ledighet från undervisningen för enskilda angelägenheter Pdf, 41.6 kB, öppnas i nytt fönster..

Haldor

Som vårdnadshavare kan du logga in till lärplattformen Haldor och se ditt barns lärande och utveckling i skolan. Du kan läsa omdömen, ta del planeringar samt få information om scheman och individuella planer.

Under den första skolveckan på skolan behöver eleven och vårdnadshavare signera en överenskommelse för att få låna en iPad/dator under sin skolgång. Signering sker med BankID via länken,
Lån av IT-verktyg i Nässjö Kommun, Självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Saknas tillgång till BankID kan istället en blankett hämtas på skolan.

Ansökan om modersmålsundervisning sker endast via blankett,
Ansökan om modersmålsundervisning Pdf, 301.7 kB, öppnas i nytt fönster..

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Lokal elevhälsa

Vårt elevhälsoarbete leds av rektor. I det lokala elevhälsoteamet ingår skolsköterska, kurator, speciallärare, specialpedagog och socialpedagog. Elevhälsoteamet arbetar med att följa upp och stötta arbetslag och elever i samverkan med vårdnadshavare så att lämpligt stöd kan ges till elever som behöver det. Vi har även flexteam för att möta elevers olika behov.

En viktig del i skolans förebyggande värdegrundsarbete är vårt arbete för att öka elevernas trygghet och trivsel på skolan som bland annat leds av våra kuratorer. Vid behov finns även tillgång till professioner som ingår i det centrala elevhälsoteamet i Nässjö kommun.

Elevhälsan i Nässjö kommun

Elevhälsan är organiserad i olika lokala stödteam. Dessutom finns en gemensam stödfunktion i kommunen, som har i uppdrag att stötta skolorna i det specialpedagogiska arbetet. Om du har frågor och funderingar kring ditt barns utveckling eller beteende kan du kontakta personalen på den centrala elevhälsan,
Elevhälsa.

Välkommen till skolmatsalen på Runnerydsskolan. Här serverar vi näringsrika måltider lagade för att ge våra elever energi och näring. Maten lagas i Ingsbergsköket. Nedan presenteras veckomenyerna och information om kost och skolmåltider. Smaklig måltid!

Meny


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.