Öppna sök Stäng sök Sök
Öppna Meny Stäng meny Meny

Nyhemsskolan, F-6

Välkommen till Nyhemsskolan. Här går cirka 370 elever i årskurs F-6.

Skolan ligger centralt i Nässjö, med närhet till stadspark och grönområden. På skolgården finns möjlighet till lek med klätterställning, gungor, basketplan och fotbollsplaner.

På Nyhemsskolan finns tre parallella klasser i årskurs F-2 och två parallella klasser i årskurs 3-6.

Lärandet i skolan

Vår övertygelse är att en bra skola börjar med pedagoger som har goda ämneskunskaper, bra relationer till eleverna och höga förväntningar på att alla kan och vill lyckas i skolan. Det är så vi vill att Nyhemsskolan ska upplevas.

Vi strävar efter en stimulerande arbetsmiljö för både elever och pedagoger. Det skapar förutsättningar för våra elever att utvecklas så långt som möjligt. Undervisningen bygger på ett formativt arbetssätt där våra elever ska förstå vad de behöver kunna samt hur de ska nå dit. Varje lektion startar med att beskriva lektionens mål och innehåll samt avslutas med en utvärdering.

Vi värnar om att eleverna ska ha roligt på rasten och känna sig trygga. Varje dag organiserar personalen rastaktiviteter och pedagoger från Trygghetsteamet finns alltid med utomhus.

På Nyhemsskolan vill vi att både pedagoger och elever tar gemensamt ansvar för att bidra till trivsel och ett positivt skolklimat. För att skapa trygghet på skolan har vi ett trygghetsteam och vi arbetar med ett material som heter Bråka smartare,
Bråka Smartare, Medlingscentrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Inflytande och delaktighet

På Nyhemsskolan vill vi att våra elever ska förstå att de kan påverka sin skolgång genom delaktighet och eget ansvar. Därför genomförs regelbundna klassråd och elevråd. Undervisningen är formativ, vilket innebär att elevernas resultat och upplevelse under lektionstid påverkar arbetets utformning.

Varje år genomför trygghetsteamet en trivselenkät som kompletteras med fördjupade elevsamtal. Detta ligger till grund för förebyggande insatser och åtgärder mot kränkningar och diskriminering.

På skolan finns också ett samråd för vårdnadshavare som anordnas två gånger per termin. Vårdnadshavare är välkomna med synpunkter och idéer som kan förbättra och stärka verksamheten.

Läsårstider och lovdagar

Här hittar du läsårstider för förskola, grundskola och gymnasiet i Nässjö kommun,
Läsårstider.

Nationella prov

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45-50, samt en period på vårterminen. Ledighet beviljas inte under provperioderna. Information om provtider för aktuellt läsår hittar du på Skolverkets webbplats,
Provdatum i grundskolan, Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Nyhemsskolan är för tillfället under utbyggnad och ska i framtiden rymma 500 elever och pedagoger. Under läsåret 23/24 kommer våra elever att få flytta in i fina nybyggda lokaler.

Under kommande tre år kommer Nyhemsskolan att vara en del i ett forskningsprojekt, IBIS som leds av Uppsala universitet. Syftet med att delta i studien är att bidra till framtida forskning och samtidigt ta del av framgångsrika metoder för ökad utveckla trygghet, trivsel, goda relationer och studiero.

Anmäl frånvaron via Edlevos app eller webbplats

Instruktion för hur du gör anmälan steg för steg,
Anmäl frånvaro i Edlevo.

Rutiner för frånvaro

Det är viktigt att du anmäler ditt barns frånvaro från skolan eller fritids enligt Nässjö kommuns rutiner,
Frånvaro och sjukanmälan.

Fritids på Nyhemsskolan fungerar som en bro mellan skola och fritid. Den läroplan som gäller i grundskolan gäller också i fritidshemmet. Fritidshemmets verksamhet ska stimulera barnens nyfikenhet, vilja att pröva sina idéer och att lösa problem. Kamratskapet och gruppens gemenskap är en viktig del i fritidshemmens vardag, att ingå i ett sammanhang och respektera varandra. Vi på Nyhemsskolans fritidshem arbetar efter skolans vision KRAM som belyser arbetet med kunskap, relation, ansvar och motivation.

På Nyhemsskolan finns fyra fritidsavdelningar:

  • Förskoleklass
  • Klass 1
  • Klass 2
  • Klass 3-6

Vi erbjuder en rad olika aktiviteter både inomhus och utomhus och anordnar utflyktsdagar i närområdet. Eleverna har tillgång till digitala verktyg, fritidsgympa och olika typer av spel och skapande. Vi lägger stor vikt vid att skapa goda förutsättningar för det sociala samspelet mellan elever och pedagoger. Alla på fritid leker och lär tillsammans.

Fritidshemmet öppnar klockan 06.00 vid behov och stänger 18.30. Vid lämning klockan 06.00 skall arbetsgivarintyg lämnas av båda vårdnadshavare.

Edlevo

Edlevo är ett system som gör det enklare för dig som vårdnadshavare att kommunicera med ditt barns förskola, skola eller fritidshem. Du kan bland annat anmäla frånvaro, ansöka om ledighet, lägga in schema, samt skicka och ta emot meddelanden från personalen. Du kan logga in i Edlevo via app eller webb. Du behöver ha BankID för att identifiera dig. För att lära dig mer om hur du använder de olika tjänsterna i Edlevo, kan du läsa instruktionerna vi samlat på sidan,
Edlevo.

Haldor

Som vårdnadshavare kan du logga in till lärplattformen Haldor och se ditt barns lärande och utveckling i skolan. Du kan läsa omdömen, ta del planeringar samt få information om scheman och individuella planer.

Under den första skolveckan på skolan behöver eleven och vårdnadshavare signera en överenskommelse för att få låna en iPad/dator under sin skolgång. Signering sker med BankID via länken,
Lån av IT-verktyg i Nässjö Kommun, Självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Saknas tillgång till BankID kan istället en blankett hämtas på skolan.

Ansökan om modersmålsundervisning sker endast via blankett,
Ansökan om modersmålsundervisning Pdf, 301.7 kB, öppnas i nytt fönster..


Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Lokal elevhälsa

Nyhemsskolans elevhälsoarbete leds av rektor. I det lokala elevhälsoteamet ingår skolsköterska, kurator, speciallärare och specialpedagog och representant från Trygghetsteamet.

Elevhälsan arbetar tillsammans med arbetslagen för att skapa bästa förutsättningar för lärande och trygghet för våra elever. Vid behov finns även tillgång till professioner som ingår i Nässjö kommuns centrala elevhälsoteam.

Trygghetsteamet finns ute samtliga raster. Det skapar trygghet och kontinuitet för våra elever. Tillsammans med klasslärarna håller trygghetsteamet med kontakt med vårdnadshavare vid behov.

Elevhälsan i Nässjö kommun

Elevhälsan är organiserad i olika lokala stödteam. Dessutom finns en gemensam stödfunktion i kommunen, som har i uppdrag att stötta skolorna i det specialpedagogiska arbetet. Om du har frågor och funderingar kring ditt barns utveckling eller beteende kan du kontakta personalen på den centrala elevhälsan,
Elevhälsa.

Välkommen till skolmatsalen på Nyhemsskolan. Här serverar vi näringsrika måltider lagade för att ge våra elever energi och näring. Maten lagas i Ingsbergsköket. Nedan presenteras veckomenyerna och information om kost och skolmåltider. Smaklig måltid!

Meny


Dolt fält, måste ligga längst upp
Vad kan vi göra bättre?
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan. Dina synpunkter är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.